Hotărârea nr. 102/2021

pentru aprobarea vânzării unei parcele, în suprafață de 1.007 mp, identificată cu nr. cadastral 192691, înscrisă în CF 192691 - Oradea, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă situată în mun. Oradea, str. Aleea Lavandei nr. 7A, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea vânzării unei parcele, în suprafață de 1.007 mp, identificată cu nr. cadastral 192691, înscrisă în CF 192691 - Oradea, reprezentând teren aferent blocului de locuințe edificat pe această

parcelă situată în mun. Oradea, str. Aleea Lavandei nr. 7A, în favoarea societății Compania de Construcții Rezidențiale AG S.R.L.

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 75581/1 din 15.02.2021 și Raportul de specialitate nr.75581/2 din 16.02.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru vânzarea unei parcele, cu suprafața de 1.007 mp, identificată cu nr. cadastral 192691 - Oradea, situată în mun. Oradea, str. Aleea Lavandei, reprezentând teren aferent blocului de locuințe edificat pe acea parcelă de către societatea Compania de Construcții Rezidențiale AG S.R.L.

Văzând că, potrivit CF nr. 192691 - Oradea, suprafața de 1.007 mp, teren identificat cu nr. cadastral 192691, este proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Ținând seama de faptul că, prin Contractul nr. 1926 din 23.04.2019, terenul solicitat a fost concesionat în favoarea societății Compania de Construcții Rezidențiale AG S.R.L., în vederea construirii unui bloc de locuințe P + 4E.

Luând în considerare că,

 • - în baza Autorizației de construire, nr. 2303 din 17.10.2019, concesionara a edificat blocul de locuințe, cu respectarea reglementărilor Planului Urbanistic Zonal și a prevederilor contractului de concesiune;

 • - prin Autorizația de luare în folosință, nr. 50 din 02.02.2021, respectiv prin Certificatul de atestare a edificării construcției, înregistrat la Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Finalizări Construcții sub nr. 21212 din 02.02.2021, se confirmă edificarea construcției asumate pe terenul cu nr. cadastral 192691,

Întrucât prin cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 63112 din 05.02.2021, societatea Compania de Construcții Rezidențiale AG S.R.L., a solicitat demararea procedurii pentru vânzarea terenului aferent blocului construit, în conformitate cu prevederile contractului de concesiune.

Potrivit art. 364 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitor la

„Excepții de la regulile privind procedura de vânzare a bunurilor din domeniul privat:

 • (1) Prin excepție de la prevederile art. 363 alin. (1), în cazul vânzării unui teren aflat în proprietatea privată a statului sau a unității administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcții, constructorii de bună-credință ai acestora beneficiază de un drept de preempțiune la cumpărarea terenului aferent construcțiilor. Prețul de vânzare se stabilește pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau județean, după caz.”

Având în vedere art. 9 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 76 din 30.01.2019, potrivit căruia prețul de vânzare se va stabili la valoarea de piață de la momentul vânzării, respectiv va rezulta din Raportul de evaluare întocmit în acest sens de către un evaluator autorizat și însușit prin Hotărâre a Consiliului Local, la care se va adăuga costul lucrărilor cu infrastructura, rămasă neachitată.

Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicat și actualizat,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), 363 alin. (6) și art. 364 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă vânzarea unei parcele de teren, identificată cu nr. cadastral 192691, înscrisă în CF 192691 - Oradea, (nr. de inventar 016358) în suprafață de 1.007 mp, în favoarea societății Compania de Construcții Rezidențiale AG S.R.L. - proprietara imobilului - bloc de locuințe edificat pe acest teren.

Art. 2. Prețul de vânzare pentru terenul precizat la art. 1 din prezenta Hotărâre, este de 123,20 Euro / mp + TVA, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, reprezentând valoarea de 124.062, 40 Euro, la care se adaugă TVA, care se achită într-o singură tranșă, în lei - la cursul de schimb al BNR valabil în ziua efectuării tranzacției, la semnarea contractului de vânzare - cumpărare.

Art. 3. La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, Contractul de concesiune nr. 1926 din 23.04.2019, încetează.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniului Imobiliar, Direcției Economice, respectiv societății Compania de Construcții Rezidențiale AG S.R.L.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

 • - PMO - Direcția Economică;

 • - O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară;

 • - societatea Compania de Construcții Rezidențiale AG S.R.L. prin grija Serviciului Terenuri;

 • - Se publică pe www.oradea.ro;

 • - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 102

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”