Hotărârea nr. 130/2021

pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 2.266 mp, proprietate privată aparținând unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Valea Frumoasă”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 2.266 mp, proprietate privată aparținând unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Valea Frumoasă”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 78432/1 din 17.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 78432/2 din 19.02.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 2.266 mp, proprietate privată aparținând unor persoane fizice, afectate de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Valea Frumoasă” din municipiul Oradea, județul Bihor.

Având în vedere că prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 391 din 28.05.2020, s-a aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, și coridorul de expropriere aferent lucrarii de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Valea Frumoasă".

Văzând că, amplasamentul lucrării se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 33942 din 27.03.2020, astfel cum a fost recepționat tehnic cu Procesul verbal nr. 108 din 2020, și afectează suprafața totală de 2.711 mp, din care 384 aparțin Municipiului Oradea, 61 mp sunt încă înscriși în Cartea Funciară pe vechi proprietari, iar 2.266 mp reprezintă terenuri, proprietate privată aparținând unor persoane fizice.

În baza prevederilor:

 • - Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

 • - art. 31 și art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată,

 • - art. 44 alin. (1) a Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, actualizată, conform căruia -documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. a) și d), alin. (7) lit. m), art. 139 alin. (2), art. 196 alin (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Lista actualizată cu imobilele afectate de coridorul de expropriere, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 33942 din 27.03.2020, reprezentând amplasamentul lucrării „Modernizare strada Valea Frumoasă”, din municipiul Oradea, județul Bihor, aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Local nr. 391 din 28.05.2020, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2.


Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în raport cu imobilele reprezentând terenuri - în suprafață totală de 2.266 mp - din Lista actualizată cuprinzând imobilele, proprietate privată - conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR prin societatea Evalmob S.R.L., pentru imobilele supuse exproprierii, reprezentând terenuri, cu suprafața totală de 2.266 mp, aflate în proprietatea privată aparținând unor persoane fizice, afectate de coridorul și procedura de expropriere aprobată la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 197.481 lei, reprezentând valoarea despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor din Anexa nr. 2, la prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se mandatează primarul Municipiului Oradea sau persoana legal desemnată de acesta, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

Art. 6. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafețelor de:

^ 6 / 78 mp teren, cu nr. topo 2744/3, înscris în CF 228 - Ep. Bihor, ^ 55 / 108 mp teren, cu nr. topo 2744/6, înscris în CF 228 - Ep. Bihor.

Art. 7. Se aprobă deschiderea unor noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil și în proprietate publică a Municipiului Oradea, a cotei de:

^ 366 / 1.809 mp teren, din nr. topo. 2776 - teritoriul cadastral Ep. Bihor,

^ 18 / 1.327 mp teren, din nr. topo. 2775 - teritoriul cadastral Ep. Bihor.

astfel cum sunt identificate prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 957 / 2020.

Art. 8. Se aprobă constituirea nr. cadastral, cu suprafața de 2.711 mp, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, respectiv înscrierea acestei suprafețe într-o nouă coală de Carte funciară, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după finalizarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 33942 din 27.03.2020, reprezentând amplasamentul necesar realizării lucrării „Modernizare strada Valea Frumoasă”, din municipiul Oradea, județul Bihor.

Art. 9. Se aprobă completarea și actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, corespunzător datelor din prezenta Hotarâre.

Art. 10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu Imobiliar și Direcției Economice.

Art. 11. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

 • - PMO - Direcția Economică;

 • - PMO - Direcția Tehnică;

 • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

 • - Se publică pe www.oradea.ro;

 • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 130

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

T A B E L cu identificarea imobilelor afectate de amplasamentul lucrării, inclusiv

L I S T A cu proprietățile private ce urmează a se expropria în vederea realizării proiectului de interes public local “Modernizare strada - Valea Frumoasă” din municipiul Oradea, județul Bihor

Nr. crt.

Nr cadastral / Nr. top

CF

Proprietar

Suprafață totală (mp)

Suprafață afectată (mp)

Observații Adresa adm.

