Hotărârea nr. 131/2021

pentru repartizarea a două locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Oradea nr. 127 din 2019

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

pentru repartizarea a două locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, următorilor solicitanti din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Oradea nr. 127 din 2019

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 76927/1 din 16.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 76927/2 din 18.02.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru repartizarea a două locuințe libere și astfel disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Oradea nr. 127 din 2019.

Având în vedere prevederile:

 • - art. 8 alin. (1) - (3) și art. 23 alin. (1) din Legea nr. 152 din 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • - H.G. nr. 962 din 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152 din 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată, cu completările și modificările ulterioare,

 • - Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 127 din 2019 pentru aprobarea Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor - cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Oradea;

Precizând că:

 • - prin H.C.L. nr. 262 din 2019, H.C.L. nr. 599 din 2019, H.C.L. nr. 847 din 2019, H.C.L. nr. 965 din 2019, H.C.L. nr. 1580 din 2019, H.C.L. nr. 483 din 2020, H.C.L. nr. 564 din 2020, H.C.L. nr. 682 din 2020, H.C.L. nr. 973 din 2020 și H.C.L. nr. 69 din 2021, au fost soluționate dosarele solicitanților care ocupau primele 22 poziții din Lista de priorități pentru locuințele de tip A.N.L. cu 1 cameră.

 • - în prezent, în Municipiul Oradea sunt libere și astfel disponibile două locuințe cu câte 1 cameră, pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

În baza art. 15 alin. (5) din H.G. nr. 962 din 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, s-a procedat la notificarea, în vederea depunerii documentelor justificative, a următorilor solicitanți din Lista de priorități,

Întrucât urmare a analizării documentelor depuse, s-a constatat faptul că au reconfirmat condițiile de acces următorii solicitanți:                                                                   ________________________________

 • - pentru închirierea unei locuințe cu 1 cameră: dl. ^^^^^^^^^^M(poziția nr. 23 din Listă),

 • - pentru închirierea celeilalte locuințe cu 1 cameră:d^na^^^^^^^H (poziția nr. 26 din Listă).

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. b), alin. (7) lit. q), alin. (8) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă repartizarea spre închiriere a două locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, disponibile în Municipiul Oradea, în favoarea următorilor solicitanți:

 • 1.1. d-lui.

 • - poziția 23 din Lista privind ordinea de prioritate - solicitări 1 cameră,

 • - în baza dosarului depus pentru solicitarea unei locuințe înregistrat cu nr. 484871 din 12.12.2018, - locuința disponibilă, situată în mun. Oradea, B-dul. Ștefan cel Mare nr.

 • 1.2. d-nei. Peto Beata - Noemi

 • - poziția 26 din Lista privind ordinea de prioritate - solicitări 1 cameră,

 • - în baza dosarului depus pentru solicitarea unei locuințe înregistrat cu nr. 444753 din 06.11.2018, - locuința disponibilă, situată în mun. Oradea, Bld. Decebal nr/^^^^^^^^^^^^^H.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

d-lor.                                                        prin grija D.P.I. - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

Se publică pe www.oradea.ro;

Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 131

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”