Hotărârea nr. 109/2021

pentru vânzarea cotei de 300 / 612 mp teren, identificată cu nr. cadastral 196355, înscrisă în CF nr. 196355 - Oradea, situată în str. Graurilor, la preţul stabilit în Raportul de evaluare

România

Județul Bihor Municipiul Oradea Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

pentru vânzarea cotei de 300 / 612 mp teren, identificată cu nr. cadastral 196355, înscrisă în CF nr. 196355 - Oradea, situată în str. Graurilor, la prețul stabilit în Raportul de evaluare, în favoarea d-nei.

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 68905/1 din 10.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 68905/2 din 15.02.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de 300 / 612 mp teren, identificată cu nr. cadastral 196355, înscrisă în CF nr. 196355 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Graurilor, la prețul rezultat din Raportul de evaluare, în favoarea d-nei.

Având în vedere că potrivit CF, nr. 196355 - Oradea, cota de 300 / 612 mp teren, identificată cu nr. cadastral 196355 - este proprietatea privată a Municipiului Oradea, respectiv cota de 312 mp teren cu construcție - locuință, constituie proprietatea d-nei. ^^^|^^^H.                       _______________

Deoarece cota de 300 / 612 mp teren este utilizată exclusiv de d-na.                    în regim de închiriere ca

fiind aferent locuinței ca și ''curte - gradină” în baza Convenției de închiriere nr. 227 din 15.02.2017.

Întrucât prin Hotărârea nr. 740 din 31.08.2017, Consiliul Local a dat acordul de principiu pentru vânzarea, prin negociere directă, a terenului în favoarea solicitantei.

Luând act de Raportul de evaluare, întocmit de evaluator - membru ANEVAR, prin care prețul de vânzare al terenului, în suprafață de 300 mp, înscris în CF nr. 196355 - Oradea, este de 45 euro / mp la care se adaugă TVA.

Văzând acceptul d-nei.                    cu privire la oferta de preț formulată de Municipiul Oradea prin Direcția

Patrimoniu Imobiliar, în răspuns la adresa nr. 66505 din 09.02.2021.

Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c) și alin. (6) lit. b), art. 139 al. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 364 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se însușește Raportul de evaluare întocmit evaluator - membru ANEVAR, prin societatea Evalmob S.R.L., referitor la estimarea valorii de piață pentru terenul situat în mun. Oradea, str. Graurilor.

Art. 2. Se aprobă vânzarea cotei de 300 / 612 mp teren, identificată cu nr. cadastral 196355, înscrisă în CF nr. 196355 -Oradea, pentru echivalentul în lei a sumei de 13.500 EURO + TVA, (respectiv 45 euro / mp + TVA), astfel cum rezultă din Raportul de evaluare, în favoarea d-nei. ^^^^^^^^|.

Art. 3. Prețul de vânzare pentru terenul menționat la art. 2 din prezenta Hotărâre se va achita în lei, la cursul BNR din ziua autentificării contractului de vânzare - cumpărare.

Art. 4. Termenul de încheiere a Contractului de vânzare - cumpărare este până cel târziu la data de 31.05.2021, sub sancțiunea revocării prezentei Hotărâri începând cu data de 01.06.2021.

Art. 5. La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, convenția de închiriere, nr. 227 din 15.02.2017, încetează.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar și Direcției Economice.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară;

  • - d-na. ^^^^^^^H, prin grija D.P.I. - Serviciul Terenuri;

  • - Se publică pe www.oradea.ro;

  • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 109

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”