Hotărârea nr. 127/2021

pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață totală de 17.575 mp,proprietate privată a unor persoane fizice și juridice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Drum de legătură între strada Santăului și Matei Corvin”, din municipiul Oradea, județul Bihor

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață totală de 17.575 mp, proprietate privată a unor persoane fizice și juridice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local Drum de legătură între strada Santăului și Matei Corvin”, din municipiul Oradea, județul Bihor

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 75886/1 din 16.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 75886/2 din 17.02.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață totală de 17.575 mp, proprietate privată a unor persoane fizice, afectate de obiectivul de investiții necesar realizării lucrării de utilitate publică de interes local „Drum de legătură între strada Santăului și Matei Corvin” din municipiul Oradea, județul Bihor.

Având în vedere că prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 858 din 29.10.2020, s-a aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta recomandată de proiectant, și coridorul de expropriere aferent lucrarii de utilitate publică de interes local „Drum de legătură între strada Santăului și Matei Corvin”.

Văzând că amplasamentul lucrării se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 92046 din 10.09.2020, astfel cum a fost recepționat tehnic cu Procesul verbal nr. 411/2020, cu afectarea suprafeței totale de 21.332 mp, din care 17.575 mp reprezintă imobile, proprietate privată aparținând unor persoane fizice și juridice constând în terenuri, fără construcții, 1.930 mp aparțin Municipiului Oradea iar 1.827 mp reprezintă un sector de drum județean aflat în administrarea Municipiului Oradea în baza Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 191/2015.

În baza prevederilor:

 • - Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

 • - art. 31 și art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată,

 • - art. 44 alin. (1) a Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, actualizată, conform căruia -documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. a) și d), alin. (7) lit. m), art. 139 alin. (2), art. 196 alin (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Lista actualizată cu imobilele afectate de coridorul de expropriere, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 92046 din 10.09.2020, reprezentând amplasamentul necesar realizării lucrării „Drum de legătură între strada Santăului și Matei Corvin”, din municipiul Oradea, județul Bihor, aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Local nr. 858 din 29.10.2020, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în raport cu imobilele

reprezentând terenuri, cu suprafața totală de 17.575 mp, astfel cum apar în Lista actualizată cu imobilele, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere, precum și valoarea despăgubirilor individuale - conform

Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de către evaluator - membru ANEVAR prin societatea Evalmob S.R.L., pentru imobilele supuse exproprierii, reprezentând terenuri - cu suprafața totală de 17.575 mp - aflate în proprietatea privată ale unor persoane fizice și juridice, afectate de coridorul și procedura de expropriere aprobată la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 286.226 lei, reprezentând valoarea despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor din Anexa nr. 2, la prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se mandatează primarul Municipiului Oradea sau persoana legal desemnată de acesta, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

Art. 6. Se aprobă constituirea nr. cadastral, cu suprafața totală de 19.505 (21.332 -1.827) mp, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, respectiv înscrierea acestei suprafețe într-o nouă coală de Carte funciară, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după perfectarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 92046 din 10.09.2020, reprezentând amplasamentul necesar realizării lucrării “Drum de legătură între strada Santăului și Matei Corvin”, din municipiul Oradea, județul Bihor.

Art. 7. Se aprobă completarea și actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, corespunzător datelor din prezenta Hotarâre.

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu Imobiliar și Direcției Economice.

Art. 9. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

 • - PMO - Direcția Economică;

 • - PMO - Direcția Tehnică;

 • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

 • - Se publică pe www.oradea.ro;

 • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 127

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”, 3 „abțineri” și 4 voturi „împotrivă”

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.

Anexa nr. 1 din 25.02.2021

14 CC


LISTA actualizată

cu suprafața de 19.505 mp (21.332 -1.827) mp afectată de lucrarea de utilitate publică de interes local care se va înscrie într-o nouă coală CF, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după finalizarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 92046 din 10.09.2020, reprezentând amplasamentul necesar realizării lucrării „Drum de legătură între strada Santăului și Matei Corvin"

Nr.

crt.

Nr cadastral / Nr. top

CF/titlu pe teren

Proprietar

Suprafață totală (mp)

Suprafață, proprietate privată, afectată (mp)

Construcții afectate

Observații

1.

Nr. cadastral 208759

CF 208759 - Oradea

391.100

15.755

-

Teren extravilian

2.

Tarla 14

Parcela 169

T.P. nr. 21342/2015

9.088

1.480

-

Teren extravilan

3.

Nr. cadastral 199916

CF 199916-Oradea

10.100

340

-

str. Matei C

331 mp intrau,.an

9 mp extravilan

4.

Nr. cadastral

208326

CF 208326 - Oradea

Județul Bihor

36.372

1.827

-

Drum str. Matei Corvin - DJ190 aflat în administrarea Municipiului Oradea în baza HCJnr. 191/2015

5.

Nr. top. 4022/5

CF 1429 - Episcopia

Statul Român

315.381

1.930

-

TOTAL

21.332 mp

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.

Anexa nr. 2

din 25.02.2021

H-CL.


LISTA cuprinzând imobilele, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere necesar realizării lucrării de utilitate publică

"Drum de legătură între strada Santăului și Matei Corvin", din municipiul Oradea, județul Bihor avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 92046 din 10.09.2020, respectiv

cu valoarea despăgubirilor individuale acordate pentru persoanele expropriate

Nr. crt.

1.

