Hotărârea nr. 112/2021

pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a cotei de 67 / 367 mp teren, înscrisă în CF 206973 - Oradea, situată în str. Ștefan Odobleja nr. 46, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe acest teren

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a cotei de 67 / 367 mp teren, înscrisă în CF 206973 - Oradea, situată în str. Ștefan Odobleja nr. 46, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe acest teren

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 69832/1 din 10.02.2021 și Raportul de specialitate nr, 69832/2/12.02.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind darea acordului de principiu pentru vânzarea directă a cotei de 67 / 367 mp teren, înscrisă în CF 206973 - Oradea, situată în mun. Oradea, str. Ștefan Odobleja nr. 46.

Văzând că potrivit CF, nr. 206973 - Oradea, cota de 67 / 367 mp teren identificată cu nr. cadastral 206973 - este proprietatea privată a Municipiului Oradea, respectiv că, cota de 300 / 367 mp teren și construcții -constituie proprietatea minorei ^^^^^^^|.

Ținând seama că, prin Contractul nr. 1.726 din 30.07.2017, terenul în cauză a fost concesionat în favoarea minorei                     reprezentată legal de mama sa, d-na. Birău Diana - Ioana, în vederea

realizării unei extinderi la construcția existentă și construirii unei filigorii, astfel cum rezultă din Autorizația de luare în folosință nr. 762 din 04.12.2018.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 439312 / 2020, prin care prin care d-na.                     , în reprezentarea minorei                    , a

solicitat cumpărarea terenului utilizat în baza Contractului de concesiune, respectiv pe care aceasta a edificat construcții, astfel cum rezultă din Autorizația de luare în folosință nr. 762 din 04.12.2018.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 364 alin.

(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea, prin negociere directă, a cotei de 67 / 367 mp teren, identificată cu nr. cadastral 206973, înscrisă în CF 206973 -Oradea(nr. inventar 022271), situată în mun. Oradea, str. Ștefan Odobleja nr. 46, în favoarea minorei                   reprezentată legal prin mama sa, dna.                      , în calitate de proprietară a construcțiilor edificate pe acest teren, în vederea întocmirii

Raportului de evaluare.

Art. 2. Prețul proprietății ce se vinde se supune ulterior stabilirii spre aprobare Consiliului Local.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu Imobiliar

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;___________

 • prin mama sa, d-na.                       , prin grija DPI - Serviciul

Terenuri;

 • Se publică pe www.oradea.ro

 • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Burtă Olivia Ligia


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 112

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”