Hotărârea nr. 139/2021

pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 181191, înscris în CF 181191, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 181191, înscris în CF 181191, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 79168/1 din 18.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 79168/2 din 19.02.2021 prin care se supune spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 181191, înscris în CF 181191 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.

Văzând că potrivit CF, nr. 181191 - Oradea, terenul - în suprafață de 250 mp - identificat cu nr. cadastral 181191 -este proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Ținând seama că, prin Contractul nr. 1757 din 29.09.2017, terenul în cauză a fost concesionat, în favoarea d-lui. ^^^^^^H, în vederea construirii unei locuințe.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 75428 din 15.02.2021, prin care dl.               - împuternicit de dl. ^^^^^^^H, în baza procurii autentificată cu nr. 1990 din

14.08.2020 la BIN Vălean Codruța, a solicitat cumpărarea terenului utilizat în baza Contractului de concesiune, respectiv pe care concesionarul a edificat o casă de locuit conform notării din CF 181191 - C1.

Întrucât prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 72 din 29.01.2021, s-a însușit Raportul de evaluare, întocmit de societatea Evalmob S.R.L., pentru estimarea valorii de piață a parcelelor de teren din Cartierul Tineretului, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Clujului, respectiv s-a aprobat prețul de 40 Euro / mp + TVA, pentru vânzarea celor pe care sunt edificate case și care au fost atribuite în concesiune sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, din Cartierul Tineretului.

Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 364 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 181191 (nr. cadastral vechi 15614), înscris în CF 181191 - Oradea, (nr. de inventar 018373) în favoarea d-lui.                  având calitatea

de proprietar al casei edificate pe acest teren.

Art. 2. Prețul de vânzare pentru terenul menționat la art. 1 din prezenta Hotărâre, este de 40 Euro/ mp + TVA, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 29.01.2021.

Art. 3. Prețul de vânzare al terenului menționat la art. 1 din prezenta Hotărâre, se va achita în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plății, la data semnării contractului de vânzare - cumpărare, dar nu mai târziu de 31.05.2021, sub sancțiunea revocării prezentei începând cu data de 01.06.2021.

Art. 4. La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, Contractul de concesiune nr. 1757 din 29.09.2017 încetează.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția

Economică.


Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • PMO - Direcția Economică;

  • dl.                     prin grija Serviciului Terenuri

Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 139

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă”


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei