Hotărârea nr. 117/2021

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.073 mp, reprezentând teren situat în zona străzii Apateului

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.073 mp, reprezentând teren situat în zona străzii Apateului

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 72708/1 din 11.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 72708/2/15.02.2021, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune spre aprobare Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.073 mp, reprezentând teren, situat în zona străzii Apateului.

Văzând că suprafața luată în studiu reprezintă un sector necadastrat între terenurile private din extravilanul mun. Oradea, în zona străzii Apateului (la limita cu UAT Sânmartin), rămas neatribuit de Comisia de Aplicare a Legii Fondului Funciar din Municipiul Oradea.

Luând în considerare prevederile art. 31 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată, conform căruia „Terenurile neatribuite, rămase la dispoziția comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orașului sau al municipiului.”

Ținând seama că, prin documentația cadastrală întocmită se delimitează suprafața de teren ce va fi înscrisă într-o nouă coală de Carte Funciară, iar ulterior se vor putea stabilii condițiile de administrare/ valorificare a terenului.

Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 7/ 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a terenului identificat cu:

^ cota de   740 / 8.226 mp din nr. topo 859/2 notat în CF nr. 850 - Cihei;

^ cota de 1.883 / 10.686 mp din nr. topo 542/2 notat în CF nr. 888 - Seleuș;

^ cota de  190 /  1.522 mp din nr. topo 540/3 notat în CF nr. 652 - Seleuș;

^ cota de 260 / 8.243 mp din nr. topo 539/1 notat în CF nr. 652 - Seleuș.

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.073 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Nr. topo.

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

Reprezintă

3.073

CF nr. 850 - Cihei

859/2

740

8.226

Teren - proprietate privată a Municipiului Oradea

CF nr. 888 - Seleus

542/2

1.883

10.686

CF nr. 652 - Seleus

540/3

190

1.522

539/1

260

8.243

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară a imobilului - teren, cu suprafața de 3.073 mp, proprietate privată a Municipiului Oradea, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se aprobă actualizarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu Imobiliar.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

 • PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

 • PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.;

 • O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară;

 • Se publică pe www.oradea.ro

 • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Burtă Olivia Ligia


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 117

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”