Hotărârea nr. 104/2021

pentru vânzarea suprafeței de 695 mp teren, identificată cu nr. cadastral 207265, înscrisă în CF nr. 207265 - Oradea, situată în str. caporal Constantin Mușat, la preţul stabilit în Raportul de evaluare

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru vânzarea suprafeței de 695 mp teren, identificată cu nr. cadastral 207265, înscrisă în CF nr. 207265 - Oradea, situată în str. caporal Constantin Mușat, la prețul stabilit în Raportul de evaluare, în favoarea d-nei. Dan Francisca

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 73888/1 din 12.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 73888/2 din 16.02.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind vânzarea suprafeței de 695 mp teren, identificată cu nr. cadastral 207265, înscrisă în CF nr. 207265 -Oradea, situată în mun. Oradea, str. caporal Constantin Mușat, la prețul rezultat din Raportul de evaluare, în favoarea d-nei.^^^^^^|.

Având în vedere că, potrivit CF, nr. 207265 - Oradea, suprafața de 695 mp teren, identificată cu nr. cadastral 207265 - este proprietatea privată a Municipiului Oradea.                    ______________

Deoarece suprafața de 695 mp teren este utilizată exclusiv de d-na.               în regim de închiriere ca fiind

aferentă locuinței ca și "curte - grădină” în baza Convenției de închiriere nr. 450 din 03.06.2019.

Întrucât prin Hotărârea nr. 32 din 28.01.2020, Consiliul Local a dat acordul de principiu pentru vânzarea, prin negociere directă, a terenului în favoarea solicitantei.

Luând act de Raportul de evaluare, întocmit de evaluator - membru ANEVAR, prin care prețul de vânzare al terenului, în suprafață de 695 mp, înscris în CF nr. 207265 - Oradea, este de 38 euro / mp la care se adaugă TVA.

Văzând acceptul d-nei.                 cu privire la oferta de preț formulată de Municipiul Oradea - Direcția

Patrimoniu Imobiliar, în răspuns la adresa nr. 66429 din 08.02.2021.

Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c) și alin. (6) lit. b), art. 139 al. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 364 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se însușește Raportul de evaluare întocmit de evaluator - membru ANEVAR, prin societatea Evalmob S.R.L., referitor la estimarea valorii de piață pentru terenul situat în mun. Oradea, str. Caporal Constantin Mușat.

Art. 2. Se aprobă vânzarea suprafeței de 695 mp teren, identificată cu nr. cadastral 207265, înscrisă în CF nr. 207265 -Oradea, pentru echivalentul în lei a sumei de 26.410 EURO + TVA, (respectiv 38 euro / mp + TVA), astfel cum rezultă din Raportul de evaluare, în favoarea d-nei. Dan Francisca.

Art. 3. Prețul de vânzare pentru terenul menționat la art. 2 din prezenta Hotărâre se va achita în lei, la cursul BNR din ziua autentificării contractului de vânzare - cumpărare.

Art. 4. Termenul de încheiere a Contractului de vânzare - cumpărare este până cel târziu la data de 31.05.2021, sub sancțiunea revocării prezentei Hotărâri începând cu data de 01.06.2021.

Art. 5. La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, convenția de închiriere, nr. 450 din 03.06.2019, încetează.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar și Direcției Economice.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară;

  • - d-na. Dan Francisca prin grija D.P.I. - Serviciul Terenuri;

  • - Se publică pe www.oradea.ro;

  • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 104

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”