Hotărârea nr. 105/2021

pentru aprobarea vânzării suprafeței de 53 mp teren, identificată cu nr. cadastral 208182, înscrisă în CF nr. 208182 - Oradea, situată în str. Al. Sulfinei, la preţul stabilit prin Raportul de evaluare,

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea vânzării suprafeței de 53 mp teren, identificată cu nr. cadastral 208182, înscrisă în CF nr. 208182 - Oradea, situată în str. Al. Sulfinei, la prețul stabilit prin Raportul de evaluare, în favoarea societății Euro Max Investment S.R.L.

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 72938/1 din 12.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 72938/2 din 15.02.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 53 mp teren, identificată cu nr. cadastral 208182, înscris în CF nr. 208182 - Oradea, situat în mun. Oradea, în str. Aleea Sulfinei, la prețul rezultat din Raportul de evaluare, în favoarea societății Euro Max Investment S.R.L.

Având în vedere că, potrivit CF, nr. 208182 - Oradea, suprafața de 53 mp teren, identificată cu nr. cadastral 208182 - este proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Întrucât prin Hotărârea nr. 438 din 28.05.2020, Consiliul Local a dat acordul de principiu pentru vânzarea, prin negociere directă, a terenului în favoarea societății solicitante.

Luând act de Raportul de evaluare, întocmit de evaluator - membru ANEVAR, prin care prețul de vânzare al terenului, în suprafață de 53 mp, înscris în CF nr. 208182 - Oradea, este de 250 euro / mp la care se adaugă TVA.

Văzând acceptul societății Euro Max Investment S.R.L. cu privire la oferta de preț formulată de Municipiul Oradea -Direcția Patrimoniu Imobiliar, în răspuns la adresa nr. 66432 din 08.02.2021.

Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c) și alin. (6) lit. b), art. 139 al. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 364 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se însușește Raportul de evaluare întocmit de evaluator - membru ANEVAR, prin societatea Evalmob S.R.L., referitor la estimarea valorii de piață pentru terenul situat în mun. Oradea, în str. Aleea Sulfinei.

Art. 2. Se aprobă vânzarea suprafeței de 53 mp teren, identificată cu nr. cadastral 208182, înscrisă în CF nr. 208182 -Oradea (nr. inventar 022276), pentru echivalentul în lei a sumei de 13.250 EURO + TVA, (respectiv 250 euro / mp + TVA), astfel cum rezultată din Raportul de evaluare, în favoarea societății Euro Max Investment S.R.L.

Art. 3. Prețul de vânzare pentru terenul menționat la art. 2 din prezenta Hotărâre se va achita în lei, la cursul BNR din ziua autentificării contractului de vânzare - cumpărare.

Art. 4.


Termenul de încheiere a Contractului de vânzare - cumpărare este până cel târziu la data de 31.05.2021, sub sancțiunea revocării prezentei Hotărâri începând cu data de 01.06.2021.

Art. 5. La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, Contractul de concesiune, nr. 1725 din 30.06.2017, încetează.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar și Direcției Economice.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară;

  • - societatea Euro Max Investment S.R.L., prin grija D.P.I. - Serviciul Terenuri;

  • - Se publică pe www.oradea.ro;

  • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 105

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”