Hotărârea nr. 121/2021

pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 98 mp, identificat cu nr. cadastral 208843, înscris în CF 208843 - Oradea, situat în zona străzii Pădurii

România

Județul Bihor Municipiul Oradea Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 98 mp, identificat cu nr. cadastral 208843, înscris în CF 208843 - Oradea, situat în zona străzii Pădurii

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu, nr. 75301/1 din 15.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 75301/2 din 16.02.2021, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 98 mp, identificat cu nr. cadastral 208843, înscris în CF 208843 - Oradea, situat în zona străzii Pădurii.

Având în vedere declarația pentru renunțare la dreptul de proprietate cu încheiere de autentificare nr.2483 din 27.10.2020, redactată la Biroul Notarului Public - Popa loan din Oradea,dl^^^^^^^^^H și soția sa, d-na.                                   și soția sa, d-na. ^^^^^^^^^Haurenunțat

la dreptul lor de proprietate asupra terenului, în suprafață de 98 mp, identificat cu nr. cadastral 208843, înscris în CF 208843 - Oradea.                               ’

Ținând cont de prevederile art. 562 alin. (2) și art. 889 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 291 alin. (3) lit. a) și art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 98 mp, identificat cu nr. cadastral 208843, înscris în CF 208843 - Oradea, situat în zona străzii Pădurii.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului - teren, identificat în art. 1, din proprietatea privată a Municipiului Oradea, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, în vederea asigurării profilului stradal.

Art. 3. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar, Direcției Economice și Comisiei Speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru;

 • - PMO - Direcția Economică;

 • - PMO - Instituția Arhitectului Șef;

 • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

 • - Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea;

 • - d-nii.

prin grija D.P.I. - Serviciul Terenuri;

 • - Se publică pe www.oradea.ro;

 • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 121

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru” și 4 „abțineri”