Hotărârea nr. 106/2021

pentru vânzarea directă a cotei de 92,5 / 370 mp teren, identificată cu nr. cadastral 153013, înscrisă în CF nr. 153013 - Oradea, situată în str. Cuza Vodă,

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

pentru vânzarea directă a cotei de 92,5 / 370 mp teren, identificată cu nr. cadastral 153013, înscrisă în CF nr. 153013 - Oradea, situată în str. Cuza Vodă, la prețul stabilit prin Raportul de evaluare, în favoarea d-lui.

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 69565/1 din 10.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 69565/2 din 12.02.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind vânzarea directă a cotei de 92,5 / 370 mp teren, identificată cu nr. cadastral 153013, înscris în CF nr. 153013 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Cuza Vodă, la prețul rezultat din Raportul de evaluare, în favoarea d-lui.

i

Având în vedere că, potrivit CF, nr. 153013 - Oradea, cota de 92,5 / 370 mp teren, identificată cu nr. cadastral 153013 - este proprietatea privată a Municipiului Oradea, respectiv cota de 277,5 mp teren, constituie proprietatea privată a d-lui.                        achiziționată de la oraș în anul 2015.                    _______________________

Deoarece cota de 92,5 / 370 mp teren este utilizată exclusiv de către dl.                        în regim de

închiriere cu destinația de teren aferent proprietății private având altă destinație decât aceea de locuință, în baza Convenției de închiriere nr. 480 din 15.10.2019.

Întrucât prin Hotărârea nr. 841 din 31.10.2019, Consiliul Local a dat acordul de principiu pentru vânzarea, prin negociere directă, a terenului în favoarea solicitantului.

Luând act de Raportul de evaluare, întocmit de evaluator - membru ANEVAR, prin care prețul de vânzare al terenului, în suprafață de 92,5 mp, înscris în CF nr. 153013 - Oradea, este de 155 euro / mp la care se adaugă TVA.

Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c) și alin. (6) lit. b), art. 139 al. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 364 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta) întocmit evaluator - membru ANEVAR, prin societatea Evalmob S.R.L., referitor la estimarea valorii de piață pentru terenul situat în mun. Oradea, str. Cuza Vodă.

Art. 2. Se aprobă vânzarea cotei de 92,5 / 370 mp teren, identificată cu nr. cadastral 153013, înscrisă în CF nr. 153013 -

Oradea (nr. inventar 002495), pentru echivalentul în lei a sumei de 14.337, 50 EURO + TVA, (respectiv 155 euro / mp + TVA), astfel cum rezultă din Raportul de evaluare, în favoarea d-lui. ^^^^^^^^^H.

Art. 3. Prețul de vânzare pentru terenul menționat la art. 2 din prezenta Hotărâre se va achita în lei, la cursul BNR din ziua autentificării contractului de vânzare - cumpărare.

Art. 4. Termenul de încheiere a Contractului de vânzare - cumpărare este până cel târziu la data de 31.05.2021, sub sancțiunea revocării prezentei Hotărâri începând cu data de 01.06.2021.

Art. 5. La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, convenția de închiriere nr. 480 din 15.10.2019, încetează.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar și Direcției Economice.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - O.CPlBihor-Serviciul de Carte Funciară;

  • - dl. ^^^^^^^^^H, prin grija D.P.I. - Serviciul Terenuri;

  • - Se publică pe www.oradea.ro;

  • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 106

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”