Hotărârea nr. 101/2021

pentru aprobarea vânzării terenului - în suprafață de 382 mp - identificat cu nr. cadastral 194124, înscris în CF 194124 - Oradea, situat în mun. Oradea, în str. Veteranilor, în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea vânzării terenului - în suprafață de 382 mp -identificat cu nr. cadastral 194124, înscris în CF 194124 - Oradea, situat în mun. Oradea, în str.

Veteranilor, în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 69421/1 din 10.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 69421/2/15.02.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru vânzarea terenului, în suprafață de 382 mp, identificat cu nr. cadastral 194124, înscris în CF 194124 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Veteranilor.

Văzând că potrivit CF, nr. 194124 - Oradea, terenul - în suprafață de 382 mp - identificat cu nr. cadastral 194124 - este proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Ținând seama de faptul că, prin Contractul de concesiune nr. 2016 din 02.12.2019, acest teren, cu suprafața de 382 mp, identificat cu nr. cadastral 194124, a fost concesionat în favoarea d-nei.              , în

vederea edificării unei construcții.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniului Imobiliar sub nr. 459992 din 10.12.2020, prin care d-na.              a solicitat cumpărarea terenului utilizat în baza Contractului

de concesiune pe care aceasta a edificat o construcție conform notării din CF 194124 - C1.

Întrucât prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 73 din 29.01.2021, s-a însușit Raportul de evaluare întocmit de societatea Evalmob S.R.L., pentru estimarea valorii de piață a parcelelor de teren situate în str. Veteranilor și s-a aprobat prețul de 90 Euro / mp + TVA, pentru vânzarea acestor terenuri.

Totodată, prin aceeași Hotărâre, s-a stabilit posibilitatea vânzării în rate a terenului cu achitarea unui avans minim reprezentând 50% din valoarea tranzacției, diferența urmând să fie achitată în 2 rate egale, pe o perioadă de 1 an, cu dobândă.

Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (10 lit. a) și art. 364 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă vânzarea terenului - în suprafață de 382 mp - identificat cu nr. cadastral 194124, înscris în CF 194124 - Oradea, în favoarea d-nei.              având calitatea de proprietar al casei edificate pe acest teren.

Art. 2. Prețul de vânzare pentru terenul, menționat la art. 1 din prezenta Hotărâre, este de 90 Euro/ mp + TVA, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 73 din 29.01.2021, preț care se va achita în lei la cursul BNR, euro - leu, aplicat în ziua perfectării contractului de vânzare - cumpărare, conform opțiunii cumpărătorului într-o singură tranșă sau în rate, astfel:

La data autentificării contractului de vânzare - cumpărare, cumpărătorul va achita un avans de minim

50 % din valoarea tranzacției;

Diferența se achită în 2 (două) rate egale, pe o perioadă de 1 (un) an, cu termene scadente 15.07.2021 și 15.12.2021. Cele două rate vor cuprinde dobânda care acoperă dobânda de referință a Băncii Naționale a României la care se adaugă 2 (două) puncte procentuale, această dobândă fiind aplicată la valoarea rămasă de achitat. Rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României este rata dobânzii de politică monetară stabilită de BNR. Rata dobânzii de referința este cea valabilă la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare și rămâne neschimbată pe întreaga durată a contractului;

Art. 3. Contractul de vânzare - cumpărare se va încheia până cel târziu la data de 31.05.2021, sub sancțiunea revocării prezentei Hotărâri începând cu data de 01.06.2021.

Art. 4. La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, Contractul de concesiune nr. 2016 din 02.12.2019 - încetează.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu Imobiliar, Direcțieie Economice.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • PMO - Direcția Economică;

  • d-na.               prin grija DPI - Serviciul Terenuri;

  • Se publică pe www.oradea.ro

  • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 101

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi „pentru” și 3 voturi ,,împotriva”


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei