Hotărârea nr. 11/2021

Hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 4607 din 11.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 4.610 din 11.01.2021, întocmite de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea concesionarea către societatea Termoficare Oradea SA a suprafeței de teren aferentă construcțiilor rezultate în urma implementării proiectului ,,Valorificarea energiei geotermale, pentru producerea agentului termic de încălzire pentru consumatorii punctului termic PT 902 cu reinjectarea apei geotermale uzate termic în zăcământ ”, conform anexei nr. 1, respectiv a unor bunuri - active fixe aparținând domeniului public al Municipiului Oradea, rezultate ca urmare a finalizării obiectivelor de investiții ,,Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr. 6” și ,,Reabilitarea și modernizarea racordului termic primar la PT 3015 și extinderea rețelei de transport pe str. Tudor Vladimirescu, nr. cad. 203005 (PT+Execuție)” și ,,Sistem SCADA pentru monitorizare și automatizare a 125 de puncte termice” realizat în cadrul programului ,,Termoficare 2006-2020 căldură și confort”, conform anexelor nr. 2 - 5,

Având în vedere contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013 potrivit căruia operatorul serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Oradea este societatea Termoficare Oradea SA,

Luând în considerare:

 • - adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 15139/03.11.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea nr. 425.295/04.11.2020 (anexa nr. 6),

 • - art. 25, alin. (3) din Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. c), d), alin. (6), lit.a), alin. (7) lit. n) și art. 139, alin (3), lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

Art.1 Se concesionează către societatea Termoficare Oradea SA activul fix aparținând domeniului public al Municipiului Oradea ,,Teren str. Aleea Trandafirilor (Ceyrat) 228 mp” identificat prin nr. de inventar 022399/1, având o valoare de 74.822,76 lei, conform anexei nr. 1.

Art. 2 Se concesionează către societatea Termoficare Oradea SA următoarele active fixe, aparținând domeniului public al Municipiului Oradea: ,,Rețele de termoficare Parcul Petofi nr. 6” identificat prin nr. de inventar 018794, având o valoare de 189.819,43 lei, ,,Rețele de termoficare str. Tudor Vladimirescu (nr. cad. 203005) ”, identificat prin nr. de inventar 018795, având o valoare de 174.276,96 lei, ,,Modul termic str. Tudor Vladimirescu (nr. cad. 203005) ”, identificat prin nr. de inventar 018796, având o valoare de 113.452,22 lei și ,,Sistem SCADA pentru monitorizare și automatizare a 125 de puncte termice”, identificat prin nr. de inventar 012054, având o valoare de 552.105,70 lei, conform anexelor 2 - 5.

Art. 3 Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013 încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară Termoregio în numele și pe seama municipiului Oradea și societatea

Termoficare Oradea S.A., conform prevederilor de la art. 1 - 2.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și societatea Termoficare Oradea SA.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Primarul municipiului Oradea

 • Instituția Prefectului județului Bihor

 • Direcția Economică

 • Direcția Tehnică

 • Direcția Juridică

 • Societatea Termoficare Oradea SA

 • A.D.I. Termoregio

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 11

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru” și 1 vot „abținere”

Fisa mijlocului fix

Număr de inventar 022399/1

Document proveniența: cf nr. 196240 din 30/10/2020

Valoare de inventar: 74.822,76

Amortizare lunara: 0,00

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Teren - Str.Aleea Trandafirilor (Ceyrat) 228mp

 • - suprafața 228 mp/1328 mp; desprins din nr. de inv. 022399

 • - CF 196240; nr cad 196240; S totala =1328 mp, din care 228 mp aferenta constructiiilor rezultate in urma implementării proiectului „Valorificarea energiei geotermale, pentru producerea agentului termic de incalzire pentru consumatorii punctului termic PT 902 cu reinjectarea apei geotermale uzate termic în zăcământ"

Loc de folosința

TOTAL GENERAL/GOSPODARJE COMUNALA/Diverse/active pt concesionare la Termoficare

Luna: 1 Anul: 2021

Grupa: 0             ■

Cod clasificare: 01.

Data darii în folosința:

Anul: 2020

Luna: 10

Data amortizării complete:

Anul: 2120

Luna: 10

Durata normala de funcționare:

1200 LUNI

Domeniul:

Public

Suprafața:

1328.000000

Cota de amortizare: 0%

Nr. Inventar de la număr la număr

Documentul (data,felul, numărul)

Operatii care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc.

Debit

Credit

Sold

Soldul contului 105 "Rezerve din reevaluare"

022399/1

cf: 196240-30/10/2020

Valoare inițiala

1

74 822,76

Valoare reevaluata

74.822,76

.NULL.

74.822,76

Sold final

74.822,76

Valoarea amortizata cumulata

0,00

Valoare ramasa de amortizat

0,00

Amortizare lunara

0,00

Fisa mijlocului fix

Număr de inventar 018794

Document proveniența: Raport de intrare nr. 18226 din 23/12/2020

Valoare de inventar: 189.819,43

Amortizare lunara: 0,00

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Rețele de terrmoficare Parcul Petofi nr. 6

activ rezultat in urma finalizării obiectivului de investitii „Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr. 6”; raport de intrare TMFO nr. 18226/23.12.2020

conducta preizolata OL DN 65/140=248,79 m, cot preizolat OL DN 65/140 la

90° -16 buc., cot preizolat OL DN 65/140 diferit de 90° -2 buc., robineti clasici

DN 65 PN 25- 2 buc., robineti preizolati DN 65 PN 25 -2 buc., tub PE DN 32=250 m, fibra optica=250 m

Loc de folosința

TOTAL GENERAL/GOSPODARIE COMUNALA/Diverse/active pt concesionare la Termoficare

Luna: 1 Anul: 2021

Grupa: 1

Cod clasificare: 1.9.2.2.

Data darii în folosința:

Anul: 2020

Luna: 4

Data amortizării complete:

Anul: 2044

Luna: 4

Durata normala de funcționare:

288 LUNI

Domeniul:

Public

Cota de amortizare: 0%

Nr. Inventar de la număr la număr

Documentul (data,felul, numărul)

Operatii care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc.

Debit

Credit

Sold

Soldul contului 105 "Rezerve din reevaluare"

018794

Raport de intrare.

18226-23/12/2020

Valoare inițiala

1

188.761,59

Valoare reevaluata

188.761,59

08/01/2021

valoare avize, taxe, certificate conform raport intrare TMFO nr.71 din 05.01.2021

1.057,84

189.819,43

Sold final

189.819,43

Valoarea amortizata cumulata

0,00

Valoare ramasa de amortizat

0,00

Amortizare lunara

0,00

Fisa mijlocului fix

Număr de inventar 018795

Document proveniența: Raport de intrare nr. 17668 din 16/12/2020

Valoare de inventar: 174.276,96

Amortizare lunara: 0.00

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Rețele de termoficare str. Tudor Vladimirescu (nr.cad.203005)

activ rezultat in urma finalizării obiectivului de investitii „Reabiltarea si modernizarea racordului termic primar la PT 3015 si extindere a rețelei de transport pe str. T.VIadimirescu nr. cad. 203005 (PT+Executie); raport de intrare TMFO nr. 17668/16.12.2020; conducta preizolata OL DN 65/140 mm - 18 m, OL DN 80/160 mm - 120 m, OL DN 100/200 mm - 60 m

Loc de folosința

TOTAL GENERAL/GOSPODARIE COMUNALA/Diverse/active pt concesionare la Termoficare

Luna: 1 Anul: 2021

Grupa:.                       9)

Cod clasificare: 1.9.2.2.

Data darii în folosința:

Anul: 2020

Luna: 4

Data amortizării complete:

Anul: 2044

Luna: 4

Durata normala de funcționare:

288 LUNI

Domeniul:

Public

Cota de amortizare: 0%

Nr. Inventar de la număr la număr

Documentul (data,felul, numărul)

Operatii care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc.

