Hotărârea nr. 129/2021

pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 110 mp, proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Moviliței”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 110 mp, proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Moviliței”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 77531/1 din 17.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 77531/2 din 18.02.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață totală de de 110 mp, proprietate privată aparținând unor persoane fizice, afectate de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local “Modernizare strada Moviliței” din municipiul Oradea, județul Bihor.

Având în vedere că prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 392 din 28.05.2020, s-a aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, și coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Moviliței".

Văzând că, amplasamentul necesar realizării lucrării se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 33852 din 27.03.2020, astfel cum a fost recepționat tehnic cu Procesul verbal nr. 118 din 2020, și afectează suprafața totală de 3.294 mp, din care 3.103 mp aparțin Municipiului Oradea, 81 mp sunt încă înscriși în Cartea Funciară pe vechi proprietari, iar 110 mp reprezintă terenuri proprietate privată aparținând unor persoane fizice.

În baza prevederilor:

 • - Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

 • - art. 31 și art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată,

 • - art. 44 alin. (1) a Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, actualizată, conform căruia -documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. a) și d), alin. (7) lit. m), art. 139 alin. (2), art. 196 alin (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Lista actualizată cu imobilele afectate de coridorul de expropriere, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 33852 din 27.03.2020, reprezentând amplasamentul necesar realizării lucrării „Modernizare strada Moviliței” aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Local nr. 392 din 28.05.2020, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în raport cu imobilele reprezentând terenuri, în suprafață totală de 110 mp, astfel cum apar în Lista actualizată cuprinzând imobilele, proprietate privată - conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de către evaluator - membru ANEVAR prin societatea Evalmob S.R.L., pentru imobilele supuse exproprierii, reprezentând terenuri - în suprafața totală de 110 mp - aflate în proprietatea privată aparținând unor persoane fizice, afectate de coridorul și procedura de expropriere aprobată la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 19.491 lei, reprezentând valoarea despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor din Anexa nr. 2, la prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se mandatează primarul Municipiului Oradea sau persoana legal desemnată de acesta, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

Art. 6. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafeței de:

^  cota de 27 / 757 mp teren, cu nr. topo 1095, înscris în CF 1864 - Episcopia Bihor;

^  cota de 37 / 604 mp teren, cu nr. topo 1096/1, înscris în CF 1364 - Episcopia Bihor;

^  cota de 17 /1.928 mp teren, cu nr. topo 1098/1, înscris în CF 853 - Episcopia Bihor.

Art. 7. Se aprobă constituirea nr. cadastral, cu suprafața de 3.294 mp, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, respectiv înscrierea acestei suprafețe într-o nouă coală de Carte funciară, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după finalizarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 33852 din 27.03.2020, reprezentând amplasamentul necesar realizării lucrării „Modernizare strada Moviliței”, din municipiul Ordaea, județul Bihor.

Art. 8. Se aprobă completarea și actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, corespunzător datelor din prezenta Hotarâre.

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu Imobiliar și Direcției Economice.

Art. 10. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

 • - PMO - Direcția Economică;

 • - PMO - Direcția Tehnică;

 • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

 • - Se publică pe www.oradea.ro;

 • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 129

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Anexă nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 129 din 25.02.2021

T A B E L cu identificarea imobilelor afectate de amplasamentul lucrării, inclusiv

L I S T A actualizată cu proprietățile private ce urmează a se expropria în vederea realizării proiectului de interes public local

“Modernizare strada - Moviliței” din municipiul Oradea, județul Bihor

Nr. crt.

Nr cadastral / Nr. top

CF

Proprietar

Suprafață totală (mp)

Suprafață afectată (mp)

Construcții afectate

Observații Adresa adm.

1.

Nr. cadastral 207924

CF 207924

- Oradea

566

7

^-

2.

Nr. cadastral 156767

CF156767

- Oradea

732

12

^-

str. Dealului, nr. 8

3.

Nr. cadastral 158068

CF 158068

- Oradea

Municipiul Oradea

60

27

^-

4.

Nr. cadastral 153386

CF153386

- Oradea

din acte = 675

măsurată = 674

17

^-

str. Moviliței nr. 23

5.

Nr. cadastral 156975

CF156975

- Oradea

Municipiul Oradea

42

16

^-

str. Moviliței nr. 25

6.

Nr. cadastral 155845

CF155845

- Oradea

Municipiul Oradea

73

30

^-

str. Moviliței nr. 25

7.

Nr. cadastral 189286

CF 189286

- Oradea

Municipiul Oradea

43

43

^-

str. Moviliței nr. 16

8.

Nr. cadastral 184583

CF184583

- Oradea

816

6

^-

9.

Nr. cadastral

189994

CF189994

- Oradea

Municipiul Oradea

din acte = 7.013

măsurată = 7.011

2.129

^-

10.

Nr. topografic 1059/9

CF 4188 - Ep. Bihor

Statul Român

48.493

776

^-

drum faptic

11.

Nr. topografic 999

CF169636

- Oradea

691

7

^-

str. Moviliței nr. 9

12.

Nr. topografic 1006

CF 1482 - Ep. Bihor

Municipiul Oradea

694

12

^-

13.

Nr. topografic 1095

CF 1864 - Ep. Bihor

vechi proprietari

757

27

^-

14.

Nr. topografic 1096/1

CF 1364 - Ep. Bihor

vechi proprietari

604

37

^-

15.

Nr. topografic 1098/1

CF 853

- Ep. Bihor

vechi proprietari

1.928

17

^-

16.

Nr. topografic 1098/2

CF 171033

- Oradea

1.924

3

17.

Nr. topografic 1099

CF 148

- Ep. Bihor

1.007

41

18.

Nr. topografic 994

CF4321

- Ep. Bihor

60

17

19.

Nr. cadastral 14897

CF185345

- Oradea

Municipiul Oradea

94

70

^-

PROPPRIETARI PRIVAȚI

STATUL ROMÂN / MUNICIPIUL ORADEA

VECHI PROPRIETARI DE CARTE FUNCIARĂ

TOTAL SUPRAFAȚĂ PROIECT

110 mp

3.103 mp

81 mp

3.294 mp

Anexă nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 129 din 25.02.2021

L I S T A

cu proprietățile private ce urmează a se expropria în vederea realizării lucrării de interes public local

“Modernizare strada - Movilitei”

din municipiul Oradea, județul Bihor

Nr. crt.

Nr cadastral / Nr. top

CF

Proprietar

Suprafață totală (mp)

Suprafață afectată (mp)

Construcții afectate

Observații adresa adm.

Despăgubire acordată (lei)

1

Nr. cadastral 207924

CF 207924

- Oradea

566

7

1.306

2

Nr. cadastral 156767

CF156767

- Oradea

732

12

str. Dealului

nr. 8

2.166

3

Nr. cadastral 153386

CF153386

- Oradea

din acte = 675

măsurată = 674

17

str.

Moviliței nr. 23

3.098

4

Nr. cadastral 184583

CF184583

- Oradea

816

6

1.070

5

Nr. topografic 999

CF169636

- Oradea

691

7

str.

Moviliței nr. 9

1.272

6

Nr. topografic 1098/2

CF 171033

- Oradea

1.924

3

484

7

Nr. topografic 1099

CF 148

- Ep. Bihor

1.007

41

7.136

8

Nr. topografic 994

CF4321

- Ep. Bihor

60

17

2.959

T O T A L

110

19.491


Membru corporativ ANE VAR SC EVALMOB SRL autorizația nn 0528

Nr. Iesire 114 PMO2/15.02.2021

RAPORT DE EVALUARE

TERENURI INTRAVILANE

AFECTATE DE CORIDOR EXPROPRIERE PENTRU UTILITATE PUBLICA


PROPRIETAR CONFORM ANEXA

SOLICITANT/BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

NOTĂ:     Datele, informațiile și conținutul acestui RAPORT DE EVALUARE, fiind

confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor putea fi transmise sau utilizate în alt scop decât cel specificat în lucrare, fără acordul scris și prealabil al :

Beneficiarului Și evaluatorului

FEBRUARIE 2021

SCRISOARE DE TRANSMITERE A LUCRĂRII

Catre: MUNICIPIUL ORADEA

Ref: intocmire rapoarte de evaluare pentru proprietatile imobiliare constand in terenuri intravilane avand categoria de folosinta intravilan, afectate de expropriere (8 parcele proprietari privati), situate in Oradea, zona strazii Dealului- Movilitei.

Obiectul evaluării îl constituie proprietatile imobiliare constand in terenuri intravilane avand categoria de folosinta intravilan, afectate de expropriere (8 parcele proprietari privati), situate in Oradea, zona strazii Dealului- Movilitei.

Scopul evaluării este acela de a fundamenta o opinie cu privire la valoarea de despagubire a proprietăților conform Legii 255/2010, in vederea utilizării acesteia pentru expropriere pentru utilitate publica- “Modernizare strada - Moviliței” din municipiul Oradea, județul Bihor

Scopul evaluarii, specificat de beneficiarul lucrarii este de a prezenta opinia valorii de piata pentru a propune valoarea de despăgubire, desi a vând în vedere scopul si utilizarea evaluării, s-au avut în vedere si recomandările Legii 255/2010, respectiv DECIZIA nr. 756 din 28 noiembrie 2019 publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 26 februarie 2020 in care se precizeaza:

20. Curtea observă, de altfel, că prin Legea nr. 233/2018 a fost modificat reperul prin raportare la care se stabilesc despăgubirile cuvenite pentru imobilele expropriate, acesta reprezentându-l, în prezent, expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, la momentul transferului dreptului de proprietate, astfel cum prevede art. 22 alin. (6) din Legea nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, iar nu prețul cu care se vând, în mod obișnuit, imobilele de același fel în unitatea administrativ-teritorială, conform art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010, examinat în cauză.

Valorile estimate au in vedere valorile aferente din Grila Notarilor Publici 2021, acestea reprezintă valori de despăgubire si sunt valabile la data de referința a evaluării : 15.02.2021, curs BNR 4.8745 lei/eur:

T A B E L cu identificarea imobilelor afectate de amplasamentul lucrării, inclusiv

L I S T A cu proprietățile private ce urmează a se expropria în vederea realizării proiectului de interes public local “Modernizare strada - Moviliței” din municipiul Oradea, județul Bihor

Nr. crt.

Nr cadastral

/ Nr. top

CF

Proprietar

Suprafață totală

(mp)

Suprafață afectată (mp)

Construcții afectate

Observații

Adresa adm.

Valoare despagubire cf Lege 255/2010 lei

1

Nr. cadastral 207924

CF 207924

566

7

-

1305.51

2

Nr. cadastral 156767

CF 156767

732

12

-

Str. Dealului, nr. 8

2165.90

3

Nr. cadastral 158068

CF 158068

Municipiul Oradea

60

27

-

4

Nr. cadastral 153386

CF 153386

din acte = 675

măsurată = 674

17

-

str. Moviliței nr. 23

3098.34

5

Nr. cadastral 156975

CF 156975

Municipiul Oradea

42

16

-

str. Moviliței nr. 25

6

Nr. cadastral 155845

CF 155845

Municipiul Oradea

73

30

-

str. Moviliței nr. 25

7

Nr. cadastral 189286

CF 189286

Municipiul Oradea

43

43

-

str. Moviliței nr. 16

8

Nr. cadastral 184583

CF 184583

816

6

-

1070.29

9

Nr. cadastral 189994

CF 189994

Municipiul Oradea

din acte = 7.013 măsurată =

7.011

2129

-

10

Nr. topografic 1059/9

CF  4188

Statul Român

48.493

776

-

drum faptic

11

Nr. topografic 999

CF 169636

691

7

-

str. Moviliței nr. 9

1271.95

12

Nr. topografic 1006

CF  1482

Municipiul Oradea

694

12

-

13

Nr. topografic 1095

CF  1864

vechi proprietari

757

27

-

14

Nr. topografic 1096/1

CF  1364

vechi proprietari

604

37

-

15

Nr. topografic 1098/1

CF 853

vechi proprietari

1928

17

-

16

Nr. topografic

1098/2

CF 171033

-

1924

3

483.56

17

Nr. topografic 1099

CF 148

■,__

1007

41

-

7136.38

18

Nr. topografic

994

CF 4321

^■5^

60

17

2958.99

19

Nr. cadastral 14897

CF 185345

Municipiul Oradea

94

70

-

PROPPRIETARI PRIVAȚI

STATUL ROMÂN / MUNICIPIUL ORADEA

VECHI PROPRIETARI DE CARTE FUNCIARĂ

TOTAL SUPRAFAȚĂ PROIECT

110 mp

3103 mp

81 mp

3.294 mp

19490.93

Jur. Andrei Emilia Veronica

SC EVALMOB SRLEvaluator autorizat membru titular ANEVAR