Hotărârea nr. 133/2021

pentru închirierea, prin licitație publică, a locuințelor libere aparținând Municipiului Oradea,

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru închirierea, prin licitație publică, a locuințelor libere aparținând Municipiului Oradea, cuprinse în Anexa 1, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar

Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 80381/1 din 18.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 80381/2 din 19.02.2021, referitor la proiectul de Hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a locuințelor libere aparținând Municipiului Oradea, cuprinse în Anexa 1, prin grija Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Luând în considerare propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe fond de stat și locuințe aflate în proprietatea privată a municipiului Oradea, administrate prin Direcția Patrimoniu Imobiliar (conform Proceselor Verbale nr. 476271 din 20.12.2019 și nr. 236153 din 08.04.2020),

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 859 din 31.10.2019, privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a locuințelor gestionate de Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar, devenite libere de contract,

Având în vedere regularizarea tarifelor de închiriere pentru locuințele aflate în administrare, stabilite prin H.C.L. nr. 362 din 2000, modificată și actualizată prin H.C.L. nr. 67 din 26.01.2017, precum și H.C.L. nr. 503 din 13.06.2019, completată prin H.C.L. nr. 420 din 28.05.2020, prin actualizarea cu indicele de inflație cumulat, comunicat de Institutul Național de Statistică la nivelul lunii decembrie 2020,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. b), alin. (7) lit. q), alin. (8) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 333 alin. (5) și art. 362 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a locuințelor devenite libere de contract aparținând Municipiului Oradea, cuprinse în Anexa 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Documentația de atribuire, conform Anexei, parte integrantă a prezentei Hotărâri.

Art. 3. (1) Se aprobă prețul de pornire al licitației pentru închirierea acestor locuințe, calculat potrivit tarifelor stabilite prin H.C.L. nr. 362 din 2000, modificată și actualizată prin H.C.L. nr. 67 din 26.01.2017, precum și H.C.L. nr. 503 din 13.06.2019, completată prin H.C.L. nr. 420 din 28.05.2020, conform Anexei 1 la prezenta Hotărâre,

 • (2) Se aprobă pasul de licitare de 50 lei;

Art. 4. Contractele de închiriere vor fi încheiate pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu Imobiliar.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Direcția Economică -Serviciul Decontări Contracte;

 • - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale.

 • - Se publică pe www.oradea.ro;

 • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 133

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 133 din 25.02.2021

D O C U M E N T A Ț I E D E A T R I B U I R E aferentă procedurii de închiriere, prin licitație publică, a spațiului cu destinația de locuință, situat în mun. Oradea,

Str.......................................................

C U P R I N S

 • I. FIȘA DE DATE A PROCEDURII

 • II. CAIET DE SARCINI

 • III. FORMULARE ȘI MODELE DE DOCUMENTE

 • IV. CONTRACT DE ÎNCHIRIERE - model orientativ

FIȘA DE DATE A PROCEDURII

PRIVIND ÎNCHIRIEREA, PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ, A SPAȚIULUI CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ SITUAT ÎN MUN. ORADEA, STR.

I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZATORUL

Municipiul ORADEA , cu sediul administrativ în mun. Oradea, Piața Unirii nr. 1, jud. Bihor

Codul fiscal: 4230487

Telefon / fax: 0259 - 437.000, int. 175 /159, 0259 - 409.424, 0259 - 408.865

E-mail: locuinte@oradea.ro

Persoană de contact: ...........................................................

Procurarea documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate descărca de pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Oradea - www.oradea.ro, secțiunea Licitații.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Închirierea spațiului cu destinația de locuință, situat în municipiul Oradea, str. ............................................................ județul Bihor, înscris în CF.................................... compus  din: ............camere și dependințe....................... având Su = ............mp, Sc = .............. mp și terenul aferent.

 • III. TEMEIUL LEGAL AL ORGANIZĂRII PROCEDURII:

 • - O.U.G. nr. 57 din 2019, privind Codul administrativ;

 • - Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 859 din 31.10.2019;

 • - Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 503 din 13.06.2019 privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru locuințele aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, altele decât locuințele sociale, de serviciu și de necesitate, completată prin H.C.L. nr. 420 din 28.05.2020;

 • - Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 362 din 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea tarifelor lunare de bază/ mp/ lună la chirii de locuințe proprietate a Municipiului Oradea, modificată și actualizată prin H.C.L. nr. 67 din 26.01.2017;

 • - Procesul Verbal nr. 476271 din 20.12.2019 al ședinței Comisiei de Analiză a Solicitărilor de Locuințe fond de stat și locuințe aflate în proprietatea privată a municipiului Oradea, administrate de Direcția Patrimoniu Imobiliar Oradea,

 • - Procesul Verbal nr. 236153 din 08.04.2020 al ședinței Comisiei de Analiză a Solicitărilor de Locuințe fond de stat și locuințe aflate în proprietatea privată a municipiului Oradea, administrate de Direcția Patrimoniu Imobiliar Oradea,

 • - Procesul Verbal nr. 73590 din 12.02.2021 al ședinței Comisiei de Analiză a Solicitărilor de Locuințe fond de stat și locuințe aflate în proprietatea privată a municipiului Oradea, administrate de Direcția Patrimoniu Imobiliar Oradea,

 • IV. CRITERII DE CALIFICARE ȘI/SAU SELECȚIE

Pentru a participa la licitație, ofertantul trebuie să depună oferta la sediul Primăriei municipiului Oradea (registratură), până la data limită pentru depunere stabilită în anuntul procedurii, într-un plic sigilat, pe exteriorul căruia se va indica obiectul licitației pentru care este depusă documentația, numele ofertantului, domiciliul acestuia, număr de telefon și va conține următoarele documente:

 • 1) documente de certificare a identității și calității ofertantului:

 • Fișa ofertantului, conform Anexei nr. 1;

 • Declarația de participare la licitație, conform Anexei nr. 2;

 • Oferta financiară, conform Anexei nr. 3;

 • Actele de identitate și de stare civilă ale tuturor membrilor familiei ofertantului (soț, soție, copii): cărți de identitate, certificate naștere, certificat căsătorie (după caz) - în copie;

 • dovada realizării unui venit stabil de către ofertant și ceilalți membrii ai familiei (soț, soție, copii, alte

persoane aflate în întreținere), după caz, prin contract de muncă/adeverință de venit/cupon de pensie/convenție

civilă/PFA sau alte documente doveditoare, în vederea achitării chiriei lunare și a cheltuielilor aferente locuinței;

 • împuternicire notarială în original/copie legalizată, acordată persoanei care reprezintă ofertantul în cadrul

procedurii de licitație publică, însoțită de copie a actului de identitate al împuternicitului (după caz);

 • certificat de atestare fiscală, eliberat de ANAF, care să ateste că ofertantul nu are datorii față de bugetul general consolidat (bugetul de stat), valabil la data deschiderii ofertelor - original;

 • certificat/adeverință privind plata taxelor și impozitelor locale care le datorează unității - administrativ teritoriale unde își are domiciliul care să ateste că persoana nu are datorii, valabil la data deschiderii ofertelor - original.

 • 2) documente de certificare a plăților necesare pentru participarea la licitație:

  dovada achitării taxei de participare la licitație, în cuantum de 50 lei, (sumă care nu se restituie);

 • dovada depunerii garanției de participare la licitație, în cuantum de .................. lei, echivalentul a două chirii

lunare (se calculează pornind de la prețul minim de închiriere).

 • V . INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE

Procedura de licitație se va desfășura în 2 etape:

ETAPA I: Procedura de deschidere a plicurilor și stabilirea ofertanților calificați pentru etapa a doua.

 • - În data și ora stabilită în anunțul privind demararea procedurii de licitație pentru deschiderea ofertelor, la sediul Primăriei municipiului Oradea (mun. Oradea, Piața Unirii nr. 1) vor fi prezenți membrii Comisiei de licitație și ofertanții.

 • - Comisia de licitație este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

 • - În partea introductivă a procesului verbal se va consemna faptul că plicurile au fost sau nu intacte, în sensul că partea lipită a acestora a fost afectată / nu a fost afectată prin dezlipire sau altă modalitate de deschidere.

 • - După deschiderea plicurilor în ședința publică, Comisia de licitație descalifică ofertanții care nu au depus toate documentele și datele prevăzute în documentația de atribuire.*

*NOTA: În situații justificate, Comisia de licitație poate hotarî , cu caracter general, acordarea unui termen de completare a documentației.

 • - Sunt considerate oferte valabile și se califică ofertanții care îndeplinesc toate criteriile de valabilitate prevăzute în Caietul de sarcini.

 • - După analizarea conținutului plicului, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal în care se menționează ofertele valabile, precum și ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul - verbal se semnează de către toți membrii comisiei de licitație și de către ofertanți.

 • - Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor, cel puțin două oferte să fie valabile. În cazul în care, în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

ETAPA II: Procedura desfășurării licitației deschise, cu strigare și adjudecare la cel mai mare preț oferit și atribuirea contractului de închiriere

 • - Președintele comisiei de licitație anunță imobilul ce se supune licitației în vederea închirierii, anunță prețul de pornire a licitației, pasul de licitare la prețul de pornire a licitației, numele prenumele și numărul de ordine al ofertanților calificați, modul de desfășurare a licitației, asigurându-se că fiecare ofertant a înțeles procedura de desfășurare.

 • - Președintele comisiei conduce licitația astfel:

 • 1) licitația se desfășoară după regula licitației competitive;

 • 2) dacă se oferă prețul de pornire al licitației, președintele comisiei de licitație va crește prețul cu câte un pas de licitare, până când unul dintre ofertanți acceptă prețul astfel majorat și nimeni nu oferă un preț mai mare;

 • 3) adjudecarea licitației se va face în favoarea ofertantului care oferă cea mai mare chirie/lună;

 • 4) ofertantul declarat câștigător va semna procesul - verbal de licitație;

 • 5) președintele comisiei de licitație anunță adjudecatarul, declară închisă ședința de licitație și întocmește procesul -verbal de licitație, semnat de către toți membrii Comisiei de evaluare și de către ofertanți.

 • - Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

 • - Autoritatea contractantă va informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

În cadrul comunicării autoritatea contractantă:

 • - va informa ofertantul câștigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate,

 • - va informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

Notă: Întrucât în contextul epidemiologic prezent, instituția se află în imposibilitatea organizării procedurii licitației publice deschise cu strigare, aceasta se va desfășura, la ora și data stabilită în caietul de sarcini, în lipsa ofertanților, cu plic închis.

 • V I. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE

Anunțul privind demararea procedurii de licitație se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, precum și pe site-ul Primăriei www.oradea.ro. Anunțul de licitație se va trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Termenul limită de depunere a ofertelor este ......................, ora ................ la sediul Primăriei municipiului

Oradea (Piața Unirii nr. 1) - Sala - Relații cu Publicul (Piramidă) ghișeele 1 sau 2.

Ședința publică de deschidere și evaluare a ofertelor se va desfășura în data de ..........................., ora

.................. în Sala Mică, et. I.

 • V II. INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Contractul de închiriere va conține clauze, conform modelului orientativ anexat - Anexa 4 .

Nr.....................

Data: ....................

C A I E T D E S A R C I N I

PRIVIND ÎNCHIRIEREA, PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ, A SPAȚIULUI CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ înscris în CF........................................................,

situat în mun. Oradea, Str........................................................

Art. 1. OBIECTUL ÎNCHIRIERII

 • 1.1. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 859 din 31.10.2019 s-a aprobat închirierea prin licitație publică a locuințelor, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, devenite libere de contract.

 • 1.2. Spațiul cu destinația de locuință, înscris în CF..................................., situat în mun. Oradea, str.

...................................................., compus din: ......... camere și ................ dependințe, având suprafață utilă totală de ............. mp și terenul aferent.

 • 1.3. Spațiul va fi folosit, conform destinației, în baza contractului de închiriere.

 • 1.4. Spațiul nu va putea fi subînchiriat.

Art. 2. CONDIȚII GENERALE ALE LICITAȚIEI

2.1 OBLIGAȚIILE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

 • (1) Locatarul are obligația de a respecta legislația în vigoare privind protecția mediului pe toată durata contractului de închiriere.

 • (2) Locatarul este obligat, pe toată durata închirierii, să nu utilizeze locuința pentru depozitarea deșeurilor din categoria celor periculoase, toxice, explozive, menajere, provenite din construcții, din curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice precum și a deșeurilor de orice natură.

 • (3) Nerespectarea clauzei de la alin. (2) duce la încălcarea obiectului contractului și ca urmare contractul va înceta, fără nici o altă formalitate prealabilă și fără intervenția instanței de judecată, în baza unei notificări transmise de către locator. Încetarea contractului va produce efecte de la data stabilită în notificare, urmând ca pe cheltuiala locatarului să se aducă imobilul închiriat la starea inițială în care a fost predat.

 • 2.2 CONDIȚII DE EXPLOATARE A IMOBILULUI-CLĂDIRE

 • (1) Locuința ce urmează a fi închiriată va fi utilizată de către locatar pe toată durata contractului, în condițiile prevăzute în contract, urmând ca la încetarea contractului să fie restituită, liberă de sarcini, proprietarului/administratorului bunului.

 • (2) Pe toată perioada contractului de locațiune este interzisă modificarea destinației locuinței pentru care s-a încheiat contractul.

 • (3) Orice investiție sau amenajare a spațiului închiriat se va realiza numai în baza și după obținerea acordului scris al locatorului și exclusiv pe cheltuiala locatarului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. DURATA ÎNCHIRIERII

Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților.

Art. 4. ELEMENTE DE PREȚ

 • 4.1. Prețul de pornire al licitației pentru închirierea spațiului cu destinația de locuință, situat în mun. Oradea, Str. ............................................................, stabilit în baza HCL nr. 362 din 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea tarifelor lunare de bază/ mp/ lună la chirii de locuințe proprietate a Municipiului Oradea, modificată și actualizată prin H.C.L. nr. 67 din 26.01.2017, precum și HCL nr. 503/13.06.2019 privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru locuințele aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, altele decât locuințele sociale, de serviciu și de necesitate, completată prin H.C.L. nr. 420 din 28.05.2020, este de ........................... lei/lună.

 • 4.2. În timpul desfășurării licitației, prețul de pornire va fi mărit în trepte egale de 50 lei (pas de licitare).

 • 4.3. În cazul acestor imobile nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap sau alte reduceri/scutiri potrivit legislației în vigoare privind plata chiriei.

 • 4.4. Prețul de adjudecare se actualizează anual cu un indice de inflație estimat, comunicat de Comisia Națională de Prognoză, urmând a se regulariza în primul trimestru al anului următor cu indicele de inflație cumulat, comunicat de Institutul Național de Statistică la nivelul lunii decembrie.

 • 4.5. Pentru terenul aferent spațiului cu destinația de locuință închiriat, se stabilește taxa pe teren, care se datorează de adjudecatari, în condiții similare impozitului pe teren.

 • 4.6. Ofertanții la licitație vor achita:

 • - taxa de participare la licitație în valoare de 50 lei;

 • - garanția de participare la licitație se stabilește la nivelul contravalorii a 2 (două) chirii lunare (calculate pornind de la prețul minim de închiriere), respectiv .......................... lei.

 • 4.7. Taxa de participare se constituie prin:

 • - ordin de plată în contul organizatorului licitației, respectiv contul nr. RO19TREZ07621360250XXXXX deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487,

 • - numerar la casieria organizatorului.

 • * Această taxă reprezintă un venit al organizatorului și nu se mai restituie ofertantilor sau potențialilor ofertanți (care au achitat taxa, dar nu au depus documentele de calificare, au participat sau nu prin împuternicit la licitație, au câștigat sau nu licitația).

 • 4.8. (1) Garanția de participare la licitație este obligatorie și se stabilește la nivelul contravalorii a două chirii lunare (calculate pornind de la prețul minim de închiriere) și poate fi constituită prin:

 • - ordin de plată în contul organizatorului licitației, respectiv contul nr. RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487,

 • - numerar la casieria organizatorului (de dorit, prin Bancă).

 • (2) Garanția de participare nu este purtătoare de dobânzi sau indexări.

 • (3) Ofertantul va pierde garanția de participare dacă își retrage oferta înainte de începerea licitației, în oricare dintre etapele acesteia.

 • (4) Ofertantul declarat câștigător va pierde garanția de participare dacă nu se prezintă să încheie contractul în termenul prevăzut în prezentul Caiet de sarcini.

 • (5) Pentru ofertantul care căștigă licitația, garanția de participare se va restitui doar după depunerea garanție pentru neplata chiriei, în echivalentul chiriei licitate pe un trimestru. Încheierea contractului de închiriere este condiționată de constituirea garanției de neplata chiriei.

 • (6) Pentru ceilalți participanții la licitație, garanția de participare se restituie, la cerere.

 • (7) Cererea de restituire a garanției va cuprinde în mod expres contul și banca la care urmează a fi virată suma respectivă.

Art. 5. ORGANIZAREA ȘI DEFĂȘURAREA LICITAȚIEI

 • 5.1. Licitația publică se va iniția prin publicarea unui anunț de către autoritatea contractantă în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicație electronice.

