Hotărârea nr. 12/2021

Hotărâre privind prelungirea perioadei de mobilizare aprobată prin HCL nr. 853/2020 și prorogarea termenelor stabilite prin HCL nr.888/2020 și HCL nr. 887/2020

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E privind prelungirea perioadei de mobilizare aprobată prin HCL nr. 853/2020 și prorogarea termenelor stabilite prin HCL nr.888/2020 și HCL nr. 887/2020

Analizând Referatul de aprobare nr. 6636 din 13.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 6656 din 13.01.2021 întocmite de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea prelungirea perioadei de mobilizare aprobată prin HCL nr. 853/2020 și prorogarea termenelor stabilite prin HCL nr.888/2020 și HCL nr. 887/2020,

Având în vedere cele prezentate mai sus și ținând cont de următoarele prevederi:

  • Cap 11, art. 11.2 din Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare al Municipiului Oradea nr. 355532/25.08.2020,

  • Art. 9 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

  • Legea nr. 01/2006 a serviciului de salubritate a localităților

În baza art. 129, alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea perioadei de mobilizare aprobată prin HCL nr. 853/2020 până la data de 01.03.2021.

Art. 2. Se aprobă prorogarea termenelor stabilite prin HCL nr.888/2020 și HCL nr. 887/2020 până la data de 01.03.2021.

Art. 3 Se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare al Municipiului Oradea nr. 355.532/25.08.2020, încheiat cu operatorul RER VEST SA având ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare până la data de 01.03.2021 și practicarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de salubritate începând cu 01.03.2021.

Art.4 Se aprobă încheierea unui Act Adițional la contractul de parteneriat public privat nr. 122246/2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft., având ca obiect aprobarea practicării de către Eco Bihor SRL a tarifelor de depozitare a deșeurilor la depozitul ecologic începând cu data de 01.03.2021.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Societatea RER Vest SA, Societatea Eco Bihor SRL, Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Art. 6 Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Z Primarul Municipiului Oradea;

Z Instituția Prefectului Județului Bihor;

Z Societatea RER Vest SA;

Z Societatea Eco Bihor SRL;

Z Direcția Tehnică;

Z Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 ianuarie 2021 Nr. 12

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei