Hotărârea nr. 134/2021

pentru aprobarea unor măsuri în vederea prelungirii duratei contractelor de închiriere/ comodat/ administrare, și de dare în folosință gratuită având ca obiect spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință / spațiile comerciale aflate în proprietatea / administrarea Municipiului Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea unor măsuri în vederea prelungirii duratei contractelor de închiriere/ comodat/ administrare, și de dare în folosință gratuită având ca obiect spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință / spațiile comerciale aflate în proprietatea / administrarea Municipiului Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 77300/1 din 16.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 77300/2 din 16.02.2021, prin care se supune spre aprobare Proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri de prelungire a duratei contractelor de închiriere, de comodat, de administrare și de dare în folosință gratuită având ca obiect spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință / spațiile comerciale aflate în proprietatea / administrarea Municipiului Oradea.

Având în vedere următoarele considerente:

 • - potrivit art. 1166 Cod Civil, ”contractul este acordul de voință dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic”.

 • - prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 491 din 26.06.2020 au fost aprobate contractele -cadru de închiriere, de comodat și de dare în folosință gratuită având ca obiect spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință / spațiile comerciale aflate în proprietatea / administrarea Municipiului Oradea,

 • - contractele pot fi reînnoite de către părți printr-o nouă manifestare de voință și prin respectarea condițiilor prevăzute de actele normative în vigoare la acel moment.

Întrunită în ședința de lucru din 12.02.2021, Comisia de analiză a solicitărilor privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, a propus adoptarea unor măsuri care să ducă la eficientizarea activității și simplificarea procedurii de aprobare a prelungirii contractelor de închiriere, de comodat și de dare în folosință gratuită având ca obiect spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință / spațiile comerciale aflate în proprietatea / administrarea Municipiului Oradea, conform Procesului Verbal nr. 73885 din 12.02.2021.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 347 și art. 362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă condițiile obligatorii care trebuie îndeplinite în vederea prelungirii duratei contractelor de închiriere, de comodat, de administrare și de dare în folosință gratuită având ca obiect spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință / spațiile comerciale aflate în proprietatea / administrarea Municipiului Oradea, Anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.


Se mandatează Comisia de analiză a solicitărilor privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea - să hotărască prelungirea contractelor de închiriere, de comodat și de dare în folosință gratuită având ca obiect spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință / spațiile comerciale proprietatea / administrarea Municipiului Oradea, cu respectarea condițiilor obligatorii aprobate și a prevederilor legale aplicabile.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi contrare se abrogă.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - PMO - Direcția Economică;

 • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

 • - Se publică pe www.oradea.ro;

 • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 134

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1 34 din 25.02.2021

Condiții obligatorii

care trebuie îndeplinite în vederea prelungirii duratei contractelor de închiriere, de comodat și de dare în folosință gratuită având ca obiect spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință / spațiile comerciale aflate în proprietatea / administrarea Municipiului Oradea

 • 1. Solicitantul a depus cererea de prelungire însoțită de documentele justificative în termenul precizat în contract. În cazul în care în contract nu este prevăzut un termen de depunere, solicitarea de prelungire va fi depusă cu cel puțin 45 de zile înainte de data expirării contractului.

 • 2. Pe durata derulării contractului, solicitantul a respectat clauzele contractuale și prevederile legale incidente.

 • 3. Solicitantul a executat la timp și în condiții optime lucrările de întreținere curentă și reparații ale spațiului.

 • 4. Solicitantul nu figurează cu debite față de bugetul local al Municipiului Oradea.

 • 5. Solicitantul nu se află în procedură de dizolvare, lichidare ori insolvență, după caz.

 • 6. Solicitantul face dovada plății utilităților facturate în baza contractelor de furnizare servicii/

plata cheltuielilor către asociația de proprietari din care face parte, (după caz).

 • 7. Solicitantul face dovada desfășurării activității în spațiul deținut în folosință - prin prezentarea unor înscrisuri (raport de activitate, declarație, etc.) din care să rezulte eficiența activității desfășurate, respectiv un Acord de colaborare cu Direcția de Asistență Socială Oradea, pentru O.N.G. - uri, asociații și fundații.