 • 5.2. Anunțul de licitație va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

 • 1) Informații generale privind autoritatea contractantă;

 • 2) Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat;

 • 3) Informații privind documentația de atribuire, respective modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia documentației de atribuire;

 • 4) Informații privind ofertele:

 • - data - limită de depunere a ofertelor;

 • - adresa la care trebuie depuse ofertele;

 • - informații privind prezentarea ofertei;

 • 5) Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere și evaluare a ofertelor;

 • 6) Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii și termenele pentru sesizarea instanței;

 • 7) Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate în vederea publicării;

 • 5.3. Anunțul de licitație se va trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data - limită pentru depunerea ofertelor, incluzând în termen și ziua în care el începe să curgă și ziua când se împlinește.

 • 5.4 (1) La licitație se poate înscrie persoana fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • - a plătit taxele privind participarea la licitație (taxa de participare și garanția de participare);

 • - a depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate și în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

 • - are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;

 • - face dovada realizării unui venit stabil prin contract de muncă/adeverință de venit/cupon de pensie/convenție civilă/PFA sau alte documente doveditoare, în vederea achitării chiriei lunare și a cheltuielilor aferente locuinței;

 • - ofertantul și, după caz, soțul/ soția acestuia sau alte persoane aflate în întreținerea sa, să nu fi fost evacuat din culpă proprie dintr-o locuință aflată în proprietatea/administrarea Municipiului Oradea.

 • ( 2) Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale, dar nu a încheiat contractul din culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la data desemnării persoanei respective drept câștigătoare la acea licitație.

 • 5.5 (1) Termenul limită de depunere a documentelor este ............................. ora ................, sediul Primăriei

Municipiului Oradea (Piața Unirii nr. 1) - Sala - Relații cu Publicul (Piramidă) ghișeele 1 sau 2.

 • (2) Licitația se va desfășura în data de................................ ora........................la sediul Primăriei municipiului

Oradea, Piața Unirii nr. 1, municipiul Oradea, județul Bihor.

 • (3) În ziua și ora stabilită pentru licitație, comisia de licitație numită prin Dispoziția Primarului municipiului Oradea, se va întruni având asupra ei documentația de atribuire.

 • (4) Adjudecarea licitației se va face în favoarea ofertantului care oferă cea mai mare chirie/lună.

 • (5) După încheierea licitației, ofertanții și comisia de licitație vor semna procesul-verbal privind desfășurarea licitației, în care se vor consemna rezultatele acesteia.

 • 5.6. Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire.

 • 5.7. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

 • 5.8. Fără a aduce atingere prevederilor alin. 5.7, autoritatea contractantă va transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data - limită pentru depunerea ofertelor.

 • 5.9. În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. 5.8, acesta va răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

Art. 6. REGULI PRIVIND DOCUMENTELE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

 • 6.1. Documentele se depun la sediul autorității contractante - Primăria municipiului Oradea, Piața Unirii nr. 1 într-un plic sigilat și va conține documentele prevăzute în Caietul de sarcini.

 • 6.2. (1) Pe exteriorul plicului se va indica numele ofertantului, domiciliul acestuia, numărul de telefon și obiectul licitației pentru care este depusă oferta: "Licitație publică deschisă pentru închirierea spațiului cu destinația de locuință, situat în mun. Oradea, Str......................................................... A nu se deschide

până la data de ..................... ora ....................".

 • (2) Plicul va trebui să conțină:

 • Fișa ofertantului, conform Anexei nr. 1;

 • Declarația de participare la licitație, conform Anexei nr. 2;

 • Oferta financiară, conform Anexei nr. 3;

 • Actele de identitate și de stare civilă ale tuturor membrilor familiei ofertantului (soț, soție, copii): cărți de identitate, certificate naștere, certificat căsătorie (după caz) - în copie;

 • Dovada realizării unui venit stabil de către ofertant și ceilalți membri ai familiei (soț, soție, copii, alte persoane aflate în întreținere), după caz, prin contract de muncă/adeverință de venit/cupon de pensie/convenție civilă/PFA sau alte documente doveditoare, în vederea achitării chiriei lunare și a cheltuielilor aferente locuinței;

 • Împuternicire notarială în original/copie legalizată, acordată persoanei care reprezintă ofertantul în cadrul procedurii de licitație publică, însoțită de copie a actului de identitate al împuternicitului (după caz);

 • Certificat de atestare fiscală, eliberat de ANAF, care să ateste că ofertantul nu are datorii față de bugetul general consolidate (bugetul de stat), valabil la data deschiderii ofertelor - original;

 • Certificat / adeverință privind plata taxelor și impozitelor locale care le datorează unității - administrativ teritoriale unde își are domiciliul ofertantul, care să ateste că persoana nu are datorii, valabil la data deschiderii ofertelor - original;

 • Dovada achitării taxei de participare la licitație;

 • Dovada achitării garanției de participare la licitație;

 • 6.3 (1) Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

 • (2) Ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute în documentația de atribuire sunt descalificate.

 • 6.4 În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

 • 6.5 Întrucât în contextul epidemiologic prezent, instituția se află în imposibilitatea desfășurării procedurii licitației publice deschise cu strigare, suplimentar față de documentația indicată în caietele de sarcini, se impune completarea și depunerea de către ofertant, a unui formular de ofertă financiară (conform Anexei 3).

Art. 7. PROTECTIA DATELOR

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei închirieri, autoritatea contractantă are obligația de a asigura protejarea acelor informații care îi sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidențial, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea informațiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, inclusiv în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

Art. 8. COMISIA DE LICITAȚIE

 • 8.1. La nivelul autorității contractante se organizează o comisie de licitație, componența acesteia fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea și membrii nominalizați prin dispoziție a Primarului municipiului Oradea, care adoptă decizii în mod autonom și numai pe baza criteriilor de selecție prevăzute în instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea licitației.

 • 8.2. Comisia de licitație este compusă dintr-un număr de 5 membri. Fiecare membru al comisiei de licitație are desemnat un supleant.

 • 8.3. Președintele comisiei de licitație și secretarul acesteia sunt numiți dintre reprezentanții autorității contractante în comisie.

 • 8.4. Fiecare dintre membrii comisiei de licitație beneficiază de câte un vot. Persoanele invitate beneficiază de un vot consultativ.

 • 8.5. Deciziile comisiei de licitație se adoptă cu votul majorității membrilor.

 • 8.6. Membrii comisiei de licitație, supleanții și invitații trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese potrivit art. 321 din O.U.G. nr. 57/2019.

 • 8.7. În caz de incompatibilitate, președintele comisiei de licitație sesizează de îndată autoritatea contractantă despre existența stării de incompatibilitate și va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanți.

 • 8.8. Supleanții participă la ședințele comisiei de evaluare numai în situația în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forței majore.

 • 8.9. Atribuțiile comisiei de licitație sunt:

 • a) deschiderea ofertelor;

 • b) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare de către ofertanți, inclusiv a termenului în care ofertele au fost depuse;

 • c) verificarea fiecărei oferte în corelație cu cerințele caietului de sarcini;

 • d) stabilirea ofertelor neeligibile sau neconforme și a motivelor care stau la baza respingerii acestora;

 • e) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a licitației;

 • f) întocmirea raportului procedurii și a hotărârii de evaluare;

 • 8.10. Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

 • 8.11. Comisia de evaluare adoptă decizii, numai pe baza documentației de atribuire și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 8.12. Membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate.

Art. 10. MODUL DE DESFĂȘURARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE

 • 10.1. Locatarul are obligația de a exploata în mod direct bunul imobil, care face obiectul închirierii, fără a putea subînchiria sau cesiona unei alte persoane, în tot sau în parte, bunul închiriat.

 • 10.2. Este declarant câștigător ofertantul care a oferit chiria cea mai mare.

 • 10.3. Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

 • 10.4. Autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

 • 10.5. Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere în situația în care se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de licitație sau fac imposibilă încheierea contractului.

 • 10.6. (1) Contractul de închiriere cuprinde clauze de natură să asigure folosința bunului închiriat, potrivit specificului acestuia.

 • (2) Contractul se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.

 • (3) Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul poate atrage după sine plata daunelor-interese.

 • (4) În cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, procedura de licitație se anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura, în condițiile legii.

 • (5) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător din cauza faptului că, ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, aceasta are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă.

 • (6) În cazul în care un ofertant este declarat câștigător în două sau mai multe licitații organizate în aceeași sesiune, autoritatea contractantă va declara câștigătoare prima oferta înregistrată de către acesta la sediul instituției.

Art. 11. REGULI PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

 • 11.1. Pe parcursul aplicării procedurii de licitație organizatorul are obligația de a lua toate măsurile pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale.

 • 11.2. Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertanți, sub sancțiunea excluderii din procedura de licitație.

