Hotărârea nr. 103/2021

pentru vânzarea cotei de 65 / 447 mp teren, identificat cu nr. cadastral 178316, înscris în CF nr. 178316 - Oradea, situat în str. Liszt Ferenc, la preţul stabilit în Raportul de evaluare, în favoarea soților Abrudan Radu - Mihai și Abrudan Cosmina - Elena

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru vânzarea cotei de 65 / 447 mp teren, identificat cu nr. cadastral 178316, înscris în CF nr. 178316 - Oradea, situat în str. Liszt Ferenc, la prețul stabilit în Raportul de evaluare, în favoarea soților Abrudan Radu - Mihai și Abrudan Cosmina - Elena

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 71327/1 din 11.02.2020 și Raportul de specialitate nr.71327/2 din 16.02.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de 65 / 447 mp teren, identificată cu nr. cadastral 178316, înscrisă în CF nr. 178316 - Oradea, situată în mun. Oradea, str. Liszt Ferenc, la prețul rezultat din Raportul de evaluare, în favoarea soților

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Hi

Având în vedere că potrivit CF, nr. 178316 - Oradea, cota de 65 / 447 mp teren, identificată cu nr. cadastral 178316 - este proprietatea privată a Municipiului Oradea, respectiv cota de 382 mp teren cu construcție - birou, constituie proprietatea soților ^^^^^^H^^^^^H^^^H^^^^I.

Întrucât prin Hotărârea nr. 817 din 23.11.2016, Consiliul Local a dat acordul de principiu pentru vânzarea, prin negociere directă, a terenului în favoarea solicitanților.

Luând act de Raportul de evaluare, întocmit de evaluator - membru ANEVAR, prin care prețul de vânzare al terenului, în suprafață de 65 mp, înscris în CF nr. 178316 - Oradea, este de 95 euro / mp la care se adaugă TVA.

Văzând acceptul soților                                                       cu privire la oferta de preț formulată

de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, în răspuns la adresa nr. 66480 din 09.02.2021.

Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c) și alin. (6) lit. b), art. 139 al. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 364 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se însușește Raportul de evaluare, întocmit evaluator - membru ANEVAR prin societatea Evalmob S.R.L., referitor la estimarea valorii de piață pentru terenul situat în mun. Oradea, str. Liszt Ferenc.

Art. 2. Se aprobă vânzarea cotei de 65 / 447 mp teren, identificată cu nr. cadastral 178316, înscrisă în CF nr. 178316 -

Oradea, pentru echivalentul în lei a sumei de 6.175 EURO + TVA, (respectiv 95 euro / mp + TVA), astfel cum rezultă din Raportul de evaluare, în favoarea soților

Art. 3. Prețul de vânzare pentru terenul menționat la art. 2 din prezenta Hotărâre se va achita în lei, la cursul BNR din ziua autentificării contractului de vânzare - cumpărare.

Art. 4. Termenul de încheiere a Contractului de vânzare - cumpărare este până cel târziu la data de 31.05.2021, sub sancțiunea revocării prezentei Hotărâri începând cu data de 01.06.2021.

Art. 5. La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, Contractul de concesiune, nr. 1419 din 20.08.2013, încetează.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar și Direcției Economice.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară;

  • - soții                                                          prin grija D.P.I. - Serviciul Terenuri.

  • - Se publică pe www.oradea.ro;

  • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 103

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”