Hotărârea nr. 111/2021

privind sistarea stării de indiviziune, cu sultă, asupra imobilului, identificat cu nr. cadastral 205731, înscris în CF 205731 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului, nr. 123, în favoarea coproprietarului - societatea Vancol Com S.R.L.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E
privind sistarea stării de indiviziune, cu sultă, asupra imobilului, identificat cu nr. cadastral 205731, înscris în CF 205731 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului, nr. 123, în favoarea coproprietarului - societatea Vancol Com S.R.L.

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 75139/1 din 15.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 75139/2/15.02.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru sistarea stării de indiviziune, cu sultă, asupra imobilului, identificat cu nr. cadastral 205731, înscris în CF 205731 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului nr. 123, în favoarea coproprietarului - societatea Vancol Com S.R.L.

Văzând CF nr. 205731 - Oradea în care este intabulat:

  • > terenul, identificat cu nr. cadastral 205731, în suprafață de 7.664 mp - în coproprietatea Municipiului Oradea cota de 1.340 / 7.664 părți, și a fam.                                               cota de

3.628 / 7.664 părți, respectiv a societății Vancol Com S.R.L. cota de 2.696 / 7.664 părți; și

  • > construcția, identificată cu nr. cadastral 205731-C1, este proprietatea societății Vancol Com S.R.L.

Ținând seama de prevederile hotărârii nr. 469/2020 privind sistarea stării de indiviziune, cu sultă, asupra imobilului, identificat cu nr. cadastral 205731, înscris în CF 205731 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului nr. 123, în favoarea coproprietarului - societatea Vancol Com S.R.L., care, sub sancțiunea revocării, dispunea ca plata sultei pentru cota de teren a municipiului să se facă până cel târziu la data de 01.10.2020.

Luând în considerare faptul că situația economică generată de pandemia sarscov2 a cauzat, temporar, societății dificultăți financiare, astfel cum se precizează în cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 27888 din 28.01.2021, prin care dl.                             în numele societății

Vancol Com S.R.L. a solicitat reluarea procedurii în vederea încheierii unei convenții pentru sistarea stării de indiviziune asupra terenului intabulat în CF 205731 - Oradea.

Conform Raportului de evaluare întocmit de evaluator - membru ANEVAR, prin societatea Evalmob S.R.L. valoarea de piață estimată la data de 15.02.2021 a cotei de 1.340 / 7.664 mp teren deținută în coproprietate de Municipiul Oradea în nr. cadastral 205731 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului nr. 123, este de 55 euro/ mp, fără TVA.

Ținând seama de prevederile art. 670 și art. 676 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consulttaiv al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 364 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se însușește Raportul de evaluare (atașat în sinteză la prezenta hotărâre) privind stabilirea valorii de piață a cotei de 1.340 / 7.664 mp teren deținută în coproprietate de Municipiul Oradea în nr. cadastral 205731 -Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului nr. 123, astfel cum a fost întocmit de societatea Evalmob S.R.L.

Art. 2. Se aprobă sistarea stării de indiviziune asupra imobilului situat în mun. Oradea, str. Ogorului nr. 123, identificat cu nr cadastral 205731 (cu nr. de inventar 019244), înscris în CF 205731 - Oradea prin atribuirea cotei de 1.340 / 7.664 părți teren al Municipiului Oradea în favoarea societății Vancol Com S.R.L., cu plata unei sulte în valoare de 73.700 euro, la care se adaugă TVA, potrivit Raportului de evaluare întocmit de societatea Evalmob S.R.L.

Art. 3. Plata sultei reprezentând contravaloarea terenului menționat la art. 2 din prezenta Hotărâre, se va achita în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plății, la data semnării actului de sistare a indiviziunii dar nu mai târziu de 31.05.2021, sub sancțiunea revocării prezentei începând cu data de 01.06.2021.