1.

Nr. cadastral 159476

CF159476

Oradea

104

57

2.

Nr. cadastral 151412

CF151412

Oradea

1.100

85

str. Valea Frumoasă nr. 50

3.

Nr. cadastral 197551

CF197551

Oradea

264

8

str. Valea Frumoasă nr. 38

4.

Nr. cadastral 197552

CF 197552

Oradea

401

14

str. Valea Frumoasă nr. 38

5.

Nr. cadastral 194812

CF194812

Oradea

820

24

str. Valea Frumoasă nr. 39 E

6.

Nr. cadastral 194813

CF194813

Oradea

460

18

7.

Nr. cadastral 157053

CF 157053

Oradea

^^^^^■,

700

25

fântană de apă afectată

8.

Nr. cadastral 157055

CF 157055

Oradea

1.544

38

str. Valea Frumoasă nr. 30B

9

Nr. cadastral 203445

CF 203445

Oradea

103

1

10.

Nr. cadastral 203447

CF 203447

Oradea

din acte = 631

măsurată = 486

5

str. Valea Frumoasă nr. 28A

11.

Nr. cadastral 1507

CF 204373

Oradea

^^^^^^^^^|, cota de 1/2 cota de %

cota de 3/4

850

49

12.

Nr. cadastral 165221

CF165221

Oradea

12.831

270

13.

Nr. cadastral 167151

CF167151

Oradea

Parohia Reformată Oradea

Episcopia Bihor

61.000

152

14.

Nr. topografic 2762

CF 862

Episcopia Bihor

cota de 213 mp +

- cota de 552 mp

- cota de 87 mp

852

137

15.

Nr. topografic 2763

CF 862

Episcopia Bihor

- cota de 165 mp

- cota de 791 mp

956

63

16.

Nr. topografic 2764

CF 862

Episcopia Bihor

cota de 443 mp

- cota de 1330 mp

1.773

184

17.

Nr. topografic

Adeverința

O.C.P.I. Bihor

Municipiul Oradea

1.809

366

2776

nr. 957/2020

18.

Nr. topografic 2775

Adeverința

O.C.P.I. Bihor nr. 957/2020

Municipiul Oradea

1.327

18

19.

Nr. cadastral 208997

CF 208997

Oradea

180

17

20.

Nr. topografic 2761/2

CF 3458

Episcopia Bihor

298

27

21.

Nr. topografic 2761/3

CF 3456

Episcopia Bihor

280

27

22.

Nr. topografic 2761/4

CF 3457

Episcopia Bihor

^^^^■,

239

26

23.

Nr. topografic 2761/5

CF 3457

Episcopia Bihor

^^^^■,

345

37

24.

Nr. topografic 2761/6

CF 3456

Episcopia Bihor

381

41

25.

Nr. topografic 2758/1

CF3967

Episcopia Bihor

^^^^^^^^^|, cota de 2/8

cota de 3/8

^^^^^^^^^^^^^^|, cota de 3/8

968

71

26.

Nr. topografic 2758/2

CF187946

Oradea

360

31

str. Valea Frumoasă nr. 38

27.

Nr. topografic 2758/3

CF3505

Episcopia Bihor

248

43

28.

Nr. topografic 2752

CF 177232

Oradea

566

208

29.

Nr. topografic 2751/1

CF 546

Episcopia Bihor

^^^^^^|, cota inițială de 1.381 mp cota inițială de 3.143 mp

2.811

514

str. Valea Frumoasă nr. 30, vie afectată

30.

Nr. topografic 2749/1

CF3567

Episcopia Bihor

(cota de 29 mp)

(cota de 250 mp) (provenit din intabularea TP nr. 2139 din 1995 - nr. topo nu e pe TP)

493

94

str. Valea Frumoasă nr. 28C

TP nr. 1935/ 28.06.1995

(cota de 214 mp, pe TP sunt 231 mp)

31.

Nr. topografic 2744/3

CF 228

Episcopia Bihor

vechi proprietari de C.F.

78

6

32.

