Hotărârea nr. 115/2021

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 377 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea - situat în zona străzii Moviliței

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 377 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea - situat în zona străzii Moviliței

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 65745/1 din 08.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 65745/2/10.02.2021, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune spre aprobare Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 377 mp, reprezentând teren - proprietate a Municipiului Oradea - situat în zona străzii Moviliței.

Având în vedere că potrivit CF, nr. 1482 - Episcopia Bihor, terenul luat în studiu se identifică cu nr. topo 1006 și constituie proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Întrucât prin documentația cadastrală întocmită se delimitează suprafața de teren ce va fi înscrisă într-o nouă coală de Carte Funciară, iar ulterior se vor putea stabilii condițiile de valorificare a terenului care vor putea fi aprobate după obținerea unui CF nou.

În scopul înscrierii suprafeței de 377 mp în sistemul integrat de cadastru și de carte funciară,

În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 377 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Nr. inventar

Nr. topo.

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

Reprezintă

377

CF nr. 1482 Episcopia Bihor

022299

1006

377

694

Teren - proprietate privată a Municipiului Oradea

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară a imobilului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre reprezentând teren, cu suprafața de 377 mp, proprietate privată a Municipiului Oradea.

Art. 3. Se aprobă acualizarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu Imobiliar .

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

 • PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

 • PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegare Gestiune;

 • O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară;

 • Se publică pe www.oradea.ro

 • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Burtă Olivia Ligia


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 115

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”