Hotărârea nr. 116/2021

pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața totală de 710 mp, reprezentând teren situat în zona străzii Santăului

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața totală de 710 mp, reprezentând teren situat în zona străzii Santăului

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 69236/1 din 12.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 69236/2 din 15.02.2021 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar -Serviciul Terenuri propune aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafața totală de 710 mp, reprezentând teren situat în zona străzii Santăului.

Văzând că suprafața luată în studiu reprezintă în fapt, 2 (două) parcele încă necadastrate din terenul ce aparține Municipiului Oradea, situate în zona străzii Santăului.

Potrivit CF nr. 3692 - Episcopia Bihor, terenul în discuție se identifică cu nr. topo 1118/22.

Ținând seama că, aceste parcele sunt închiriate proprietarilor imobilelor din vecinătate.

În vederea administrării eficiente a acestor suprafețe de teren, respectiv pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 7/ 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Având în vedere prevederile art. 31 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată, conform căruia „Terenurile neatribuite, rămase la dispoziția comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orașului sau al municipiului.”

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e

Art. 1. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a cotei de 710 / 63.349 mp din nr. topo 1118/22 - Episcopia Bihor.

Art. 2. Se aprobă Planurile de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafața totală de 710 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit -mp-

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Nr. topo.

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo -mp-

Suprafața de teren înscrisă în CF

Reprezintă

355

CF nr. 3692 - Episcopia Bihor

1118/22

355

63.349

Teren - proprietate privată a Municipiului Oradea

355

355

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte funciară pentru imobilele - terenuri, proprietate privată a Municipiului Oradea, identificate la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se aprobă actualizarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

 • PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

 • PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.;

 • O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Burtă Olivia Ligia


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 116

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”