Hotărârea nr. 14/2021

Hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la ACORDUL DE ASOCIERE încheiat în vederea achiziționării în comun a serviciilor de actualizare al Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții: ”DRUM EXPRES ORADEA-ARAD”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea încheierii unui act adițional la ACORDUL DE ASOCIERE

încheiat în vederea achiziționării în comun a serviciilor de actualizare al Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții: ”DRUM EXPRES ORADEA-ARAD”

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 10424/14.01.2021 și Raportul de secialitate înregistrat sub nr. 10437/14.01.2021, întocmit de Direcția Economică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea încheierii unui act adițional la ACORDUL DE ASOCIERE încheiat în vederea achiziționării în comun a serviciilor de actualizare al Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții: ”DRUM EXPRES ORADEA-ARAD”,

În baza prevederilor:

^ art. 5 din OUG nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020,

^ art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

^ art. 44 alin.(1) și (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b), e), alin. (4) lit. d), e), alin. (9) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă încheierea unui act adițional la ACORDUL DE ASOCIERE încheiat în vederea achizitionării în comun a serviciilor de actualizare al Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții: ”DRUM EXPRES ORADEA-ARAD”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea primarului municipiului Oradea să semneze în numele și pentru municipiul Oradea, actul adițional la ACORDUL DE ASOCIERE prevăzut la articolul 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Primarul Municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • - Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;

 • - Direcția Economică;

 • - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea;

 • - Județul Bihor prin grija Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea;

 • - Municipiul Arad prin grija Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea;

 • - Județul Arad prin grija Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea;

 • - Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere prin grija Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea;

 • - Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

 • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

Oradea, 14 ianuarie 2021 Nr. 14

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


www.oradea.ro

www.oradea.ro

Act adițional nr. 1 la ACORDUL DE ASOCIERE

Încheiat în vederea achizitionarii in comun a serviciilor de actualizare a Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții: ”DRUM EXPRES ORADEA-ARAD”

Având in vedere:

 • - Prevederile art. 4 alin (1) lit. c), art. 44 alin. (2) si (3) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Parteneriatul de implementare incheiat intre CNAIR, Municipiul Oradea, Judetul Bihor, Municipiul Arad, Judetul Arad, privind actualizarea S.F.-ului pentru obiectivul de investiție Drum Expres Oradea-Arad;

Părtile:

 • 1. Municipiul Oradea, cu sediul în Municipiul Oradea, Piața Unirii 1- 3, cod postal 410100, cod fiscal 4230487, reprezentat de domnul Florin BIRTA, cetățean român, Primar, în calitate de Implementator, denumit Partener 2, pe de alta parte, in calitate de Autoritate contractantă Asociată

 • 2. Municipiul Arad, cu sediul în Municipiul Arad, Bulevardul Revoluției nr. 75, cod postal 310130, cod fiscal 3519925, reprezentat de domnul Laurențiu - Călin BIBARȚ, cetățean român, Primar; în calitate de Implementator, denumit Partener 3 pe de alta parte, in calitate de Autoritate contractantă Asociată

 • 3. Județul Arad, cu sediul în Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, cod postal 310003, jud. Arad, cod fiscal 3519941, în calitate de Implementator, denumit Partener 4, reprezentat prin Iustin - Marinel CIONCA -ARGHIR, Președinte al Consiliului Județean Arad, pe de alta parte, in calitate de Autoritate contractantă Asociată

 • 4. Județul Bihor, cu sediul în Municipiul Oradea, Parcul Traian 5, Oradea 410033, cod fiscal 4244997, reprezentat de domnul Ilie Gavril BOLOJAN, cetățean român, Președinte al Consiliului Județean Bihor, în calitate de Implementator, denumit Partener 5, pe de alta parte, in calitate de Autoritate Contractantă Asociată Desemnată

Convin asupra încheierii prezentului act adițional, care va avea următorul conținut:

 • I. Titlul acordului de asociere se modifică și va avea următorul conținut: ACORD DE ASOCIERE în vederea achizitionarii in comun a serviciilor de actualizare/completare/revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect pentru Autorizarea Executării lucrărilor, Proiect Tehnic de Execuție și Asistență Tehnică din partea proiectantului (S.F. + P.A.C. + P.O.E. + P.T.E.) pentru obiectivul de investiții:” DRUM EXPRES ORADEA-ARAD”.

Art 2: Prezentul Acord este încheiat în scopul organizării și desfășurării procedurii de achiziție publica conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice, pentru asigurarea necesităților autorităților contractante membre ale prezentului Acord astfel:

Partener

Serviciul de proiectare

Număr buc.

Municipiul ORADEA

Achiziția în comun a serviciilor de actualizare/completare/revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect pentru Autorizarea Executării lucrărilor, Proiect Tehnic de Execuție și Asistentă Tehnică din partea proiectantului (S.F. + P.A.C. + P.O.E. + P.T.E.) pentru obiectivul de investiție: “DRUM EXPRES ORADEA ARAD” conform H.G. 907/2016

1

Municipiul ARAD

Județul ARAD

Județul BIHOR

Art 3: Obiectivul prezentului Acord este achizitionarea în comun a serviciilor de actualizare/completare/revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect pentru Autorizarea Executării lucrărilor, Proiect Tehnic de Execuție și Asistență Tehnică din partea proiectantului (S.F. + P.A.C. + P.O.E. + P.T.E.) pentru obiectivul de investiție: “DRUM EXPRES ORADEA ARAD”.

 • III. Art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

Art 9: Prezentul Acord se încheie cu o durata de valabilitate până la data depunerii către CNAIR a Studiului de Fezabilitate actualziat/revizuit, a Proiectului pentru Autorizarea Executării lucrărilor, a Proiectului Tehnic de Execuție și Asistență Tehnică din partea proiectantului (S.F. + P.A.C. + P.O.E. + P.T.E.) pentru obiectivul de investiție: “DRUM EXPRES ORADEA ARAD”, efectuarea platilor si restituirea garantiei de buna executie conform prevederilor contractului de achizitie publica.

 • IV. Art. 31.1 se modifică și va avea următorul conținut:

  Nr. crt.

  Partener

  Servicii contractate

  Nr. buc.

  Valoare totala Euro cu TVA

  1.

  MUNICIPIUL ARAD

  ETAPA I

  Servicii de actualizare/ completare/ revizuire a S.F.-ului pentru obiectivul de investiție: “DRUM EXPRES ORADEA ARAD” conform HG 907/2016, inclusiv studii aferente, culoarul de expropiere, inclusiv alte cheltuieli pentru taxe avize, acorduri, etc, aferente etapei I, și asistență tehnică acordată pentru depunerea și aprobarea aplicației de finanțare;

  Servicii de evaluare impact asupra siguranței

  1

  1.000.000

  2.

  JUDEȚUL ARAD

  1.000.000

  3.

  MUNICIPIUL ORADEA

  1.000.000

  4.

  JUDEȚUL BIHOR

  1.000.000

  rutiere și audit de siguranță rutieră etapa ISF.

  1.

  MUNICIPIUL ARAD

  ETAPA II

  Servicii de elaborare Proiect pentru Autorizarea Executării lucrărilor, Proiect Tehnic de Execuție (P.A.C.+P.O.E.+ P.T.E.) și Asistență Tehnică din partea proiectantului pe durata procedurii de achiziție a lucrărilor (inclusiv pregătirea documentației de atribuire) pentru obiectivul de investiție: “DRUM EXPRES ORADEA ARAD” conform H.G. 907/2016.

  ETAPA III

  Servicii de Asistență Tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor cât și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiție: “DRUM EXPRES ORADEA ARAD”.   '

  1

  6.470.236,60

  Euro, din care

  1.617.559,15 Euro pentru fiecare asociat

  2.

  JUDEȚUL ARAD

  3.

  MUNICIPIUL ORADEA

  4.

  JUDEȚUL BIHOR

Prezenta repartiție de costuri este o estimare, urmând ca din totalul costului alocat de către membrii din bugetul propriu pentru prima etapă, respectiv actualizarea/completarea/revizuirea S.F.-ului și a celorlalte cheltuieli aferente etapei I, suportarea cuantumului sumelor defalcate pe fiecare partener se va stabili ulterior, în cote părți egale, cu acordul părților.

Procedura de achiziție publică va include serviciile de elaborare/actualizare/completare/revizuire S.F. + elaborare P.A.C. + P.O.E. + P.T.E. și acordare Asistență Tehnică din partea proiectantului pentru DRUMUL EXPRES ORADEA-ARAD. În prima etapă se va recepționa și plăti SF-ul actualizat/completat/revizuit și celelalte cheltuieli aferente etapei I din bugetul alocat de membrii acordului. Aceste costuri reprezintă cheltuiali eligibile și vor fi recuperate de către membrii după aprobarea aplicației de finanțare.

Pe baza SF-ului actualizat/completat/revizuit, CNAIR va depune o cerere de finanțare în cadrul POIM 20142020, pentru realizarea obiectivului ”DRUM EXPRES ORADEA-ARAD”, cheltuielile de elaborare P.A.C. + P.O.E. + P.T.E fiind cheltuieli eligibile.

Astfel, pe baza aprobării aplicației de finanțare nerambursabilă și a bugetului aferent dedicat, se va da comanda pentru elaborare P.A.C. + P.O.E. + P.T.E și ulterior pentru Asistență Tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor cât și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție.

 • V. Art. 31.2 se modifică și va avea următorul conținut:

 • 31.2 Contributia financiara aferentă etapei I va fi regularizată în funcție de valorile rezultate în urma realizării achiziției, precum și a celorlalte cheltuieli aferente etapei I.

 • VI. Restul articolelor rămân nemodificate.

Prezentul act adițional intră în vigoare dupa aprobarea lui prin Hotararea Consiliului Local / Hotararea Consiliului Județean (dupa caz) al fiecarui Asociat, de la data semnării lui de către ultima dintre parti.

ACORD de ASOCIERE pentru DRUM EXPRES ORADEA / ARAD - Act adițional nr. 1 Prezentul Act adițional continand 4 de pagini este semnat la ____/01/2021, în 4 exemplare originale, toate

având aceiași forță juridică, cate unul pentru fiecare parte a Acordului de Asociere.

ASOCIAT

SEMNĂTURI

Județul Arad

Președinte, Iustin - Marinel CIONCA - ARGHIR

Municipiul Arad

Primar

Călin BIBARȚ

Municipiul Oradea

Primar, Florin BIRTA

Județul Bihor

Președinte, Ilie G. BOLOJAN