Nr. topografic 2744/6

CF 228

Episcopia Bihor

vechi proprietari de C.F.

108

55

PROPPRIETARI PRIVAȚI

STATUL ROMÂN / MUNICIPIUL ORADEA

VECHI PROPRIETARI DE CARTE FUNCIARĂ

TOTAL SUPRAFAȚĂ PROIECT

2.266 mp

384 mp

61 mp

2.711 mp

NOTĂ: Imobilele afectate de expropriere sunt situate in Intravilan

DE EXPROPRIAT

L I S T A

cu proprietățile private ce urmează a se expropria în vederea realizării lucrării de interes public local

“Modernizare strada - Valea Frumoasă” din municipiul Oradea, județul Bihor

Nr. crt.

Nr cadastral / Nr. top

CF

Proprietar

Suprafață totală (mp)

Suprafață afectată (mp)

Observații Adresa adm.

Despăgubiri - Lei -

1.

Nr. cadastral 159476

CF159476

Oradea

104

57

5.700

2.

Nr. cadastral 151412

CF151412

Oradea

1.100

85

str. Valea Frumoasă nr. 50

7.805

3.

Nr. cadastral 197551

CF197551

Oradea

264

8

str. Valea Frumoasă nr. 38

800

4.

Nr. cadastral 197552

CF197552

Oradea

401

14

str. Valea Frumoasă nr. 38

1.400

5.

Nr. cadastral 194812

CF194812

Oradea

820

24

str. Valea Frumoasă nr. 39 E

2.260

6.

Nr. cadastral 194813

CF194813

Oradea

460

18

1.800

7.

Nr. cadastral 157053

CF157053

Oradea

^^^^^^M,

700

25

fântână de apă afectată

5.383

8.

Nr. cadastral 157055

CF157055

Oradea

1.544

38

str. Valea Frumoasă nr. 30B

3.388

9

Nr. cadastral 203445

CF 203445

Oradea

103

1

100

10.

Nr. cadastral 203447

CF 203447

Oradea

din acte = 631

măsurată = 486

5

str. Valea Frumoasă nr. 28A

500

11.

Nr. cadastral 1507

CF 204373

Oradea

cota de 1/2

cota de 1/4

cota de 3/4

850

49

4.597

12.

Nr. cadastral 165221

CF165221

Oradea

12.831

270

17.147

13.

Nr. cadastral 167151

CF167151

Oradea

PAROHIA REFORMATĂ ORADEA EPISCOPIA BIHOR

61.000

152

9.232

14.

Nr. topografic 2762

CF 862

Episcopia Bihor

^^^^^^^^^^|, cota de 213 mp

- cota de 552 mp

- cota de 87 mp

852

137

12.851

15.

Nr. topografic 2763

CF 862

Episcopia Bihor

^^^^^^^^^|, - cota de 165 mp

^^^^^^^^^^^^|, - cota de 791 mp

956

63

5.849

16.

Nr. topografic 2764

CF 862

Episcopia Bihor

^^^^^^^^^^|, cota de 443 mp

- cota de 1.330 mp

1.773

184

15.710

17.

Nr. cadastral 208997

CF 208997

Oradea

180

17

1.700

18.

Nr. topografic 2761/2

CF 3458

Episcopia Bihor

298

27

2.700

19.

Nr. topografic 2761/3

CF 3456

Episcopia Bihor

280

27

2.700

20.

Nr. topografic 2761/4

CF 3457

Episcopia Bihor

^^^^^^^^^^H,

239

26

2.600

21.

Nr. topografic 2761/5

CF 3457

Episcopia Bihor

^^^^^^^^^^H,

345

37

3.700

22.

Nr. topografic 2761/6

CF 3456

Episcopia Bihor

381

41

4.100

23.

Nr. topografic 2758/1

CF 3967

Episcopia Bihor

cota de 2/8

cota de 3/8

cota de 3/8

968

71

6.585

24.

Nr. topografic 2758/2

CF 187946

Oradea

360

31

str. Valea Frumoasă nr. 38

3.100

25.

