Hotărârea nr. 142/2021

pentru aprobarea cererii de trecere a Anexei - Boxă parter SC = 30 mp, situată în municipiul Oradea,

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea cererii de trecere a Anexei - Boxă parter SC = 30 mp, situată în municipiul Oradea, str. Matei Corvin nr. 1, din domeniul public al Statului Român și din administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Bihor în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor

Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 76323/1 din 16.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 76323/2 din 19.02.2021 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea cererii de trecere a Anexei - Boxă parter SC = 30 mp, situată în municipiul Oradea, str. Matei Corvin nr. 1, din domeniul public al Statului Român și din administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Bihor în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor.

Văzând că, prin

 • > Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea, nr. 857 din 26.10.2017, s-au aprobat indicatorii tehnico -economici și documentația tehnico - economică la faza studiu de fezabilitate pentru modernizarea unor drumuri în cartierul Oncea din municipiul Oradea;

 • > Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea, nr. 1053 din 05.11.2018, s-a aprobat coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă poet Gheorghe Pituț (tronson cuprins între str. Matei Corvin - Calea Bihorului)”, respectiv s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 4.935 mp și a construcțiilor - proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări;

 • > proiectul lucrării de utilitate publică de interes local este afectată construcția - proprietate publică a Statului Român aflată în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin APIA - Centrul Județean Bihor. Construcție, amplasată pe terenul cu nr. cadastral 209013 - Oradea, aflat în proprietatea publică a municipiului Oradea, ce se identifică sub denumirea de clădire anexă - Boxă parter, cu suprafață construită de 30 mp, notată în CF 209013 - Oradea cu nr. cadastral 209013-C6 având nr. MFP 160416 - parțial; și că prin

 • > adresa înregistrată sub nr. 295255 din 05.10.2017 - în răspuns la solicitarea Primăriei mun. Oradea nr. 276953/2017, APIA - CJ Bihor își exprimă acordul de principiu pentru trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a construcției afectate de ampriza proiectului de modernizare a străzii poet Gh. Pituț din Oradea deoarece aceasta nu mai servește activității administratorului bunului.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 292 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă cererea de trecere din domeniul public al Statului Român și din administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, a construcției: clădire anexă - Boxă parter, cu suprafață construită de 30 mp, notată în CF 209013 - Oradea cu nr. cadastral 209013-C6 având nr. MFP 160416 și valoarea de inventar de 3.596 lei.

Art. 2. (1) Scopul pentru care se solicită preluarea imobilului identificat la art. 1, este dat de uzul și interesul public local privind realizarea lucrării de utilitate publică “Modernizare strada poet Gheorghe Pituț (tronson cuprins între str. Matei Corvin - Calea Bihorului)”, care implică și eliberarea de sarcini a amplasamentului prin preluarea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a construcțiilor din ampriza lucrării, în vederea declasării și demolării.

 • (2) Lucrarea de utilitate publică de interes local “Modernizare strada poet Gheorghe Pituț (tronson cuprins între str. Matei Corvin - Calea Bihorului) se finanțează integral din bugetul local al UAT - Municipiul Oradea și are termen de finalizare data de 31.03.2022

Art. 3. Se declară de interes public local bunul solicitat a fi transferat în proprietatea publică a UAT - Municipiul Oradea, astfel cum este identificat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează primarul municipiului Oradea sau persoana legal desemnată de acesta, pentru depunerea cererii aprobate la art. 1 din prezenta Hotărâre, la Secretariatul General al Guvernului, pentru semnarea protocolului de predare - primire a imobilului și efectuarea publicității imobiliare.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează primarul municipiului Oradea, Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

 • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Cadastru;

 • PMO - Direcția Economică;

 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin grija Serviciului Terenuri

 • Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Bihor, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 142

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”