Hotărârea nr. 143/2021

pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 46 mp, identificat cu nr. cadastral 209649, înscris în CF 209649 - Oradea, situat în zona străzii Sofiei

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 46 mp, identificat cu nr. cadastral 209649, înscris în CF 209649 - Oradea, situat în zona străzii Sofiei

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu, nr. 82515/1 din 22.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 82515/2 din 22.02.2021, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 46 mp, identificat cu nr. cadastral 209649, înscris în CF 209649 - Oradea, situat în zona străzii Sofiei.

Având în vedere declarația pentru renunțare la dreptul de proprietate cu încheiere de autentificare nr.167 din 01.02.2021, redactată la Biroul Notarului Public - Geambașu Diana din Oradea, dl.                      și soția sa, d-na.

^^^^^^^^|, au renunțat la dreptul lor de proprietate asupra terenului, în suprafață de 46 mp, identificat cu nr. cadastral 209649, înscris în CF 209649 - Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 562 alin. (2) și art. 889 din Codul Civil,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialite a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (2) , art. 196 alin. (1) lit. a), art. 291 alin. (3) lit. „a”, art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 46 mp, identificat cu nr. cadastral 209649, înscris în CF 209649 - Oradea, situat în zona străzii Sofiei.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului - teren, identificat în art. 1, din proprietatea privată a Municipiului Oradea, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, în vederea asigurării profilului stradal.

Art. 3. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică și Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • PMO - Direcția Economică;

  • PMO - Instituția Arhitectului Șef;

  • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

  • Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea;

  • dl. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H, prin grija Serviciului Terenuri

Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 143

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Burtă Olivia Ligia


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei