Hotărârea nr. 113/2021

privind darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a terenului, în suprafață de 474 mp, înscris în CF 209447 - Oradea, situat în str. Valea Frumoasă, în favoarea proprietarului construcției edificate pe acest teren

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a terenului, în suprafață de 474 mp, înscris în CF 209447 - Oradea, situat în str. Valea Frumoasă, în favoarea proprietarului construcției edificate pe acest teren

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 36403/1 din 03.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 36403/2/09.02.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind darea acordului de principiu pentru vânzarea directă a suprafeței de 474 mp - teren înscris în CF 209447 - Oradea - situat în mun. Oradea, str. Valea Frumoasă nr. 124.

Văzând că, potrivit CF nr. 209447 - Oradea, terenul - în suprafață de 474 mp - identificat cu nr. cadastral 209447 - constituie proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Ținând seama că, prin Convenția nr. 511/2020, terenul în cauză a fost închiriat d-lui. , fiind ocupat de pivniță și anexă, construită în anul 1890 astfel cum rezultă din CF nr. 209447 - Oradea.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 26371 din 27.01.2021, prin care dl.             a solicitat cumpărarea terenului utilizat în baza Convenției de

închiriere nr. 511/2020, respectiv pe care acesta deține o construcție.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 364 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea, prin negociere directă, a terenului - în suprafață de 474 mp -identificat cu nr. cadastral 209447, înscris în CF 209447 - Oradea (nr. inventar 022310), situat în mun. Oradea, str. Valea Frumoasă nr. 124, în favoarea d-lui. | - în calitate de proprietar al construcției de pe acest teren, în vederea întocmirii Raportului de evaluare.

Art. 2. Prețul negociat între Comisia de negociere și cumpărătorii terenului menționat la art. 1 va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • dl. ^^^H, prin grija DPI - Serviciul Terenuri;

 • Se publică pe www.oradea.ro

 • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Burtă Olivia Ligia


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 113

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”