Debit

Credit

Sold

Soldul contului 105 "Rezerve din reevaluare"

018795

Raport de intrare:

17668- 16/12/2020

Valoare inițiala

1

174.276.96

Valoare reevaluata

174.276,96

.NULL.

174.276,96

Sold final

174.276.96

Valoarea amortizata cumulata

0,00

Valoare ramasa de amortizat

0,00

Amortizare lunara

0,00

Nr. Inventar de la număr la număr

Documentul (data,felul, numărul)

Operatii care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc.

Debit

Credit

Sold

Soldul contului 105 "Rezerve din reevaluare"

018796

Raport de intrare: 17668 - 16/12/2020

Valoare inițiala

1

113.452,22

Valoare reevaluata

113.452,22

NULL.

113 452,22

Sold final

113.452,22

Valoarea amortizata cumulata

0,00

Valoare ramasa de amortizat

0,00

Amortizare lunara

0,00

Fisa mijlocului fix

Număr de inventar 018796

Document proveniența: Raport de intrare nr. 17668 din 16/12/2020

Valoare de inventar: 113.452,22

Amortizare lunara: 0,00

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Modul termic str. Tudor Vladimirescu (nr.cad.203005)

activ rezultat in urma finalizării obiectivului de investitii „Reabiltarea si modernizarea racordului termic primar la PT 3015 si extindere a rețelei de transport pe str. T.Vladimirescu nr. cad. 203005 (PT+Executie); raport de intrare TMFO nr. 17668/16.12.2020; capacitate termica modul termic 1050 kW (incalzire 1x500 kW, apa calda menajera 1x550 kW)

Loc de folosința

TOTAL GENERAL/GOSPODAR1E COMUNALA/Diverse/active pt concesionare la Termoficare

Luna: 1 Anul: 2021


Data darii în folosința:

Anul: 2020

Luna: 4Data amortizării complete:

Anul: 2038

Luna: 4


Durata normala de funcționare:

216 LUNI


Domeniul:

Public


Cota de amortizare: 0%


Fisa mijlocului fix

Număr de inventar 012054

Grupa: 2           AMr

Cod clasificare: 2.2.8.    / '

Document proveniența: PV de recepție nr. 23/ 22.12.2017 nr. 23 din 22.12.2017 din 22/12/2017

Valoare de inventar: 552.105,70

Amortizare lunara: 0,00

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Sistem SCADA pentru monitorizare si automatizare a 125 puncte termice

Data darii în folosința:

Anul: 2017

Luna: 12

Data amortizării complete:

Anul: 2029

Luna: 12

Durata normala de funcționare:

Sistem SCADA pt. monitorizare si automatizare a 125 puncte termice (proiect de investitii realizat prin programul Termoficare 2006 - 2020 căldură si confort)

144 LUNI

Domeniul:

Public

Loc de folosința

TOTAL GENERAL/GOSPODARIE COMUNALA/Diverse/active pt concesionare la Termoficare

Luna: 1 Anul: 2021

Cota de amortizare: 0%

Nr. Inventar de la număr la număr

Documentul (data,felul, numărul)

Operatii care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc

Debit

Credit

Sold

Soldul contului 105 "Rezerve din reevaluare"

012054

PV de recepție nr.

23/ 22.12.2017: 23 din 22.12.2017 -22/12/2017

Valoare inițiala

1

479.992,45

Valoare reevaluata

479.992,45

28/12/2018

majorat valoare

conf.fact.nr.161676/21.12.2018-PVR la

ter.lucr.nr.48569/15.01.2019

68.633,25

548.625,70

23/12/2020

raport de intrare TMFO nr. 182583/23.12.2020-servicii de elab.studiu de fezab.

3.480,00

552.105,70

Sold final

552.105,70

Valoarea amortizata cumulata

0,00

Valoare ramasa de amortizat

0,00

Amortizare lunara

0,00