Hotărârea nr. 141/2021

pentru aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a cotei de 178 / 8.803 mp din nr. cadastral 202627 - Oradea, precum și pentru extinderea cu 178 mp a suprafeţei de teren concesionată, situată în str. Ogorului nr. 169, în baza contractului nr. 2100 din 21.01.2021 în favoarea societății Champion Car Wash S.R.L.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a cotei de 178 / 8.803 mp din nr. cadastral 202627 - Oradea, precum și pentru extinderea cu 178 mp a suprafeței de teren concesionată, situată în str. Ogorului nr. 169, în baza contractului nr. 2100 din 21.01.2021

în favoarea societății Champion Car Wash S.R.L.

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 81587/1 din 19.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 81587/2 din 19.02.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a cotei de 178 / 8.803 mp din nr. cadastral 202627 - Oradea, precum și pentru aprobarea extinderii cu 178 mp a suprafeței de teren concesionate în favoarea societății Champion Car Wash S.R.L., în str. Ogorului nr. 169, în baza contractului nr. 2100 din 21.01.2021.

Întrucât potrivit CF, nr. 202627 - Oradea, terenul luat în studiu aparține: cota de 8.645 / 8.803 mp domeniului public iar cota de 158 / 8.803 domeniului privat al Municipiului Oradea.

Văzând proiectul modificator la Autorizația de construire nr. 1814 din 21.08.2019, propus de noua concesionară -societatea Champion Car Wash S.R.L., precum și Avizul favorabil nr. 153 din 28.01.2021 emis de Instituția Arhitectului Șef pentru propunerea de proiect.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea sub nr. 76799 din 16.02.2021, prin care concesionara - societatea Champion Car Wash S.R.L. a solicitat majorarea suprafeței concesionate cu 178 mp pentru implementarea proiectului modificator,

Ținând seama de Avizul de oportunitate, nr. 153 din 28.01.2021, prin care se propune "suplimentarea suprafeței deja concesionate cu 177,35 mp astfel încât să fie un total de 335,35 mp” și planșele anexe avizului de urbanism.

În baza prevederilor art. 15 lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construire, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 361 alin. (2) și art. 362 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă trecerea, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Oradea, a cotei de 178 / 8.803 mp teren, în vederea extinderii suprafeței concesionate inițial din nr. cadastral 202627 - majorându-se proprietatea privată a Municipiului Oradea înscrisă în CF nr. 202627 - Oradea de la 158 / 8.803 la 336 / 8.803 mp.

Art. 2. Se aprobă extinderea cu 178 mp, a suprafeței concesionate în baza contractului nr. 2100 din 21.01.2021, respectiv de la 158 mp la 336 mp, în favoarea societății Champion Car Wah S.R.L., reprezentând amplasamentul delimitat în Planul de situație propus - planșa 03.A, în condițiile Avizului de oportunitate, nr. 153 din 28.01.2021, emis de Instituția Arhitectului Șef.

Art. 3.


Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea și a evidențelor contabile ale Municipiului Oradea, referitor la suprafețele luate în studiu prin prezenta Hotărâre.

Art. 4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară;

  • - societatea Champion Car Wash S.R.L., prin grija DPI - Serviciul Terenuri;

  • - Se publică pe www.oradea.ro;

  • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 141

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”