Hotărârea nr. 138/2021

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați la faza SF și a variantei 1 recomandate de proiectant în vederea realizării obiectivului de investiții: „Realizarea rețelei cu utilități publice în Parcul Industrial Eurobusiness IV în municipiul Oradea”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați la faza SF și a variantei 1 recomandate de proiectant în vederea realizării obiectivului de investiții: „Realizarea rețelei cu utilități publice în Parcul Industrial Eurobusiness IV în municipiul Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr.78444 din 17.02.2021 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 75911 din 16.02.2021, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar -Serviciul Tehnic propune aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați la faza SF și a variantei 1 recomandate de proiectant, în vederea realizării obiectivului de investiții: Realizarea rețelei cu utilități publice în Parcul Industrial Eurobusiness IV în municipiul Oradea,

În baza art. 43 alin (1) din Legea nr. 500 / 2002 privind finanțele publice, reactualizată, conform căreia obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale.

În conformitate cu prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor noi, a căror finanțare se asigură integral de la bugetul local, se aprobă de Consiliile Locale.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit b) și d), alin. (4) lit. a) și d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați la faza SF și varianta 1 recomandată de proiectant în vederea realizării obiectivului de investiții: Realizarea rețelei cu utilități publice în Parcul Industrial Eurobusiness IV în municipiul Oradea

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Ordonator principal de credite:                        Primarul Municipiului Oradea

Beneficiar:                                        Agenția de Dezvoltare Locală Oradea

Investitor:                                              Municipiul Oradea

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Valoarea totală a investiției:                        11.111.793,32 lei fără TVA

Din care C+M:                                  9.258.200,07 lei fără TVA
Durata de realizare a investiției:                   12 luni

Finanțarea investiției se va realiza din bugetul local și alte surse atrase.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Direcția Patrimoniu Imobiliar;

  • - Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.;

  • - Direcția Economică;

  • - Instituția Arhitectului Șef;

  • - Se publică pe www.oradea.ro;

  • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 138

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”