 • 11.3. Nu au dreptul de a fi implicate în procesul de verificare a ofertelor, următoarele persoane: soț/soție, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu ofertantul;

 • 11.4. Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor trebuie să păstreze

confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum și asupra altor informații prezentate de către ofertanți a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum și asupra lucrărilor comisiei de evaluare.

Art. 12. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC

 • 12.1. Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de închiriere - în cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere amiabilă - precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 • 12.2. Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul locatorului.

Art. 13. DISPOZIȚII FINALE

 • 13.1. Prin înscrierea la licitație, toate condițiile impuse prin Caietul de sarcini se consideră însușite de ofertant.

 • 13.2. Drepturile și obligațiile părților, executarea și încetarea contractului răspunderea contractuală și rezolvarea litigiilor se vor stabili prin contractul de locațiune (închiriere), încheiat conform legislației în vigoare.

Anexe:

 • > Anexa 1: Fișa ofertantului,

 • > Anexa 2: Declarație de participare,

 • > Anexa 3: Formular de ofertă,

 • > Anexa 4: Contract de închiriere - model orientativ

FIȘA OFERTANTULUI

pentru participare la licitația publică și atribuirea la cel mai mare preț oferit a spațiului cu destinația locuință situat în mun. Oradea, str......................................................... nr............. bl............ ap............

 • 1) Ofertant Numele_____________________________________________________ Prenumele__________________________________________________

 • 2) CNP:      ____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/

 • 3) Carte / Buletin de identitate, Seria________ Nr. __________________________

 • 4) Adresa de domiciliu __________________________________________________

 • 5) Telefon ____________________________________________________________

 • 6) Adresă de e-mail ____________________________________________________

 • * Dacă este cazul

 • 7) Reprezentant legal / Împuternicit

Numele______________________________________________

Prenumele___________________________________________

 • 8) Carte / Buletin de identitate, împuternicit, Seria______ Nr.__________________

 • 9) Procură notarială Nr.______ din____________emisă de_____________________

 • 10) Adresa de corespondență______________________________________________

  Data ____________


Semnatură ofertant

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE

pentru participare la licitația publică și atribuirea la cel mai mare preț oferit a spațiului cu destinația

locuință situat în mun. Oradea, str.


nr.


bl............ ap


Către, __________________________________________________________________________________

Urmare a anunțul publicitar apărut în publicația din data de

Prin prezenta, (numele și prenumele ofertantului) manifest intenția fermă de participare la licitația publică deschisă și cu adjudecarea la cel mai mare preț oferit a spațiului cu destinația de locuință situat în    mun.    Oradea, str.

, nr., bl., ap., organizată în ședința din data ___________________ ora _______ de către Municipiul Oradea.

Am luat cunoștință de condițiile de participare la licitație, a condițiilor pentru încetarea contractului, a condițiilor respingerii ofertei, de pierdere a garanției de participare la licitație, prevăzute în Caietul de sarcini și îmi asum responsabilitatea pierderii lor în condițiile stabilite.

La locul, data și ora indicată de dumneavoastră pentru ședința de licitație în numele meu va participa dl._______________________________________, posesor al CI/BI Seria_____, Nr.___________,

împuternicit prin Procura Notarială nr.______________, din data de_____._____._____ emisă

de_____________________________________, să mă reprezinte și să semneze actele încheiate cu această

ocazie.

Data ____________ Semnătură ofertant

F O R M U L A R D E O F E R T Ă

pentru participare la licitația publică și atribuirea la cel mai mare preț oferit a spațiului cu destinația locuință situat în mun. Oradea, str......................................................... nr............. bl............ ap............

Cu privire la spațiul cu destinația de locuință situat în municipiul Oradea, str. _______________________________, nr. _____, bl.______, sc._______, et.______, ap. ______, județul Bihor, ce urmează a fi închiriat prin licitație publică în data de ____________________, la sediul Primăriei

Municipiului Oradea - Piața Unirii nr. 1,

Subsemnatul ______________________________________________ precizez următoarele:

 • 1. Oferta mea de închiriere pentru spațiul cu destinația de locuință mai sus - menționat, este următoarea:

Nr. crt

Preț pornire ...................lei

+ PAS 50 lei

Oferta

1.

PAS 1

...................lei

2.

PAS 2

...................lei

3.

PAS 3

...................lei

4.

PAS 4

...................lei

5.

PAS 5

...................lei

6.

PAS 6

...................lei

7.

PAS 7

...................lei

8.

PAS 8

...................lei

9.

PAS 9

...................lei

10.

PAS 10

...................lei

ATENȚIE: Se vor bifa căsuțele până la cel mai mare preț ofertat de dv. și se vor anula celelalte căsuțe.

 • 2. Am înțeles și consimt ca, în cazul în care vor fi două oferte egale, spațiul cu destinația de locuință să fie adjudecat de către ofertantul cu capacitatea economico - financiară* mai mare.

Data _______________

Semnătură ofertant


* Capacitatea economico - financiară = suma veniturilor nete lunare realizate de ofertant și membrii majori ai familiei acestuia, în ultima lună.

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

pentru suprafețele cu destinație de locuințe din Municipiul Oradea MODEL ORIENTATIV

CAPITOLUL I PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART. 1. Prezentul contract se încheie între:

 • 1. MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Oradea, str. Piața Unirii nr. 1, județul Bihor, având C.I.F. RO35372589, cont IBAN: RO50TREZ076502205X016643 deschis la Trezoreria Oradea, reprezentat

legal prin ..........................................................., în calitate de ADMINISTRATOR/ LOCATOR, pe de o

parte

și

 • 2. .............................................................., CNP ..................................., cu domiciliul în ...................,

str......................., nr....., bl.........., sc.........., ap.........., județ (sector) ..........., legitimat/ă cu carte de

identitate/buletin de identitate/carte de identitate provizorie, seria ............. nr..........., eliberat/ă la data de

............, de................, în calitate de CHIRIAȘ/LOCATAR.

ART. 2. În temeiul prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 859 din 31.10.2019, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 503 din 13.06.2019 pentru aprobarea tarifelor de închiriere a locuințelor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, precum și ale Procesului-verbal de licitație nr.s-a încheiat prezentul contract de închiriere, părțile, cunoscând prevederile legale în domeniul închirierii locuințelor, convin asupra încheierii prezentului contract.

CAPITOLUL II DEFINIȚII

ART. 3. Termenii din prezentul contract au următoarele semnificații:

 • 1. Contractul de închiriere/locațiune - contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părți, numite chiriaș/locatar, folosința unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preț, denumit chirie.

 • 2. Chiria - constă într-o sumă de bani, stabilită prin aplicarea dispozițiilor legale în materie, plata ei căzând în sarcina locatarului la termenele și în condițiile stabilite de prezentul contract.

 • 3. Locuința - construcție alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii.

 • 4. Membrii de familie - prin familie, în sensul prezentului contract, se înțelege soțul, soția, copiii și părinții soților, care locuiesc și gospodăresc împreună.

 • 5. Punerea în întârziere de drept - în cazul prezentului contract de închiriere, simpla împlinire a termenului stabilit pentru executare ori ajungerea la scadență a unei obligații, au ca și consecință faptul că debitorul este considerat ca fiind de drept pus în întârziere cu privire la executarea respectivei obligații.

 • 6. Lucrări de întreținere și reparații cu caracter curent - obligația efectuării lor se află în sarcina locatarului, acestea fiind caracterizate prin eforturi financiare relativ scăzute din partea chiriașului și rezultând de regulă din folosința obișnuită a bunului. Așadar acestea reprezintă lucrări de mică amploare, care nu necesită emiterea unei autorizații de construcție.

Fără a ne limita la acestea, reprezintă lucrări de întreținere și reparații cu caracter curent, următoarele:

 • A . Lucrări din interiorul locuinței și la părțile de folosință comună:

 • • La partea de construcții: refacerea treptelor, zugrăveli; vopsitorii la pereți și tavane (dacă au existat); curățirea sobelor; înlocuirea geamurilor sparte; chituirea geamurilor; repararea și înlocuirea afișelor, cutiilor pentru corespondență, mobilierului din dotarea locuinței, jardinierelor și bătătoarelor de covoare; rașchetarea și curățirea parchetului; repararea prin lipire a pardoselilor din materiale plastice; curățarea coșurilor de fum; curățarea canalelor pentru evacuarea gunoaielor; curățarea platformelor de gunoi; curățarea jgheaburilor; curățarea burlanelor, inclusiv a teraselor și iluminatoarelor pe timp de primăvară, vară și toamnă de frunze și alte depuneri, iar iarna de zăpadă; protejarea teraselor sau acoperișurilor ca urmare a montării antenelor individuale de radio și televiziune.

 • • La partea de încălzire centrală: întărirea brățărilor și consolelor existente pentru conducte și radiatoare; curățirea injectoarelor și arzătoarelor; ungerea părților mobile de motoare și mecanisme; curățirea rezervoarelor de combustibil

pentru îndepărtarea reziduurilor; desfundarea conductelor de alimentare cu combustibil; revizuirea robineților de dublu reglaj; aerisirea și reglajul periodic al instalațiilor de încălzire.

 • • La partea de instalații sanitare: repararea și înlocuirea sifoanelor de scurgere de la obiectele sanitare; desfundarea sifoanelor de scurgere și a canalizării până la căminul de racordare de la ieșirea din clădire; curățirea căminelor de racordare de gunoaie și depuneri; repararea sau înlocuirea portprosopului, portsăpunului, porthârtiei, etajerei și oglinzii; vidanjarea haznalelor.

 • • La partea de instalații electrice: înlocuirea globurilor; repararea sau înlocuirea butoanelor de sonerii.

 • • La instalația de ascensor: înlocuirea geamurilor, globurilor, becurilor, oglinzilor și a covoarelor din material plastic din

cabine.

 • • La instalația de gaze: curățirea dispozitivelor de ardere; șlefuirea și ajustarea robineților cu cană pentru gaze;

revopsirea conductelor aparente; întărirea brățărilor și consolelor acestora.

 • B . Lucrările de întreținere, reparații sau înlocuire la elementele de construcții și instalații din interiorul locuinței, de la părțile de folosință comună ale clădirii precum și de la anexele acesteia, pe toată durata de serviciu normată a elementelor respective astfel:

 • • La partea de construcții: vopsitorii la tâmplărie; repararea și înlocuirea feroneriei la tâmplăria interioară și exterioară de la uși și ferestre; repararea și înlocuirea jaluzelelor și a chingilor; repararea tencuielilor interioare în jurul tocurilor de la uși și ferestre; fixarea garniturilor metalice la sobe; repararea sobelor și a mașinilor de gătit; fixarea sau înlocuirea plăcilor de faianță, mozaic, lemn etc. din placajele pereților interiori.

 • • La partea de încălzire centrală: vopsirea conductelor aparente și a radiatoarelor.

 • • La partea de instalații sanitare: repararea și înlocuirea robineților și a bateriilor de tot felul la chiuvete, băi etc.; vopsirea

conductelor aparente; repararea sau înlocuirea scaunului cu capac de la vasele WC; repararea cazanului de baie și înlocuirea burlanelor.

 • • La partea de instalații electrice: repararea sau înlocuirea fasungurilor, întrerupătoarelor, comutatoarelor, prizelor, siguranțelor fuzibile sau automate, automatelor de scară.

 • 7. Lucrări (reparații) necesare - acestea se află conform Noului Cod Civil în sarcina administratorului/locatorului și sunt acele lucrări în lipsa cărora imobilul obiect al locațiunii ar pieri ori s-ar deteriora.

 • 8. Îmbunătățirile - sunt înțelese ca fiind acele lucrări autonome sau adăugate (utile sau voluptuare) așa cum sunt ele definite de Noul Cod Civil, fiind efectuate de către locatar pentru sporirea confortului și valorii economice a locuinței precum și pentru simpla plăcere a acestuia.

 • 9. Părăsirea locuinței - acțiunea sau inacțiunea din care rezultă existența unor indicii temeinice privind intenția neechivocă a chiriașului de a renunța în mod definitiv la exercitarea drepturilor sale asupra imobilului.

 • 10. Neuzul - neexercitarea folosinței imobilului în mod neîntrerupt de către titular, precum și de membrii chiriași trecuți în fișa locativă, timp de 6 luni calendaristice, consecutive.

CAPITOLUL III

OBIECTUL ȘI DURATA ÎNCHIRIERII

ART. 4. Primul, în calitate de titular al dreptului de administrare închiriază, iar al doilea, în calitate de chiriaș, ia cu chirie locuința din ................................., str......................................, nr.........., bl.........., sc..........., et.

.........., ap..............., județ ........................, având încăperile de locuit, dependințele și alte dotări folosite în exclusivitate sau în comun, specificate în anexa nr. II - parte integrantă din prezentul contract.

Art. 5. (1) Membrii de familie ai chiriașului trecuți în fișa locativă (anexa nr. III) au aceleași drepturi și obligații în legătură cu executarea contractului de locațiune ca și chiriașul menționat expres ca titular în contract, fiind ținuți să răspundă în solidar cu privire la oricare dintre obligațiile izvorâte din acesta.

 • (2) La fel, persoanele care fără a fi trecute în fișa locativă, locuiesc în fapt cu chiriașul în baza acordului exprimat de administrator, sunt ținute să răspundă în solidar cu titularul contractului de închiriere, pe durata folosinței exercitate în mod efectiv, pentru toate obligațiile din contract.

 • (3) Acordul administratorului privind folosirea locuinței de către alte persoane, care în fapt nu sunt înscrise în fișa locativă dar locuiesc și gospodăresc cu chiriașul, poate fi exprimat prin îndeplinirea cumulativă a două condiții care constă în solicitarea scrisă depusă de chiriaș în prealabil, însoțită de declarația autentică notarială semnată de chiriaș. Declarația autentică notarială va identifica și individualiza în mod concret fiecare din acele persoane pentru care se solicită acordul administratorului de a folosi bunul în aceleași condiții ca și chiriașul.

 • (4) În măsura în care chiriașul nu își îndeplinește obligația stipulată în alineatul de mai sus, locatorul/administratorul are posibilitatea de a cere în instanță rezilierea și evacuarea chiriașului alături de orice persoană care locuiește în imobilul închiriat.

ART. 6. Termenul de închiriere este pe o perioadă determinată de ..................., cu începere de la data de

................... până la data de ...................

ART. 7. Locuința descrisă la art. 4, se predă în stare de folosință cu instalațiile și inventarul prevăzute în procesul verbal de predare - primire (anexa nr. I), încheiat între părțile contractante, care face parte integrantă din prezentul contract.

ART. 8.  (1) Contractul încetează în mod normal prin expirarea termenului prevăzut de către părți.

 • (2) După acest moment contractul poate fi reînnoit de către părți printr-o nouă manifestare de voință și prin respectarea în totalitate a condițiilor prevăzute de actele normative la acel moment.

 • (3) Oricare dintre părți are posibilitatea de a-și manifesta intenția de a reînnoi/de a nu reînnoi contractul printr-o cerere/înștiințare scrisă, datată, semnată și înregistrată la sediul locatorului. Părțile își vor comunica manifestarea de voință prin orice mijloace care asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestuia.

 • (4) Manifestarea intenției de a reînnoi/de a nu reînnoi contractul trebuie exprimată de locatar/locator cu cel puțin 45 de zile înaintea expirării contractului, cealaltă parte având obligația de a răspunde în termen de 30 de zile de la data comunicării intenției.

 • (5) Simpla intenție de a prelungi contractul manifestată printr-o notificare scrisă nu instituie niciun fel de obligație în patrimoniul părții căreia îi este adresată, aceasta fiind liberă să decidă conform intereselor sale.

CAPITOLUL IV

CHIRIA AFERENTĂ LOCUINȚEI

ART. 9. Pentru folosirea spațiului, chiriașul datorează administratorului, trimestrial, chirie, începând cu data de 1 (întâi) a lunii următoare încheierii prezentului contract de închiriere, respectiv................................ Chiria

se datorează până la data eliberării efective a imobilului închiriat.

ART. 10. Chiria se stabilește și se actualizează în conformitate cu prevederile legale în materie.

ART. 11. (1) Chiria la data încheierii prezentului contract este în cuantum de .............................. lei/ lună, conform

Procesului Verbal de Adjudecare nr......................................................

 • (2) Chiria se facturează trimestrial de către administrator în prima sau a doua lună din trimestru, pentru trimestrul în curs.

 • (3) Neprimirea facturii nu îl exonerează pe chiriaș de la plata chiriei datorate urmare a folosinței spațiului locativ menționat la art. 4.

 • (4) În caz de neprimire a facturilor chiriașul are obligația de a anunța de îndată administratorul prin solicitare scrisă depusă la sediul acestuia, în cel mult 30 de zile de la data când se constată cele menționate.

ART. 12. (1) Chiria se achită trimestrial, până în data de 15 a ultimei luni din trimestru, dată la care factura devine scadentă. În caz de neplată a chiriei se vor percepe, majorări de întârziere în cuantumul legal stabilit de legislație obligațiilor fiscale datorate bugetelor locale, începând cu prima zi următoare scadenței și până la data plății inclusiv.

 • (2) Simpla împlinire a termenului prevăzut în contract pentru executarea obligației de plată a chiriei de către debitor face ca acesta să se afle de drept în întârziere în conformitate cu art. 1523 Noul Cod Civil.

 • (3) Fiind de drept în întârziere, creditorul are opțiunea de a alege oricare dintre remediile prevăzute de Noul Cod Civil, fără a mai fi necesară notificarea debitorului privind executarea obligației.

