Hotărârea nr. 13/2021

Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 896/2020 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 896/26.11.2020 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021

Analizand Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 10015 din 14.01.2021 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 10027 din 14.01.2021, prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al municipiului Oradea modificarea Anexei nr.18 , punctul IV in sensul modificarii taxei la 0,1 lei/mp/zi si completarea anexei nr. 11, Alte taxe speciale cu punctul 44 prin care se propune aprobarea tarifului de acces in suma de 0,50 ron/acces la toaletele publice realizate ca urmare a investitiei Coridor verde din strada Barcaului

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local 896/26.11.2020 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021, ale Codului Fiscal și a Normelor Metodologice privind Codul Fiscal,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultative al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 139 alin. (3), lit. c) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Modificarea Anexei nr.18, Punctul IV din Hotararea Consiliului Local nr.896/2020 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2020 care va avea următorul conținut:

IV.Taxa pentru organizarea de șantier pe domeniul public -0,1 lei/mp/zi.

Art.2 .Se completeaza Anexa nr.11, Alte taxe speciale , cu punctul 44, care va avea urmatorul continut .

44. Taxa acces toalete publice situate în parcul din str. Barcaului 0,50 ron/acces

Art.3. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică începând cu 01 Ianuarie 2021.

Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 896/26.11.2020 rămân neschimbate.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Primarul municipiului Oradea

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Direcția Economică

  • - Directia Tehnica

  • - Directia Patrimoniului Imobiliar

  • - Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

  • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 ianuarie 2021

Nr. 13

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei