Hotărârea nr. 128/2021

pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.401 mp, și a edificatelor (garduri) - proprietate privată a unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Cântărețului”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E
pentru declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.401 mp, și a edificatelor (garduri) -proprietate privată a unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local

„Modernizare strada Cântărețului”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 77455/1 din 17.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 77455/2 din 17.02.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.401 mp, și a edificatelor (garduri) -proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Cântărețului” din municipiul Oradea, județul Bihor.

Având în vedere că prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 394 din 28.05.2020, s-a aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, recomandată de proiectant, și coridorul de expropriere aferent lucrarii de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Cântărețului".

Văzând că, amplasamentul lucrării se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 33877 din 27.03.2020, astfel cum a fost recepționat tehnic cu Procesul verbal nr. 117 din 2020, și afectează suprafața totală de 8.105 mp, din care 6.704 mp aparține Municipiului Oradea, iar 1.401 mp reprezintă imobile proprietate privată aparținând unor persoane fizice constând în terenuri, respectiv edificate (garduri).

În baza prevederilor:

 • - Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

 • - art. 31 și art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată,

 • - art. 44 alin. (1) a Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, actualizată, conform căruia -documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. a) și d), alin. (7) lit. m), art. 139 alin. (2), art. 196 alin (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Lista actualizată cu imobilele afectate de coridorul de expropriere, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 33877 din 27.03.2020, reprezentând amplasamentul necesar realizării lucrării „Modernizare strada Cântărețului” aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Local nr. 394 din 28.05.2020, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2.


Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în raport cu imobilele reprezentând terenuri, cu suprafața totală de 1.401 mp, respectiv edificate (garduri) din Lista actualizată cuprinzând imobilele, proprietate privată - conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de către evaluator - membru ANEVAR prin societatea Evalmob S.R.L., pentru imobilele supuse exproprierii, reprezentând terenuri, cu suprafața totală de 1.401 mp, respectiv edificate (garduri ), aflate în proprietatea privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul și procedura de expropriere aprobată la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 96.668 lei, reprezentând valoarea despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor din Anexa nr. 2, la prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se mandatează primarul Municipiului Oradea sau persoana legal desemnată de acesta, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

Art. 6. Se aprobă constituirea nr. cadastrale, cu suprafața totală de 8.105 mp, (Tronson I = 1.654 mp și Tronson II = 6.451 mp) conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, respectiv înscrierea acestor suprafețe în noi coli de Carte funciară, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după finalizarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 33877 din 27.03.2020, reprezentând amplasamentul necesar realizării lucrării „Modernizare strada Cântărețului”, din municipiu Oradea, județul Bihor.

Art. 7. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a edificatelor - garduri, în vederea casării și a demolării efective a acestora.

Art. 8. Se aprobă completarea și actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, corespunzător datelor din prezenta Hotarâre.

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu Imobiliar și Direcției Economice.

Art. 10. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

 • - PMO - Direcția Economică;

 • - PMO - Direcția Tehnică;

 • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

 • - Se publică pe www.oradea.ro;

 • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 128

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

L I S T A - actualizată

cu suprafața de 8.105 mp afectată de lucrarea de utilitate publică de interes local care se va înscrie într-o nouă coală CF, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după finalizarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 33877 din 27.03.2020, reprezentând amplasamentul necesar realizării lucrării

,,Modernizare strada Cântărețului”

Nr. crt.

Nr cadastral /Nr. top

CF

Proprietar

Suprafață totală în acte (mp)

Suprafață afectată (mp)

Categoria de folosință

Observații reprezintă/ adresa adm.

TRONSON I

1.

Nr. cadastral 177431

CF 177431

Municipiul Oradea

4.955

1.587

intravilan

drum faptic

2.

Nr. cadastral 208478

CF 208478

din acte = 327

măsurată = 376

12

intravilan

str. Cântărețului nr. 31

3

Nr. cadastral

208404

CF 208404

din acte = 377

măsurată = 429

6

intravilan

str. Cântărețului nr. 31

4

Nr. cadastral

208494

CF 208494

^■,

din acte = 430

măsurată = 431

3

intravilan

Str. Cântărețului nr. 31, gard cu fundație din beton (7,25 ml)

5

Nr. cadastral

187380

CF 187380

■,

1.025

5

intravilan

str. Cântărețului nr. 25

6.

Nr. topografic 1059/9

CF 4188

Statul Român

48.493

41

intravilan

drum faptic

Total tronson I

1.654

TRONSON II

7.

Nr. cadastral 177431

CF 177431

Municipiul Oradea

4.955

2.811

intravilan

drum faptic

8.

Nr. cadastral 20705

CF 185248

2.030

50

intravilan

9.

Nr. cadastral 16017

CF 184751

Municipiul Oradea

25

9

intravilan

10.

Nr. cadastral

200824

CF 200824

574

8

intravilan

str. Cântărețului nr. 11

11.

Nr. cadastral 17752

CF 172514

■■

660

2

intravilan

str. Cântărețului

nr. 7A

gard cu fundație din beton (7,34 ml)

12.

Nr. cadastral 11034

CF 182387

400

1

intravilan

str. Cântărețului nr. 7B

13.

Nr. cadastral

164474

CF 164474

Municipiul Oradea

47

47

intravilan

drum faptic

14.

Nr. cadastral

168335

CF 168335

Municipiul Oradea

din acte = 2.549 măsurată= 2.552

118

intravilan

drum faptic

15.

Nr. cadastral

196319

CF 196319

^^M,

1.858

1

intravilan

str. Zorilor nr.9

16.

Nr. cadastral 206177

CF 206177

4.121

7

intravilan

17.

Nr. cadastral 176702

CF 176702

600

19

extravilan

gard cu fundație

din beton

(34,25 ml)

18.

Nr. cadastral 206273

CF 206273

H,

din acte = 3.935

măsurată = 3.936

32

extravilan

19.

Nr. cadastral 191481

CF191481

6.069

209

extravilan

20.

Nr. cadastral

180887

CF180887

Eh

2.543

131

extravilan

21.

Nr. cadastral 163030

CF163030

2.542

142

extravilan

22.

Nr. topografic 3520

CF 2787/A

3.309

130

extravilan

23.

Nr. cadastral 3825/3

CF 182184

1.000

69

extravilan

24.

Nr. cadastral 3825/2

CF 182183

Si

1.000

34

extravilan

25.

Nr. cadastral

1957

CF 180340

El

855

55

intravilan

gard din sârmă (54,00 ml)

26.

Nr. cadastral

1956

CF 176198

855

34

intravilan

str. Cântărețului nr. 5T gard din sârmă (11.00 ml)

27.

Nr. cadastral 1955/1

CF182377

Municipiul Oradea

111

111

intravilan

drum faptic

28.

Nr. cadastral 1954/1

CF 159853

Municipiul Oradea

77

65

intravilan

drum faptic

29.

Nr. cadastral 1952

CF 180307

1.000

54

intravilan

gard din sârmă (29,73 ml)

30.

Nr. cadastral 160143

CF160143

S.

751

34

intravilan

str. Cramei nr. 2

31.

Nr. cadastral

178307

CF178307

^^M,

720

12

intravilan

str. Cramei nr. 1 gard cu fundație din beton (17,60 ml)

32.

Nr. cadastral

178308

CF178308

13

6

intravilan

gard cu fundație din beton (7,60 ml)

33.

Nr. cadastral 158439

CF158439

din acte = 1.090 măsurată = 1.066

2

intravilan

str. Cântărețului nr. 1

gard cu fundație din beton (5,60 ml)

34.

Nr. topografic 3526

CF191700

383

343

intravilan

35.

Nr. topografic 2962

CF 177454

Municipiul Oradea

6.533

1.275

intravilan

drum faptic

36.

Nr. topografic 1059/9

CF 4188

Statul Român

48.493

640

intravilan

drum faptic

Total tronson II

6.451

PROPPRIETARI PRIVAȚI

STATUL ROMÂN / MUNICIPIUL ORADEA

VECHI PROPRIETARI DE CARTE FUNCIARĂ

TOTAL SUPRAFAȚĂ PROIECT

1.401 mp

6.704 mp

0 mp

8.105 mp

T A B E L cuprinzând imobilele, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, ,,Modernizare strada Cântărețului”, din municipiul Oradea, județul Bihor, avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 33877 din 27.03.2020, respectiv cu valoarea despăgubirilor individuale pentru persoanele expropriate

Nr. crt.

Nr cadastral /Nr. top

CF

Proprietar

Suprafață totală în acte (mp)

Suprafață afectată (mp)

Categoria de folosință

Observații reprezintă/ adresa adm.

Valoarea de expropriere (lei)

TRONSON I

1.

Nr. cadastral 208478

CF 208478

din acte = 327 măsurată = 376

12

intravilan

str. Cântărețului nr. 31

1.200

2.

Nr. cadastral

208404

CF 208404

din acte = 377 măsurată = 429

6

intravilan

str. Cântărețului nr. 31

600

3.

Nr. cadastral

208494

CF 208494

^■,

din acte = 430 măsurată = 431

3

intravilan

str. Cântărețului nr. 31, gard cu fundatie din beton (7,25 ml)

1.388

4.

Nr. cadastral

187380

CF 187380

-

^^^^M.

1.025

5

intravilan

str. Cântărețului nr. 25

462

Total tronson I

de expropriat

26

TRONSON II

5.

Nr. cadastral 20705

CF185248

H,

2.030

50

intravilan

4.108

6.

Nr. cadastral

200824

CF 200824

574

8

intravilan

str. Cântărețului nr. 11

702

7.

Nr. cadastral 17752

CF 172514

■■

660

2

intravilan

str. Cântărețului nr. 7A, gard cu fundație din beton (7,34 ml)

3.129

8.

Nr. cadastral 11034

CF182387

400

1

intravilan

str. Cântărețului nr. 7B

100

9.

Nr. cadastral

196319

CF 196319

1.858

1

intravilan

str. Zorilor nr. 9

84

10.

Nr. cadastral 206177

CF 206177

4.121

7

intravilan

496

11.

Nr. cadastral 176702

CF 176702

600

19

extravilan

gard cu fundatie

din beton

(34,25 ml)

5.603

12.

Nr. cadastral 206273

CF 206273

din acte = 3.935

măsurată = 3.936

32

extravilan

784

13.

Nr. cadastral 191481

CF 191481

6.069

209

extravilan

5.121

14.

Nr. cadastral 180887

CF 180887

^^M,

2.543

131

extravilan

3.210

15.

Nr. cadastral 163030

CF 163030

2.542

142

extravilan

3.479

16.

Nr. topografic 3520

CF 2787/A

3.309

130

extravilan

3.185

17.

Nr. cadastral 3825/3

CF182184

1.000

69

extravilan

1.691

18.

Nr. cadastral 3825/2

CF182183

1.000

34

extravilan

833

19.

Nr. cadastral

1957

CF180340

Ei

855

55

intravilan

gard din sârmă (54,00 ml)

5.157

20.

Nr. cadastral

1956

CF176198

855

34

intravilan

str. Cântărețului nr. 5T gard din sârmă (11.00 ml)

3.601

21.

Nr. cadastral 1952

CF 180307

1.000

54

intravilan

gard din sârmă (29,73 ml)

7.225

22.

Nr. cadastral

160143

CF160143

Ea

751

34

intravilan

str. Cramei nr. 2

3.230

23.

Nr. cadastral

178307

CF 178307

720

12

intravilan

str. Cramei

nr. 1

gard cu fundație

din beton

(17,60 ml)

7.305

24.

Nr. cadastral

178308

CF 178308

13

6

intravilan

gard cu fundație din beton (7,60 ml)

1.882

25.

Nr. cadastral 158439

CF 158439

din acte = 1.090

măsurată = 1.066

2

intravilan

str. Cântărețului nr. 1

gard cu fundație din beton (5,60 ml)

184

26.

Nr. topografic 3526

CF191700

383

343

intravilan

31.909

Total tronson II

de expropriat

1.375

PROPPRIETARI PRIVAȚI

STATUL ROMÂN / MUNICIPIUL ORADEA VECHI PROPRIETARI DE CARTE FUNCIARĂ

TOTAL SUPRAFAȚĂ PROIECT

1.401 mp

6.704 mp

0 mp

8.105 mp

96.668 lei


Membru corporativ ANE VAR SC EVALMOB SRL autorizația nn 0528

Nr. Iesire 113 PMO2/15.02.2021

RAPORT DE EVALUARE

TERENURI INTRAVILANE SI EXTRAVILANE

AFECTATE DE CORIDOR EXPROPRIERE PENTRU UTILITATE PUBLICA


PROPRIETAR CONFORM ANEXA

SOLICITANT/BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

NOTĂ:     Datele, informațiile și conținutul acestui RAPORT DE EVALUARE, fiind

confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor putea fi transmise sau utilizate în alt scop decât cel specificat în lucrare, fără acordul scris și prealabil al :

Beneficiarului Și evaluatorului

FEBRUARIE 2021

SCRISOARE DE TRANSMITERE A LUCRĂRII

Catre: MUNICIPIUL ORADEA

Ref: intocmire rapoarte de evaluare pentru proprietatile imobiliare constand in terenuri intravilane si extravilane avand categoria de folosinta intravilan si extravilan arabil, afectate de expropriere (26 parcele proprietari privati) si 9 amenajari (garduri), situate in Oradea, zona strazii Cantaretului.

Obiectul evaluării îl constituie proprietatile imobiliare constand in terenuri intravilane si extravilane avand categoria de folosinta intravilan si extravilan arabil, afectate de expropriere (26 parcele proprietari privati) si 9 amenajari (garduri), situate in Oradea, zona strazii Cantaretului.

Scopul evaluării este acela de a fundamenta o opinie cu privire la valoarea de despagubire a proprietăților conform Legii 255/2010, in vederea utilizării acesteia pentru expropriere pentru utilitate publica- “Modernizare strada - Cântărețului” din municipiul Oradea, județul Bihor

Scopul evaluarii, specificat de beneficiarul lucrarii este de a prezenta opinia valorii de piata pentru a propune valoarea de despăgubire, desi a vând în vedere scopul si utilizarea evaluării, s-au avut în vedere si recomandările Legii 255/2010, respectiv DECIZIA nr. 756 din 28 noiembrie 2019 publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 26 februarie 2020 in care se precizeaza:

20. Curtea observă, de altfel, că prin Legea nr. 233/2018 a fost modificat reperul prin raportare la care se stabilesc despăgubirile cuvenite pentru imobilele expropriate, acesta reprezentându-l, în prezent, expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, la momentul transferului dreptului de proprietate, astfel cum prevede art. 22 alin. (6) din Legea nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, iar nu prețul cu care se vând, în mod obișnuit, imobilele de același fel în unitatea administrativ-teritorială, conform art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010, examinat în cauză.

Valorile estimate au in vedere valorile aferente din Grila Notarilor Publici 2021, acestea reprezintă valori de despăgubire si sunt valabile la data de referința a evaluării : 15.02.2021, curs BNR 4.8745 lei/eur:

T A B E L cu identificarea imobilelor afectate de amplasamentul lucrării, inclusiv

L I S T A cu proprietățile private ce urmează a se expropria în vederea realizării proiectului de interes public local “Modernizare strada - Cântărețului” din municipiul Oradea, județul Bihor

Nr. crt.

Nr cadastral

CF

Proprietar

Suprafață totală în acte (mp)

Suprafață afectată (mp)

Categoria

Observații

Valoare despagubire cf Lege 255/2010

/Nr. top

de folosință

reprezintă/ adresa adm.

lei

TRONSON I

1

Nr. cadastral 177431

CF 177431

Municipiul Oradea

4.955

1587

intravilan

drum faptic

2

Nr. cadastral 208478

CF 208478

din acte

=327

măsurată =376

12

intravilan

str. Cântărețului nr. 31

1200

3

Nr. cadastral 208404

CF 208404

1,

din acte

=377

măsurată =429

6

intravilan

str. Cântărețului nr. 31

600

4

Nr. cadastral 208494

CF 208494

,

din acte

=430

măsurată —431

3

intravilan

Str. Cântărețului nr. 31, gard cu fundație din beton ( 7,25 ml)

300

1087.5

5

Nr. cadastral 187380

CF 187380

1025

5

intravilan

str. Cântărețului nr. 25

461.59

6

Nr. topografic 1059/9

CF  4188

Statul Român

48.573

41

intravilan

drum faptic

Total tronson I

1654

TRONSON II

7

Nr. cadastral 177431

CF 177431

Municipiul Oradea

4955

2811

intravilan

drum faptic

8

Nr. cadastral 20705

CF 185248

2030

50

intravilan

4108.37

9

Nr. cadastral 16017

CF 184751

Municipiul Oradea

25

9

intravilan

10

Nr. cadastral 200824

CF 200824

574

8

intravilan

str. Cântărețului nr. 11

702.02

11

Nr. cadastral 17752

CF 172514

660

2

intravilan

str. Cântărețului nr. 7A gard cu fundație din beton ( 7,34 ml)

192.73

2936

12

Nr. cadastral 11034

CF 182387

^^»,

400

1

intravilan

str. Cântărețului nr. 7B

100

13

Nr. cadastral 164474

CF 164474

Municipiul Oradea

47

47

intravilan

drum faptic

14

Nr. cadastral 168335

CF 168335

Municipiul Oradea

din acte —

2549 măsurată

— 2552

118

intravilan

drum faptic

15

Nr. cadastral 196319

CF 196319

^^,

1858

1

intravilan

str. Zorilor nr.9

84.22

16

Nr. cadastral 206177

CF 206177

4121

7

intravilan

496.44

17

Nr. cadastral 176702

CF 176702

600

19

extravilan

gard cu fundatie din beton     ( 34,25 ml)

5603

18

Nr. cadastral 206273

CF 206273

^^,

din acte —

3935 măsurată

— 3936

32

extravilan

784

19

Nr. cadastral 191481

CF 191481

6069

209

extravilan

5120.5

20

Nr. cadastral 180887

CF 180887

2543

131

extravilan

3209.5

21

Nr. cadastral

163030

CF 163030

2542

142

extravilan

3479

22

Nr. topografic 3520

CF 2787/A

3309

130

extravilan

3185

23

Nr. cadastral 3825/3

CF 182184

1000

69

extravilan

1690.5

24

Nr. cadastral 3825/2

CF 182183

^^^^M,

1000

34

extravilan

833

25

Nr. cadastral 1957

CF 180340

^^■,

855

55

intravilan

gard din sârmă (54,00 ml)

5157.46

26

Nr. cadastral 1956

CF 176198

855

34

intravilan

str. Cântărețului nr. 5T gard din sârmă (

11.00ml)

3600.75

27

Nr. cadastral 1955/1

CF 182377

Municipiul Oradea

111

111

intravilan

drum faptic

28

Nr. cadastral 1954/1

CF 159853

Municipiul Oradea

77

65

intravilan

drum faptic

29

Nr. cadastral 1952

CF 180307

1000

54

intravilan

gard din sârmă (29,73 ml)

7224.75

30

Nr. cadastral 160143

CF 160143

751

34

intravilan

str. Cramei nr. 2

3229.55

31

Nr. cadastral 178307

CF 178307

^^■,

720

12

intravilan

str. Cramei nr. 1 gard cu fundație din beton    (17,60 ml)

1145

6160

32

Nr. cadastral 178308

CF 178308

^^M,

13

6

intravilan

gard cu fundație din beton    ( 7,60 ml)

1882.21

33

Nr. cadastral 158439

CF 158439

din acte —

1090 măsurată

— 1066

2

intravilan

str. Cântărețului nr. 1 gard cu fundație din beton (5,60 ml)

184.07

34

Nr. topografic

CF 191700

934

343

intravilan

31909.28

3526

35

Nr. topografic 2962

CF 177454

Municipiul Oradea

6905

1275

intravilan

drum faptic

36

Nr. topografic 1059/9

CF 4188

Statul Român

48573

640

intravilan

drum faptic

Total tronson II

6451

PROPPRIETARI PRIVAȚI

1410 mp

6695 mp

STATUL ROMÂN / MUNICIPIUL ORADEA

0 mp

96666.43

VECHI PROPRIETARI DE CARTE FUNCIARĂ

8105 mp

TOTAL SUPRAFAȚĂ PROIECT

Jur. Andrei Emilia Veronica

SC EVALMOB SRL



Evaluator autorizat membru titular ANEVAR