 • (4) Prezentul contract încheiat sub semnătură privată și înregistrat la organul fiscal constituie titlu executoriu pentru plata chiriei la termenele și prin modalitățile stabilite prin clauzele de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 1798 din Noul Cod Civil.

ART. 13. Neplata chiriei la scadență atrage după sine posibilitatea recurgerii creditorului la oricare dintre remediile prevăzute de Noul Cod Civil în cazul neexecutării obligațiilor de plată de către chiriaș, respectiv:

 • 1. Executare silită,

 • 2. Executare prin echivalent,

 • 3. Reziliere sau reducerea prestațiilor,

 • 4. Orice alt mijloc prevăzut de lege pentru realizarea dreptului său.

ART. 14. Plata chiriei se poate efectua:

 • - în numerar / cu cardul la casieria Primăriei Municipiului Oradea, aflată în str. Piața Unirii, nr. 1, în Centrul de relații cu publicul (Piramidă);

 • - prin virament bancar în contul Municipiului Oradea, având C.I.F. RO35372589, CONT:

RO50TREZ076502205X016643 - deschis la Trezoreria Oradea;

 • - în unitățile CEC Bank din municipiul Oradea;

 • - prin utilizarea platformei online www.oradea.ro;

 • - prin mandat poștal.

ART. 15. Chiriașul este obligat la plata chiriei prevăzute în contract până la data eliberării efective a locuinței precum și la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate locatorului până la acea dată.

CAPITOLUL V

DREPTURILE PĂRȚILOR PRIVIND FOLOSIREA ȘI ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR CARE FAC

OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 16. Drepturile administratorului/locatorului:

 • a) să păstreze orice îmbunătățiri, înțelese ca lucrări autonome sau lucrări adăugate (utile sau voluptuare) efectuate pe durata închirierii, fără a putea fi obligat la plata unor despăgubiri;

 • b) în cazul în care locatorul nu dorește să păstreze lucrările de îmbunătățire a imobilului, efectuate fără acordul său, acesta poate alege să ceară locatarului aducerea bunului în starea inițială precum și plata de despăgubiri pentru orice pagubă ar fi cauzată bunului de către locatar;

 • c) să accepte sau să respingă propunerile avansate de chiriaș de modificare a imobilului închiriat prin prezentul contract, în prealabil sau ori de câte ori este necesar;

 • d) să verifice imobilul ori de câte ori este nevoie, în prezența chiriașului, conform programării periodice comunicate în prealabil chiriașului, verificare concretizată prin înregistrare pe suport magnetic și prin încheierea unui proces verbal. Reprezentantul administratorului are posibilitatea de a consemna în procesul verbal încheiat și declarațiile vecinilor;

 • e) să verifice achitarea obligațiilor de plată curente ale chiriașului, iar în cazul în care constată neachitarea acestor sume, locatorul are dreptul de a efectua plata în numele și pe seama locatarului, reținând suma necesară din fondul de garanție constituit conform prezentului contract.

ART. 17. Drepturile chiriașului:

 • a) să exercite o folosință liniștită și utilă a bunului pe toată perioada derulării contractului;

 • b) să folosească bunul potrivit destinației stabilite de părți.

CAPITOLUL VI

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR PRIVIND FOLOSIREA ȘI ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 18. Obligațiile administratorului:

 • a) să predea locatarului bunul dat în locațiune;

 • b) să mențină bunul în stare corespunzătoare de folosință pe toată durata locațiunii;

 • c) să asigure locatarului liniștita și utila folosință a bunului pe tot timpul locațiunii.

ART. 19. Obligațiile chiriașului:

 • a) să ia în primire bunul și să folosească locuința închiriată doar în interesul său, al persoanelor înscrise în fișa locativă anexă la contract și eventual al persoanelor care folosesc imobilul cu acordul administratorului;

 • b) să folosească locuința închiriată potrivit destinației stabilite de părți și cu bună-credință; în folosința bunului să dea dovadă de prudență, diligență și un comportament demn de un bun proprietar;

 • c) să nu subînchirieze locuința și să nu cedeze folosința acesteia în nicio situație;

 • d) să efectueze lucrările de întreținere și reparații cu caracter curent și să înlocuiască elementele de construcții/instalații din folosința exclusivă ce se subsumează noțiunii de întreținere curentă, fără a avea nicio pretenție financiară din partea locatorului;

 • e) să repare sau să înlocuiască elementele de construcții și instalații deteriorate din folosința comună ca urmare a culpei sale din cauza folosirii necorespunzătoare, indiferent dacă acestea se află în interiorul respectiv exteriorul clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, atunci cheltuielile de reparații vor fi suportate conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • f) să păstreze și să asigure un nivel decent al curățeniei și igienei în interiorul locuinței și la părțile de folosință comună pe toată durata contractului de închiriere;

 • g) la momentul încetării din orice motive a contractului, să predea locuința administratorului/ locatorului, în stare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar descrise în procesul verbal de predare-primire întocmit la preluarea locuinței;

 • h) să achite chiria la termenele prevăzute în prezentul contract;

 • i) să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociației de proprietari din care face parte, cota de contribuție ce îi revine la cheltuielile acelei asociații, inclusiv cele aferente fondurilor din asociație (ex. fondul de reparații); plata acestor cheltuieli se va face la asociația de proprietari a blocului, la termenele stabilite de legile speciale;

 • j) să facă dovada către administrator a încheierii contractelor cu prestatorii de servicii (S.C. Compania de Apă Oradea S.A., S.C. Termoficare S.A., S.C. Electrocentrale S.A., curent electric etc.) în termen de 60 de zile de la data semnării contractului de închiriere;

 • k) să achite lunar obligațiile ce-i revin, conform contractelor încheiate cu prestatorii de servicii: S.C. Compania de Apă Oradea S.A., S.C. Termoficare S.A., S.C. Electrocentrale S.A., curent electric, telefon, alte cheltuieli, în condițiile legii;

 • l) să facă dovada lunar administratorului a achitării obligațiilor asumate în baza contractelor menționate la lit. k);

 • m) să facă dovada lunar administratorului cu privire la plata cheltuielilor comune către asociația de proprietari;

n) să constituie fondul de rulment pentru neplata datoriilor față de asociația de proprietari, în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare;

 • o) să comunice administratorului, sub sancțiunea rezilierii contractului, orice modificare intervenită ulterior încheierii contractului în ceea ce privește schimbarea locului de muncă (al tuturor persoanelor înscrise în fișa locativă, inclusiv persoanele care folosesc imobilul cu acordul administratorului), venitul net al titularul contractului, al membrilor familiei acestuia înscriși în contract, inclusiv al persoanelor care folosesc imobilul cu acordul administratorului, numărul persoanelor înscrise în fișa locativă, în termen de 30 zile de la data producerii modificării;

 • p) să comunice administratorului, în termen de 30 de zile, orice modificare privind starea civilă, datele de identificare ale titularului și membrilor de familie care locuiesc cu acesta înscriși în fișa locativă precum și al persoanelor care folosesc imobilul cu acordul administratorului;

 • r) să se prezinte la responsabilul cărții de imobil cu copie după contractul de închiriere și actele de identitate al titularului și ale membrilor chiriași trecuți în fișa locativă, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului de închiriere;

 • s) să notifice locatorului/administratorului, înainte cu 30 de zile calendaristice, părăsirea imobilului pe o perioadă determinată (maxim 6 luni pe an), cu menținerea dreptului locativ condiționat de notificarea revenirii în imobil; în cazul părăsirii imobilului atât de chiriaș cât și de către membrii de familie trecuți în fișa locativă, titularul contractului de închiriere are obligația de a comunica datele de contact ale unei persoane care va aduce la îndeplinire obligațiile contractuale curente;

 • t) să permită accesul reprezentanților administratorului în incinta spațiului locativ ori de câte ori locuința închiriată este programată pentru verificarea periodică.

CAPITOLUL VII

GARANȚII

ART. 20. (1) Chiriașul se obligă să constituie un fond de garanție în contul administratorului. Cuantumul garanției se stabilește la nivelul chiriei calculate pentru o perioadă de 3 luni conform prevederilor legale la data încheierii contractului.

 • (2) Conturile de garanții sunt conturi închise pentru chiriaș și deschise pentru administrator pe perioada exercitării de către chiriaș a dreptului de folosință asupra spațiului locativ care face obiectul prezentului contract.

 • (3) Garanția se constituie în numerar/cu cardul la casieria Primăriei Municipiului Oradea, aflată în Piața Unirii nr. 1, în Centrul de relații cu publicul ori prin virament bancar în contul Primăriei Municipiului Oradea, CIF 4230487, cont IBAN RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Oradea.

ART. 21. Sumele ce pot fi reținute de administrator din depozitul de garanție sunt destinate acoperirii cheltuielilor pentru:

 • 1. neplata obligațiilor ce-i revin din cheltuielile comune și majorările de întârziere aferente acestora;

 • 2. constituirea fondului de rulment așa cum se prevede în Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

 • 3. reparațiile de întreținere curentă care conform Noului Cod Civil sunt în sarcina locatarului;

 • 4. alte servicii realizate în folosul chiriașului, de care acesta a beneficiat pe perioada existenței contractului de închiriere și pe care nu le-a achitat.

ART. 22. (1) Dovada constituirii fondului de garanție trebuie făcută la momentul semnării contractului de către părți sau cel mai târziu în termen de 15 zile de la momentul încheierii contractului de închiriere.

 • (2) Sancțiunea pentru nerespectarea obligației de constituire a fondului de garanție o reprezintă rezilierea contractului de locațiune.

 • (3) În cazul efectuării de către locator a unor plăți din fondul de garanție, care potrivit contractului și legii ar fi trebuit suportate de locatar ori în cazul modificării nivelului chiriei, locatarul va completa garanția până la concurența valorii prevăzute la art. 20 alin. (1), în termen de 15 zile de la data înștiințării lui de către locator, sub sancțiunea rezilierii contractului.

ART. 23. Depozitul de garanție se restituie la încetarea contractului pe bază de cerere, într-un termen de 3 luni care începe să curgă de la data depunerii cererii de restituire.

CAPITOLUL VIII

MODURILE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

ART. 24. Expirarea contractului

 • (1) Contractul de locațiune încetează de drept la expirarea termenului convenit de părți.

 • (2) În privința obligației de restituire a bunului dat în locațiune, contractul încheiat pe durată determinată și constatat prin înscris sub semnătură privată și înregistrat la organul fiscal constituie, în condițiile legii, titlu executoriu la expirarea termenului contractual.

 • (3) Chiriașul este obligat să restituie locuința în termen de 30 de zile de la expirarea termenului contractual, dacă părțile nu au convenit reînnoirea locațiunii.

 • (4) Chiriașul este de drept în întârziere cu privire la executarea obligației de restituire a bunului de la momentul expirării termenului de 30 de zile prevăzut mai sus.

ART. 25. Denunțare unilaterală

 • (1) Contractul de închiriere încetează prin denunțarea unilaterală a acestuia de către chiriaș, înainte de termenul stabilit, cu condiția notificării prealabile a administratorului/locatorului în termen de 60 de zile.

 • (2) Nerespectarea termenului de preaviz de 60 de zile de către locatar, atrage după sine pierderea garanției instituite prin contract în favoarea locatorului/administratorului.

 • (3) Prezentul contract încetează de asemenea și prin denunțarea unilaterală a acestuia de către locator, doar în vederea satisfacerii nevoilor locative proprii, înainte de termenul stabilit, în acest sens fiind acordat un preaviz de 60 de zile în favoarea locatarului.

 • (4) Contractul încetează de plin drept cu respectarea unui termen de preaviz, de cel puțin 60 de zile, stabilit prin notificarea/înștiințarea emisă de către locator/administrator, în situația în care interesele publice, cerințele urbanistice sau orice fel de lucrări de utilitate publică impun eliberarea spațiului. Locatarul se află de drept în întârziere cu privire la eliberarea spațiului locativ de la momentul expirării termenului de preaviz. În măsura în care eliberarea spațiului nu se va face în mod voluntar,

locatorul/administratorul va utiliza toate mijloacele legale în vederea soluționării situației.

ART. 26. Pact comisoriu

 • (1) Părțile convin ca rezilierea de plin drept a contractului de închiriere să se producă fără nici o intervenție din partea instanței de judecată, temeiul rezilierii automate nemaifiind hotărârea instanței de judecată, ci chiar voința expresă a părților manifestată prin semnarea prezentului contract. Acest mod de încetare a contractului este preferat de părți ca urmare a acordului liber consimțit și exprimat în cunoștință de cauză.

 • (2) Locatarul este pus de drept în întârziere cu privire la orice încălcare a obligațiilor contractuale astfel:

 • 1. cu privire la executarea obligațiilor de a face, punerea în întârziere operează automat din primul moment în care obligația nu mai putea să fie executată;

 • 2. în ce privește obligațiile de a nu face, punerea de drept în întârziere operează automat chiar din momentul exercitării unei conduite contrare;

 • 3. privitor la obligațiile de a da, punerea în întârziere de drept operează automat la momentul ajungerii la scadență a fiecărei obligații în parte.

 • (3) Pactul comisoriu va opera de plin drept, doar în următoarele cazuri:

 • 1. chiriașul nu a achitat chiria și majorările de întârziere aferente;

 • 2. chiriașul a subînchiriat locuința sau a cedat folosința imobilului închiriat;

 • 3. chiriașul nu comunică administratorului modificările prevăzute la art. 19 lit o) în termenul

stabilit;

 • 4. chiriașul nu a făcut dovada încheierii contractelor de la art. 19 lit. j) administratorului în termen de 60 de zile de la momentul semnării contractului de închiriere;

 • 5. chiriașul nu constituie sau nu completează depozitul de garanție în condițiile art. 20 și 22;

ART. 27. Rezilierea judecătorească a contractului

La solicitarea administratorului/locatorului, contractul de închiriere poate fi reziliat de către instanță în următoarele cazuri:

 • 1. chiriașul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinței, clădirii în care este situată aceasta, instalațiilor precum și oricăror altor bunuri aferente lor sau a înstrăinat fără drept părți ale acestora;

 • 2. chiriașul are un comportament care face imposibilă conviețuirea sau împiedică folosirea normală a locuinței;

 • 3. s-a constatat neuzul ori părăsirea locuinței, așa cum sunt acestea definite la art. 3 pct. 9 și pct. 10 din prezentul contract;

 • 4. chiriașul nu a efectuat lucrările de întreținere, reparații și igienizare, care cad în sarcina acestuia potrivit prezentului contract;

 • 5. chiriașul a modificat destinația locuinței ce face obiectul prezentului contract;

 • 6. chiriașul nu face lunar administratorului dovada îndeplinirii obligațiilor asumate către furnizori conform art. 19 lit. k), respectiv dovada îndeplinirii obligațiilor către asociația de proprietari conform art. 19 lit i) și m);

 • 7. chiriașul nu și-a achitat obligațiile ce-i revin din cheltuielile comune și majorările aferente acestora;

 • 8. chiriașul nu constituie fondul de rulment menționat la art. 19 lit. n);

 • 9. chiriașul nu-și îndeplinește orice alte obligații prevăzute la art. 19.

ART. 28. Dacă prin lege nu se prevede altfel, evacuarea chiriașului se face în baza unui titlu executoriu reprezentat fie de o hotărâre judecătorească, fie de contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal, după caz. Chiriașul este obligat la plata chiriei până la data eliberării efective a imobilului închiriat. De asemenea, chiriașul este obligat la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate locatorului până la data efectivă a eliberării imobilului.

ART. 29. Contractul încetează să își producă orice fel de efecte în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului, dacă ascendenții și descendenții care sunt trecuți în fișa locativă și care au locuit efectiv împreună cu chiriașul, nu au optat pentru continuarea contractului.

ART. 30. Prezentul contract încetează să își producă orice fel de efecte în condițiile convenite de părți, cuprinse într-un acord de stingere a locațiunii, încheiat în formă scrisă între acestea.

CAPITOLUL IX

LITIGII

ART. 31. Orice diferend legat de executarea prezentului contract se va rezolva pe cale amiabilă, iar dacă aceasta nu este posibil, de către instanțele judecătorești.

ART. 32. Orice modificare a legislației referitoare la locuințe, la chiriași sau calculul chiriei va atrage după sine modificarea sau completarea corespunzătoare a prezentului contract.

CAPITOLUL X

ALTE CLAUZE ÎNTRE PĂRȚI

ART. 33. Lucrările de reparații și întreținere care cad în sarcina administratorului se efectuează numai la solicitarea scrisă a chiriașului și în limitele fondurilor disponibile existente în acest sens.

ART. 34. (1) Lucrările de îmbunătățire și sporire a confortului, se efectuează numai cu acordul administratorului. La predarea locuinței de către chiriaș, acesta nu va putea avea nici o pretenție materială din partea administratorului, pentru lucrările efectuate.

 • (2) În cazul îmbunățirilor aduse bunului de către chiriaș, administratorul/proprietarul poate să-i ceară acestuia fie aducerea bunului în starea inițială precum și plata de despăgubiri pentru orice pagubă care ar fi fost cauzată bunului de către locatar, fie păstrarea lucrărilor adăugate și autonome efectuate asupra bunului. În niciuna dintre cele două situații menționate anterior, locatorul nu poate să fie obligat la plata de despăgubiri.

