Hotărârea nr. 107/2021

pentru aprobarea vânzării suprafeței de 834 mp teren, identificat cu nr. cadastral 204430, înscris în CF nr. 204430 - Oradea, situat în str. Piatra Craiului, la preţul stabilit prin Raport de evaluare

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea vânzării suprafeței de 834 mp teren, identificat cu nr. cadastral 204430, înscris în CF nr. 204430 - Oradea, situat în str. Piatra Craiului, la prețul stabilit prin Raport de evaluare, în favoarea d-nei.

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 72620/1 din 12.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 72620/2 din 15.02.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 834 mp teren, identificată cu nr. cadastral 204430, înscrisă în CF nr. 204430 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Piatra Craiului, la prețul rezultat din Raportul de evaluare, în favoarea d-nei.

Având în vedere că, potrivit CF, nr. 204430 - Oradea, suprafața de 834 mp teren, identificată cu nr. cadastral 204430 - este proprietatea privată a Municipiului Oradea,                       __________

Deoarece suprafața de 834 mp teren este utilizată exclusiv de d-na. | în regim de închiriere ca fiind aferentă construcției și în regim de curte - gradină în baza Convenției de închiriere nr. 336 din 16.02.2018.

Întrucât prin Hotărârea nr. 986 din 28.11.2019, Consiliul Local a dat acordul de principiu pentru vânzarea, prin negociere directă, a terenului în favoarea solicitantei.

Luând act de Raportul de evaluare, întocmit de evaluator - membru ANEVAR, prin care prețul de vânzare al terenului, în suprafață de 834 mp, înscris în CF nr. 204430 - Oradea, este de 40 euro / mp la care se adaugă TVA.

Văzând acceptul d-nei.            cu privire la oferta de preț formulată de Municipiul Oradea prin Direcția

Patrimoniu Imobiliar, în răspuns la adresa nr. 66431 din 08.02.2021.

Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c) și alin. (6) lit. b), art. 139 al. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 364 alin.

  • (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se însușește Raportul de evaluare întocmit evaluator - membru ANEVAR, prin societatea Evalmob S.R.L., referitor la estimarea valorii de piață pentru terenul situat în mun. Oradea, str. Piatra Craiului.

Art. 2. Se aprobă vânzarea suprafeței de 834 mp teren, identificată cu nr. cadastral 204430, înscrisă în CF nr. 204430 -Oradea, pentru echivalentul în lei a sumei de 33.360 EURO + TVA, (respectiv 40 euro / mp + TVA), astfel cum rezultă din Raportul de evaluare, în favoarea d-nei.

Art. 3. Prețul de vânzare pentru terenul menționat la art. 2 din prezenta Hotărâre se va achita în lei, la cursul BNR din ziua autentificării contractului de vânzare - cumpărare.

Art. 4. Termenul de încheiere a Contractului de vânzare - cumpărare este până cel târziu la data de 31.05.2021, sub sancțiunea revocării prezentei Hotărâri începând cu data de 01.06.2021.

Art. 5. La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, convenția de închiriere, nr. 336 din 16.02.2018, încetează.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar și Direcției Economice.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - O.C.PlBilhor- Serviciul de Carte Funciară;

  • - d-na. ^^^|, prin grija D.P.I. - Serviciul Terenuri;

  • - Se publică pe www.oradea.ro;

  • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 107

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”