Nr. topografic 2758/3

CF 3505

Episcopia

248

43

4.300

Bihor

26.

Nr. topografic 2752

CF177232

Oradea

566

208

20.436

27.

Nr. topografic 2751/1

CF 546

Episcopia Bihor

cota ințtială de 1.381 mp

cota ințială de 3.143 mp

2.811

514

str. Valea Frumoasă nr. 30

vie afectată

41.638

28.

Nr. topografic 2749/1

CF 3567

Episcopia Bihor

(cota de 29 mp)

(cota de 250 mp)

(provenit din intabularea

TP nr. 2139 din 1995 - nr topo nu e pe TP)

493

94

str. Valea Frumoasă nr. 28C

9.400

TP nr. 1935/ 28.06.1995

(cota de 214 mp, pe TP sunt 231 mp)

TOTAL

2.266 mp

197.481 lei

HCL130


Membru corporativ ANEVAR SC EVALMOB SRL autorizația nn 0528

Nr. Ieșire 115 PMO2/15.02.2021

RAPORT DE EVALUARE

TERENURI INTRAVILANE


NOTĂ:     Datele, informațiile și conținutul acestui RAPORT DE EVALUARE, fiind

confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor putea fi transmise sau utilizate în alt scop decât cel specificat în lucrare, fără acordul scris și prealabil al :

Beneficiarului Și evaluatorului

FEBRUARIE 2021

SCRISOARE DE TRANSMITERE A LUCRĂRII

Către: MUNICIPIUL ORADEA

Ref: întocmire rapoarte de evaluare pentru proprietățile imobiliare constând in terenuri intravilane avand categoria de folosința intravilan, afectate de expropriere (29 parcele proprietari privati), situate in Oradea, zona străzii Valea Frumoasa.

Obiectul evaluării îl constituie proprietățile imobiliare constând in terenuri intravilane avand categoria de folosința intravilan, afectate de expropriere (29 parcele proprietari privati), situate in Oradea, zona străzii Valea Frumoasa.

Scopul evaluării este acela de a fundamenta o opinie cu privire la valoarea de despăgubire a proprietăților conform Legii 255/2010, in vederea utilizării acesteia pentru expropriere pentru utilitate publica- “Modernizare strada - Valea Frumoasă” din municipiul Oradea, județul Bihor

Scopul evaluării, specificat de beneficiarul lucrării este de a prezenta opinia valorii de piața pentru a propune valoarea de despăgubire, deși având în vedere scopul si utilizarea evaluării, s-au avut în vedere si recomandările Legii 255/2010, respectiv DECIZIA nr. 756 din 28 noiembrie 2019 publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 26 februarie 2020 in care se precizează:

20. Curtea observă, de altfel, că prin Legea nr. 233/2018 a fost modificat reperul prin raportare la care se stabilesc despăgubirile cuvenite pentru imobilele expropriate, acesta reprezentându-l, în prezent, expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, la momentul transferului dreptului de proprietate, astfel cum prevede art. 22 alin. (6) din Legea nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, iar nu prețul cu care se vând, în mod obișnuit, imobilele de același fel în unitatea administrativ-teritorială, conform art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010, examinat în cauză.

Valorile estimate au in vedere valorile aferente din Grila Notarilor Publici 2021, acestea reprezintă valori de despăgubire si sunt valabile la data de referința a evaluării : 15.02.2021, curs BNR 4.8745 lei/eur:

TABEL cu identificarea imobilelor afectate de amplasa LISTA cu proprietățile private ce urmează a în vederea realizării proiectului de inte “Modernizare strada - Valea Frumoasă” din mu

mentul lucrării, inclusiv

se expropria res public local nicipiul Oradea, județu

Bihor

Nr.

crt.

Nr cadastral

1 Nr. top

CF

Proprietar

Suprafață totală

(mp)

Suprafață afectată (mp)

Categoria

de folosință

Observatii 1

Adresa adm.