Art. 4. La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, încetează Contractul de concesiune nr. 1823 din 11.05.2018.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu Imobiliar, Direcției Economice.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • PMO - Direcția Economică;

  • societatea Vancol Com S.R.L., prin grija DPI - Serviciul Terenuri;

  • Se publică pe www.oradea.ro

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 111

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

VACv M' 25.Q2


Membru corporativ ANEVAR SC EVALMOB SRL autorizația nn 0S28

Nr. Ieșire 107PMO2/ 15.02.2021 - ACTUALIZARE RAP 66 PMO2/09.06.2020

RAPORT DE EVALUARE

TEREN INTRAVILAN ORADEA, STR OGORULUI NR 123, JUD BIHOR (CAD 205731 - cota de 1340/7644 MP)


PROPRIETAR MUNICIPIUL ORADEA

SOLICITANT/BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

NOTĂ:     Datele, informațiile și conținutul acestui RAPORT DE EVALUARE, fiind

confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor putea fi transmise sau utilizate în alt scop decât cel specificat în lucrare, fără acordul scris și prealabil al : Beneficiarului și evaluatorului

FEBRUARIE 2021, ACTUALIZARE RAP IUNIE 2020

Stimate beneficiar,

Referitor la evaluarea bunurilor imobile constând într-un teren parțial construit, situat în Oradea, Str Ogorului nr 123, județul Bihor, proprietar: Municipiul Oradea, cota parte in suprafața de 1340 mp din 7664 mp, nr cadastral 196355, extras de carte funciara nr. 205731 Oradea pe care există edificată o construcție, proprietatea SC VANCOL COM SRL. Pentru terenul în suprafață de 1340 mp, SC VANCOL COM SRL manifesta interes de achiziție, va transmitem

SINTEZA EVALUĂRII

Evaluatorul a evaluat bunul imobil in calitate de evaluator independent, raportul de evaluare fiind intocmit in concordanta cu Standardele de evaluare a bunurilor adoptate de ANEVAR ediția 2018.

Scopul evaluării este estimarea Valorii echitabile- prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii intre parti identificate, aflate in cunoștința de cauza si hotarate, preț care reflecta interesele acelor parti (aceasta definiție înlocuiește definiția valorii juste ). Valoarea echitabila cere estimarea prețului care este just pentru ambele parti specifice, identificate, luând in considerare avantajele sau dezavantajele pe care fiecare parte le va obține din tranzacție Pe de alta parte, valoarea de piața cere ca orice avantaj sau dezavantaj, care nu ar fi obtenabil sau suportat de către participantii de pe piața, sa nu fie luat in considerare.

Bunul evaluat face parte din categoria teren liber, iar valoarea estimata este valoarea echitabila in premisa vanzarii terenului concesionarilor, data fiind starea tehnica a acestora, interesul manifestat de cumpărători pe piața de a achiziționa astfel de bunuri etc.

Valoarea estimata este valabila DOAR PENTRU CELE 2 PARTI IDENTIFICATE (MUN ORADEA si SC VANCOL COM SRL) la data evaluării 12.02.2021 este aceeași ca si cea evaluata anterior, in rap 66 PMO2/09.06.2020, cu mențiunea ca valoarea in lei se va calcula funcție de cursul BNR de la data tranzacției :

Teren

Oradea, Str Ogorului, nr. 123, județul Bihor

Preț evaluat EUR (FARA TVA)

Nr cad

nrcad 205731

Suprafața mp

1340

73,700

Valori estimate/mp

55

Valoarea rezultată este o concluzie imparțială și rezonabilă a unui profesionist calificat, bazată pe analiza tuturor informațiilor relevante și cunoscute și reprezintă percepția evaluatorului referitor la cel mai probabil preț obtenabil într-o tranzacție obiectivă.

Valoarea a fost exprimată ținând cont exclusiv de ipotezele, ipotezele speciale si aprecierile exprimate in prezentul raport si este valabila in condițiile economice si juridice menționate in raport.

Valoarea este valabila numai pentru destinația precizata in raport.

Jur. Andrei Emilia Veronica

SC EVALMOB SRL


Evaluator autorizat membru titular ANEVAR