Hotărârea nr. 140/2021

pentru vânzarea terenului, în suprafață de 18.829 mp, înscris în CF 209898 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, în favoarea societății Hanning Motors Romania S.R.L.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru vânzarea terenului, în suprafață de 18.829 mp, înscris în CF 209898 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, în favoarea societății Hanning Motors Romania S.R.L.

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 80259/1 din 19.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 80259/2 din 19.02.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru vânzarea terenului, în suprafață de 18.829 mp, identificat cu nr. cadastral 209898 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, în favoarea societății Hanning Motors Romania S.R.L.

Întrucât potrivit CF, nr. 209898 - Oradea, terenul - identificat cu nr. cadastral 209898, având suprafața de 18.829 mp, este proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Văzând că, prin adresa nr. 167 din 18.02.2021, societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. a confirmat îndeplinirea de către agentul economic interesat a obligațiilor asumate în ceea ce privește valoarea investiției realizate, respectiv a informat că investiția realizată este de 2.000.000 Euro, față de 1.350.000 Euro asumați, și că societatea are în prezent 168 angajați față de numărul de personal asumat inițial de 100 angajați.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local, nr. 585 din 25.07.2017, prin care s-a însușit Raportul de evaluare pentru stabilirea prețului de piață al terenurilor din Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, respectiv adresa evaluatorului autorizat ANEVAR, dl.                       , înregistrată la S.C. A.D.L.O. S.A. cu nr. 182 din 19.02.2021, cu privire la

valoarea de piață exprimată la data de 19.02.2021 a proprietății imobiliare din parcul industrial.

În conformitate cu prevederile Art. 3.2. și 4.2. din Actul de constituire a unui drept de superficie nr. 3253 din 19.07.2017, din prețul Contractului = 150.632, 00 Euro fără TVA se deduce redevența datorată și achitată la data exprimării opțiunii de cumpărare - 21.831, 71 Euro fără TVA, rezultând astfel prețul de vânzare al terenului de 128.800, 29 Euro fără TVA.

În baza Regulamentului de Funcționare al Parcului Industrial Oradea I, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 722 din 2015, cu completările și modificările ulterioare.

Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr. 287 din 2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c) și alin. (6) lit. b), art. 139 al. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 363 alin. (6) și art. 364 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă vânzarea terenului - în suprafață de 18.829 mp - identificat cu nr. cadastral 209898, înscris în CF nr. 209898 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, str. Petre P. Carp nr. 19, în favoarea societății Hanning Motors Romania S.R.L.

Art. 2. Prețul de vânzare a terenului este de 128.800, 29 Euro, fără TVA, ce rezultă ca diferență dintre valoarea terenului, de 8 euro/ mp și redevența totală achitată (150.632, 00 Euro fără TVA - 21.831, 71 Euro fără TVA).

Art. 3.


Se condiționează efectuarea transferului dreptului de proprietate asupra terenului, de semnarea la aceeași dată, de către societatea Hanning Motors Romania S.R.L., a unui nou Contractul de administrare și prestări servicii

conexe cu societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

Art. 4. La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, Actul de constituire al unui drept de superficie nr. 3253 din 19.07.2017, încetează.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu Imobiliar și Direcției Economice.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară;

  • - societatea Hanning Motors Romania S.R.L., prin grija DPI - Serviciul Terenuri;

  • - Se publică pe www.oradea.ro;

  • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 140

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”