Nr cadastral/ titlu

CF

Proprietar

Suprafață totală (mp)

Suprafață, proprietăți private, afectată (mp)

Construcții afectate

Despăgubirea aferentă -lei-

Nr. cadastral 208759

CF 208759-Oradea

391.910

15.755 (extravilan)

-

241.452

2.

Tarla 14

Parcela 169

T.P. nr.

21342/2015

9.088

1.480

(extravilan)

-

22.682

3.

Nr. cadastral 19916

CF199916-Oradea

10.100

340

(331 mp = intravilan) (9 mp = extravilan)

-

22.092

TOTAL

17.575

286.226


Mmbra wrp&mîv ANEVAR SC EVALMOR SRL aa tarteatia an t52S

Nr. Ieșire 108 PMO2/15.02.2021

RAPORT DE EVALUARE

TERENURI INTRAVILANE SI EXTRAVILANE AFECTATE DE CORIDOR EXPROPRIERE PENTRU UTILITATE PUBLICA “Drum de legătură între strada Santăului și Matei Corvin” din municipiul Oradea, județul Bihor


PROPRIETAR CONFORM ANEXA

SOLICITANT/BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

NOTĂ:      Datele, informațiile și conținutul acestui RAPORT DE EVALUARE, fiind

confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor putea fi transmise sau utilizate în alt scop decât cel specificat în lucrare, fără acordul scris și prealabil al :

Beneficiarului Și evaluatorului

FEBRUARIE 2021

SCRISOARE DE TRANSMITERE A LUCRĂRII

Către: MUNICIPIUL ORADEA

Ret: intocmire rapoarte de evaluare pentru proprietățile imobiliare constând in terenuri intravilane si extravilane, afectate de expropriere (3 parcele proprietari privati) avand categoria de folosința intravilan si extravilan arabil, situate in Oradea, zona străzii Matei Corvin.

Obiectul evaluării îl constituie proprietățile imobiliare constând in terenuri intravilane si extravilane, afectate de expropriere (3 parcele proprietari privati) avand categoria de folosința intravilan si extravilan arabil, situate in Oradea, zona străzii Matei Corvin.

Scopul evaluării este acela de a fundamenta o opinie cu privire la valoarea de despăgubire a proprietăților conform Legii 255/2010, in vederea utilizării acesteia pentru expropriere pentru utilitate publica- “Drum de legătură între strada Santăului și Matei Corvin” din municipiul Oradea, județul Bihor

Scopul evaluării, specificat de beneficiarul lucrării este de a prezenta opinia valorii de piața pentru a propune valoarea de despăgubire, deși având în vedere scopul si utilizarea evaluării, s-au avut în vedere si recomandările Legii 255/2010, respectiv DECIZIA nr. 756 din 28 noiembrie 2019 publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 26 februarie 2020 in care se precizează:

20. Curtea observă, de altfel, că prin Legea nr. 233/2018 a fost modificat reperul prin raportare la care se stabilesc despăgubirile cuvenite pentru imobilele expropriate, acesta reprezentându-l, în prezent, expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, la momentul transferului dreptului de proprietate, astfel cum prevede art. 22 alin. (6) din Legea nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, iar nu prețul cu care se vând, în mod obișnuit, imobilele de același fel în unitatea administrativ-teritorială, conform art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010, examinat în cauză.

Valorile estimate au in vedere valorile aferente din Grila Notarilor Publici 2021, acestea reprezintă valori de despăgubire si sunt valabile la data de referința a evaluării : 15.02.2021, curs BNR 4.8745 lei/eur:

“Drum de h

cu identificarea imobilelor afec LIST cu proprietățile priva în vederea realizării pr< agat ură între strada Santăului si

FABEL

tate de amplasamentul lucrării, inclusiv A

te ce urmează a se expropria

Rectului de interes public local

Matei Corvin” din municipiu! Oradea, județul Bihor

Nr. crt.

Nr cadastral

1 Nr. top

CF

Proprietar

Suprafață totală (mp)

Suprafață afectată (mp)

Construcții afectate 1

Observații

Adresa adm.

Valoare despăgubire cf Lege 255/2010 lei

1

Nr. cadastral 208759

CF 208759 Oradea

Compact Invest S.R.L.

391910

15755

-

Extravilan

241452.12

2

Tarla 14

Parcela 169

T.P.21342/2015

9088

1480

-

Extravilan

22681.63

3

Nr. cadastral 199916

CF 199916 Oradea

10100

340

-

Str. Matei Corvin 331 mp Intravilan (din 7112 mp intravilan)

9 mp Extravilan

21954.35

137.93

4

Nr. cadastral 208326

CF 208326 Oradea

Județul Bihor

36372

1827

-

Drum - Str. Matei Corvin

-DJ 190

6

Nr.top.4022/5

CF 1429 Episcopia

Statul Român

315381

1930

-

PROPRIETARI PRIVAȚI

STATUL ROMÂN / MUNICIPIUL ORADEA

JUDEȚUL BIHOR

VECHI PROPRIETARI DE CARTE FUNCIARA

TOTAL SUPRAFAȚĂ PROIECT

17575 mp 1930 mp 1827 mp

-mp 21332mp

286226.03

SC EVALMOB SRL

Jur. Andrei Emilia Veronica

Evaluator autorizat membru titular ANEVAR[MlumOHIU fi Icpto"11 J kJJ-/

Valabil 2021 u.