Hotărârea nr. 110/2021

pentru vânzarea directă a suprafeței de 1.258 mp teren, identificată cu nr. cadastral 178759, înscrisă în CF nr. 178759 - Oradea, situată în șoseaua Borșului, la preţul stabilit prin Raportul de evaluare, în favoarea societății Lampart Trade S.R.L.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru vânzarea directă a suprafeței de 1.258 mp teren, identificată cu nr. cadastral 178759, înscrisă în CF nr. 178759 - Oradea, situată în șoseaua Borșului, la prețul stabilit prin Raportul de evaluare, în favoarea societății Lampart Trade S.R.L.

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 70559/1 din 11.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 70559/2 din 12.02.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind vânzarea directă a suprafeței de 1.258 mp teren, identificată cu nr. cadastral 178759, înscrisă în CF nr. 178759 - Oradea, situată în mun. Oradea, la șoseaua Borșului, la prețul rezultat din Raportul de evaluare, în favoarea societății Lampart Trade S.R.L.

Având în vedere că potrivit CF, nr. 178759 - Oradea, suprafața de 1.258 mp teren, identificată cu nr. cadastral 178759 - este proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Întrucât prin Hotărârea nr. 848 din 08.01.2004, Consiliul Local a dat acordul de principiu pentru vânzarea, prin negociere directă, a terenului în favoarea societății solicitante.

Luând act de Raportul de evaluare, întocmit de evaluator - membru ANEVAR, prin care prețul de vânzare al terenului, în suprafață de 1.258 mp, înscris în CF nr. 178759 - Oradea, este de 35,5 euro / mp la care se adaugă TVA.

Văzând acceptul societății Lampart Trade S.R.L. cu privire la oferta de preț formulată de Direcția Patrimoniu Imobiliar, în răspuns la adresa nr. 66430 din 08.02.2021.

Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c) și alin. (6) lit. b), art. 139 al. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 364 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta) întocmit de evaluator - membru ANEVAR, prin societatea Evalmob S.R.L., referitor la estimarea valorii de piață pentru terenul, situat în mun. Oradea, la șoseaua Borșului.

Art. 2. Se aprobă vânzarea suprafeței de 1.258 mp teren, identificată cu nr. cadastral 178759, înscrisă în CF nr. 178759 - Oradea (nr. inventar 002248), pentru echivalentul în lei a sumei de 44.659 EURO + TVA, (respectiv 35,5 euro / mp + TVA), astfel cum rezultă din Raportul de evaluare, în favoarea societății Lampart Trade S.R.L.

Art. 3. Prețul de vânzare pentru terenul menționat la art. 2 din prezenta Hotărâre se va achita în lei, la cursul BNR din ziua autentificării contractului de vânzare - cumpărare.

Art. 4.


Termenul de încheiere a Contractului de vânzare - cumpărare este până cel târziu la data de 31.05.2021, sub sancțiunea revocării prezentei Hotărâri începând cu data de 01.06.2021.

Art. 5. La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, Contractul de concesiune nr. 848 din 08.01.2004, încetează.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar și Direcției Economice.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară;

  • - societatea Lampart Trade S.R.L., prin grija D.P.I. - Serviciul Terenuri;

  • - Se publică pe www.oradea.ro;

  • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 110

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”Membru eerporativ ANEVAR SC EVALMOB SRL autorizația un 0523

Nr. Ieșire 88_2 PMO 2 /03.02.2021

RAPORT DE EVALUARE

TEREN INTRAVILAN 1258 MP- SOSEAUA BORȘULUI NR 33, CAD 178759, CF 178759 OR


PROPRIETAR MUNICIPIUL ORADEA

SOLICITANT/BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

NOTĂ:     Datele, informațiile și conținutul acestui RAPORT DE EVALUARE, fiind

confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor putea fi transmise sau utilizate în alt scop decât cel specificat în lucrare, fără acordul scris și prealabil al : Beneficiarului Și evaluatorului

FEBRUARIE 2021

1/2

SCRISOARE DE TRANSMITERE A LUCRĂRII

Referitor la evaluarea BUNULUI IMOBIL constând in teren în suprafață de 1258 mp situat in Oradea, Șoseaua Borșului nr 33, jud. Bihor, nr cadastral 178759, proprietatea Municipiului Oradea va transmitem

SINTEZA EVALUĂRII

Evaluatorul a evaluat bunurile imobile in calitate de evaluator independent, raportul de evaluare fiind intocmit in concordanta cu Standardele de evaluare a bunurilor adoptate de ANEVAR valabile 2020.

Scopul evaluării este acela de a fundamenta o opinie cu privire la valoarea echitabila a proprietății, in vederea utilizării acesteia pentru negocierea prețului de vanzare a terenului către SC LAMPART SRL, proprietarul construcției (amenajare curte betonata).

Valoarea echitabila- este prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii intre parti identificate, aflate in cunoștința de cauza si hotarate, preț care reflecta interesele acelor parti (aceasta definiție inlocuieste definiția valorii juste). Valoarea echitabila cere estimarea prețului care este just pentru ambele parti specifice, identificate, luând in considerare avantajele sau dezavantajele pe care fiecare parte le va obține din tranzacție. Pe de alta parte, valoarea de piața cere ca orice avantaj sau dezavantaj, care nu ar fi obtenabil sau suportat de către participantii de pe piața, sa nu fie luat in considerare.

In cazul concret analizat, date fiind:

  • • existenta construcțiilor pe o parte din parcelele evaluate

  • • existenta concesiunii in favoarea proprietarului care deține amenajarea edificată pe terenul evaluat

rezulta ca singura entitate interesata sa achiziționeze terenul afectat de construcții este proprietarul clădirii edificate pe terenul evaluat, de altfel si singura interesată să devină proprietar și asupra terenului.

Acestea sunt motivele pentru care nu putem fundamenta o valoare de piața in prezentul raport, ci o valoare echitabila, adica un preț care reflecta interesele celor doua parti (proprietarul terenului si proprietarul constructiilor/amenajarilor).

Similar, Municipiul Oradea nu poate vinde oricărui tert interesat datorita existentei concesiunii, respectiv vinde ținând cont de valoarea de piața a terenurilor similare, respectiv de valoarea din Grila Notarilor Publici valabila 2021.

Dat fiind scopul evaluării și anume estimarea Valorii echitabile a proprietății, valoarea estimată la data evaluării, 01.02.2021 este:

Suprafața teren intravilan =

1,258.00 mp

Curs Eitro-

4.8728

01/02/2021

Valoare teren intravilan =

44,659 EURO

Valoare teren intravilan =

Jur. Andrei Emilia Veronica Evaluator autorizat membru titular ANEVAR

M v aNDW W, .

K      n                    2/2

A NEV

217,600 LEI

173 LE1/MP

35.5 EURO/MP

SC EVALMOB SRL

/p              *

\ Cui