 • (3) Locatarul nu poate invoca, în niciun caz, dreptul de retenție asupra locuinței.

ART. 35. (1) În cazul în care la predarea locuinței, ca urmare a încetării contractului indiferent de modalitatea concretă în care s-a realizat aceasta, se constată că starea locuinței s-a deteriorat, altfel decât prin uzură normală, chiriașul, membrii de familie trecuți în fișa locativă, inclusiv persoanele care folosesc bunul cu acordul administratorului se obligă să achite contravaloarea reparațiilor ce trebuiesc efectuate pentru a aduce locuința la starea inițială.

 • (2) Pe lângă restituirea valorii lucrărilor de reparații, administratorul poate solicita și daune interese pentru stricăciunile provocate din culpa titularului contractului, a membrilor trecuți în fișa locativă ori a persoanelor care folosesc imobilul cu acordul administratorului.

ART. 36. Chiriașul, membrii de familie înscriși în fișa locativă precum și persoanele care folosesc imobilul cu acordul administratorului răspund material, civil sau penal, după caz, de stricăciunile cauzate în incinta imobilului în care se află locuința închiriată, precum și de toate stricăciunile cauzate în locuință. De asemenea, persoanele menționate mai sus răspund de pagubele cauzate la împrejmuirea imobilului în care se află locuința închiriată, inclusiv pentru stricăciunile cauzate la părțile clădirii folosite în comun cu alți locatari și pentru pagubele cauzate la instalațiile comune proprii clădirii (ascensor, hidrofor, instalații de alimentare cu apă, de canalizare, instalații de încălzire centrală și de preparare a apei calde, instalații electrice și de gaze, centrale termice etc.).

ART. 37. Obiectele cuprinse în inventarul bunurilor din procesul verbal de predare-primire a locuinței vor fi păstrate în stare bună și predate în această stare la încetarea contractului de închiriere. Chiriașul răspunde de predarea în stare bună a locuinței, așa cum a fost preluată. Chiriașul este obligat la plata chiriei și la plata cheltuielilor de întreținere până la data predării efective (proces-verbal de predare primire, predarea cheilor) a locuinței închiriate.

ART. 38. Chiriașul se obligă să permită accesul delegaților Primăriei Oradea precum și a delegaților furnizorilor de servicii (S.C. Compania de Apă Oradea S.A., S.C. Electrica Furnizare S.A., S.C. Distrigaz Vest S.A., compania de telefonie, cablu TV, internet etc.) în incinta locuinței în cazul în care se impune acest lucru (verificarea periodică a modului de îngrijire a locuinței, citirea contoarelor de utilități, sistarea utilităților în caz de neplată etc.).

ART. 39. Chiriașul este obligat să plătească întreaga chirie precum și toate cheltuielile pentru servicii și întreținere, aferente perioadei în care a ocupat efectiv locuința.

ART. 40. (1) Prezentul contract se încheie cu mențiunea că, în situația în care ulterior se vor constata diferențe în ceea ce privește suprafața imobilului, părțile convin de comun acord să facă modificarea cuvenită în fișa de calcul a chiriei.

 • (2) În cazul în care, se constată de către administrator că unul sau mai mulți membri ai familiei, înscriși în contractul de închiriere, nu mai folosesc locuința, timp de 6 luni neîntrerupt, aceștia vor fi radiați motivat, din fișa locativă a contractului de închiriere. În vederea radierii, ceilalți membri ai familiei care locuiesc și sunt înscriși în fișa locativă a contractului de închiriere, vor da o declarație notarială în acest sens.

 • (3) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante, cu excepția prevederilor referitoare la cuantumul chiriei care se modifică în baza legii.

ART. 41. (1) Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul contract de închiriere, furnizate de către titularul de contract sau de membrii de familie trecuți în fișa locativă în vederea încheierii și executării în bune condiții a contractului de locațiune, sunt prelucrate de Primăria Municipiului Oradea cu respectarea tuturor condițiilor și standardelor impuse de prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal.

 • (2) Colectarea și prelucrarea acestor date cu caracter personal, are scopul de a organiza executarea contractului de închiriere în modalitatea și condițiile convenite de părți și de a înlesni desfășurarea raporturilor contractuale dintre acestea.

 • (3) Titularii datelor cu caracter personal cuprinse în prezentul contract pot să își exercite drepturile de acces, intervenție și de opoziție, în condițiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.

 • (4) Având în vedere alineatele superioare, semnarea prezentului contract de închiriere valorează consimțământ liber și neechivoc la prelucrarea datelor cu caracter personal, în modalitatea anterior precizată.

Prezentul contract, s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Prezentul contract are trei anexe părți integrante:

 • • Anexa nr. I - Procesul Verbal de Predare-Primire a spațiului locativ,

 • • Anexa nr. II - Fișa suprafeței locative și

 • • Anexa nr. III Titularul contractului de închiriere și membrii de familie care locuiesc împreună cu acesta.

LOCATOR

LOCATAR


MUNICIPIUL ORADEA


Municipiul Oradea

Primar

Direcția Patrimoniu Imobiliar

Serviciul Locuințe, Spații Comerciale

PROCES - VERBAL DE PREDARE / PRIMIRE

A spațiului locativ situat în..................., strada............................................................, nr.

, sc........., (corp)..........., etaj .........., apart........., sector/municipiu ....................., județul

 • 1. În conformitate cu Procesul Verbal de Adjudecare înregistrat sub nr........... din

........................, se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între Direcția Patrimoniu Imobiliar, prin reprezentantul său .......................,

și

......................................................................, în calitate de chiriaș, care preia locuința.

 • 2. Inventarul și starea în care se predă și se primește locuința sunt următoarele:

a - pereții, dușumelele și tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, tapete, parchet etc.)

b - ușile, ferestrele (vopsitoriile, încuietorile, drukerele, broaștele, jaluzelele, cremoanele, geamurile, galeriile etc.) c - instalația electrică (prizele, întrerupătoarele, comutatoarele, locurile de lampă, aplice, tablouri electrice, globurile, candelabrele etc.) d - instalația de încălzire (radiatoare, convertoare, conducte aparente, sobe, centrală termică proprie etc.) e - instalația sanitară (cazan, baie, cadă, dușuri, vase, scaune și capace, wc, bideuri, chiuvete, lavoare, spălătoare, bucătării, robinete etc.) f - altele neprevăzute mai sus (dulapuri în perete, mobilier, aragaz, sobă metalică de gătit etc.)

 • 3. Prezentul proces-verbal s-a întocmit astăzi,............................................. în dublu

exemplar, din care unul a fost predat chiriașului.

INDEX CONTOR APĂ RECE BUCĂTĂRIE.........................................ȘI BAIE.........................................

INDEX CONTOR APĂ CALDĂ BUCĂTĂRIE.....................................ȘI BAIE.........................................

INDEX CONTOR ELECTRIC.....................................................................................................................

AM PREDAT,

Titular al dreptului de administrare

AM PRIMIT,


Chiriaș


FIȘA

SUPRAFEȚEI LOCATIVE ÎNCHIRIATE ÎN:

municipiul (orașul, comuna) ......................., strada .........................., numărul .........., blocul .........,

scara ......, corpul ........, situată la nivelul (etajul) a) .........., apartamentul ............, încălzirea b)

............, apă curentă c) .........., canalizare d) .........., instalația electrică e) .........., construite din materiale inferioare f) ...........

Date privind locuința închiriată

Nr. crt.

Denumirea încăperii g)

Suprafața (mp)

În folosință

exclusivă

comună

0

1

2

3

4

Suprafața curții și grădinii

Titularul contractului de închiriere și membrii de familie

care locuiesc împreună cu acesta

Nr. crt.

Numele și prenumele

Calitatea pe care o are membrul de familie în raport cu titularul contractului de închiriere h)

Anul nașterii

Locul de muncă

Veniturile nete realizate lunar (din salarii, pensii, alocații de stat pentru copii, ajutoare sociale, profesii libere precum și alte surse reglementate legal )

0

1

2

3

4

5

ÎNTOCMIT,                                       CHIRIAȘ,

 • a) Subsol, etaj, mansardă, alte niveluri;

 • b) Centrală, sobe de gaze, alte mijloace de încălzire;

 • c) În locuință, în clădire, în curte, în stradă;

 • d) Idem;

 • e) Da sau nu;

 • f) Da sau nu;

 • g) Cameră, hol, oficiu, baie, bucătărie, vestibul, cămară, WC, debara, antreu, tindă, culoar, boxă, magazie, șură, șopron etc.;

 • h) Soț, soție, fiu/fiică precum și părinții soților, întreținuți de aceștia (tată, mamă, soacră, socru), dacă locuiesc și gospodăresc împreună.