Valoare despăgubire cf Lege 255/2010 lei

1

Nr. cadastral

159476

CF 159476

104

57

intravilan

5700

2

Nr. cadastral

151412

CF 151412

1100

85

intravilan

str. Valea Frumoasă nr. 50

7804.55

3

Nr. cadastral

197551

CF 197551

264

8

intravilan

str. Valea Frumoasă nr. 38

800

4

Nr. cadastral

197552

CF 197552

401

14

intravilan

str. Valea Frumoasă nr. 38

1400

5

Nr. cadastral

194812

CF 194812

820

24

intravilan

str. Valea Frumoasă nr. 39 E

2259.51

6

Nr. cadastral

194813

CF 194813

460

18

intravilan

1800

7

Nr. cadastral

157053

CF 157053

700

25

intravilan

fantana afectata

5382.86

8

Nr. cadastral

157055

CF 157055

1544

9

Nr. cadastral

203445

CF 203445

103

10

Nr. cadastral

203447

CF 203447

din acte = 63 1

măsurată = 486

11

Nr. cadastral

1507

CF 204373

850

12

Nr. cadastral

165221

CF 165221

12831

13

Nr. cadastral

167151

CF 167151

Parohia Reformata

Oradea Episcopia Bihor

61000

14

Nr. topografic 2762

CF 862

852

15

Nr. topografic 2763

CF 862

956

38

intravilan

str. Valea Frumoasă nr.

30B

3387.51

1

intravilan

100

5

intravilan

str. Valea Frumoasă nr. 28A

500

49

intravilan

4597.35

270

intravilan

17146.93

152

intravilan

9232.13

137

intravilan

12850.99

63

intravilan

5849.25

16

Nr. topografic 2764

CF 862

1773

184

intravilan

15710.05

17

Nr. topografic 2776

Adeverința OCPI Bihor nr. 957/2020

Municipiul Oradea

1809

366

intravilan

18

Nr. topografic 2775

Adeverința OCPI Bihor nr. 957/2020

Municipiul Oradea

1327

18

intravilan

19

Nr. cadastral 208997

CF 208997

180

17

intravilan

1700

20

Nr. topografic 2761/2

CF 3458

298

27

intravilan

2700

21

Nr. topografic 2761/3

CF 3456

280

27

intravilan

2700

22

Nr. topografic 2761/4

CF 3457

239

26

intravilan

2600

23

Nr. topografic 2761/5

CF 3457

345

37

intravilan

3700

24

Nr. topografic 2761/6

CF 3456

381

41

intravilan

4100

25

Nr. topografic 2758/1

968

71

intravilan

6585.10

CF 3967

26

Nr. topografic 2758/2

CF 187946

360

31

intravilan

str. Valea Frumoasă nr.

38

3100

27

Nr. topografic 2758/3

CF 3505

248

43

intravilan

4300

28

Nr. topografic 2752

CF 177232

566

208

intravilan

20436.18

29

Nr. topografic 2751/1

CF 546

2811

514

intravilan

str. Valea Frumoasă nr.

30

vie afectata

39068.39

2570

30

Nr. topografic 2749/1

CF3567

1

493

94

intravilan

str. Valea Frumoasă nr. 28C

9400

TP 1935/

28.06.1995

cota de 214 mp, pe TP sunt 231 mp)

31

Nr. topografic

CF 228

vechi proprietari C.F.

78

6

intravilan

2744/3

32

Nr. topografic 2744/6

CF 228

vechi proprietari C.F.

108

55

intravilan

PROPPRIETARI PRIVAȚI

STATUL ROMÂN / MUNICIPIUL ORADEA

VECHI PROPRIETARI DE CARTE FUNCIARA

TOTAL SUPRAFAȚĂ PROIECT

2266 mp

384 mp

61 mp

2.711 mp

197490.80

Jur. Andrei Emilia Veronica

SC EVALMOB SRL

Evaluator autorizat membru titular ANEVAR


ANDRII       >j

£ WlUAVaONKA j

Lept^’U Nul     2

4 VaUb'1 202 \