Hotărârea nr. 124/2021

pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 68 mp, identificat cu nr. cadastral 209424, înscris în CF 209424 - Oradea, situat în zona străzii Piatra Craiului

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea acceptării ofertei de donație imobiliară și înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinația “drum public”, a terenului, în suprafață de 68 mp, identificat cu nr. cadastral 209424, înscris în CF 209424 - Oradea, situat în zona străzii Piatra Craiului

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 64922/1 din 08.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 64922/2 din120Z2021jprin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune acceptarea donației imobiliare înaintată de dl.                    , referitor la terenul - în

suprafață de 68 mp - identificat cu nr. cadastral 209424, înscris în CF 209424 - Oradea, situat în zona străzii Piatra Craiului nr. 36, cu destinația “drum public”.

Având în vedere oferta de donație imobiliară cu încheiere de autentificare nr. 13 din 11.01.2021, redactată la Biroul Notarului Public - Gabor Daniela din Oradea, prin care dl.                   donează

Municipiului Oradea terenul, în suprafață de 68 mp, identificat cu nr. cadastral 209424, înscris în CF 209424 -Oradea.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 291 alin. (3) lit. a) și art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă oferta de donație imobiliară, înaintată de dl. Costenar Eduard, pentru terenul - în suprafață de 68 mp - identificat cu nr. cadastral 209424, înscris în CF 209424 - Oradea, situat în zona străzii Piatra Craiului nr. 36, cu destinația “drum public”.

Art. 2. Se aprobă încheierea actului notarial de acceptare a ofertei de donație condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului, de către donatori.

Art. 3. Se aprobă trecerea terenului, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația ”drum public”.

Art. 4. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 5. Introducerea utilităților, respectiv modernizarea străzii, pe terenul preluat în proprietate publică, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile Municipiului Oradea.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar, Direcției Juridice, Direcției Economice și Comisiei Speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - PMO - Direcția Juridică;

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

  • - Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea;

  • - dl. ^^^^^^H, prin grija D.P.I. - Serviciul Terenuri;

  • - Se publică pe www.oradea.ro;

  • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 124

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru” și 4 „abțineri”