Hotărârea nr. 100/2021

pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203603, înscris în CF 203603, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203603, înscris în CF 203603, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 71961/1 din 11.02.2021 și Raportul de specialitate nr. 71961/2 din 16.02.2021, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203603, înscris în CF 203603 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.

Văzând că, potrivit CF nr. 203603 - Oradea, terenul - în suprafață de 250 mp - identificat cu nr. cadastral 203603 - este proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Ținând seama că, prin Contractul nr. 1972 din 08.07.2019, terenul în cauză a fost concesionat în favoarea d-nei. ^^^^H^^^^H, în vederea construirii unei locuințe.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 64501 din 08.02.2021, prin care d-na.                           a solicitat cumpărarea terenului utilizat în baza

Contractului de concesiune, respectiv pe care aceasta a edificat o casă de locuit, conform notării din CF 203603 - C1.

Întrucât prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 72 din 29.01.2021, s-a însușit Raportul de evaluare, întocmit de societatea Evalmob S.R.L., pentru estimarea valorii de piață a parcelelor de teren din Cartierul Tineretului, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Clujului, respectiv s-a aprobat prețul de 40 Euro / mp + TVA, pentru vânzarea celor pe care sunt edificate case și care au fost atribuite în concesiune sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, din Cartierul Tineretului.

Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 364 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203603, înscris în CF 203603 - Oradea, (nr. de inventar 016289) în favoarea d-nei.                          | având calitatea de

proprietară a casei edificate pe acest teren.

Art. 2. Prețul de vânzare pentru terenul menționat la art. 1 din prezenta Hotărâre, este de 40 Euro/ mp + TVA, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 29.01.2021.

Art. 3. Prețul de vânzare a terenului menționat la art. 1 din prezenta Hotărâre, se va achita în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plății, la data semnării contractului de vânzare - cumpărare, dar nu mai târziu de 31.05.2021, sub sancțiunea revocării prezentei începând cu data de 01.06.2021.

Art. 4. La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, Contractul de concesiune nr. 1972 din 08.07.2019 încetează.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu Imobiliar, Direcției Economice

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • PMO - Direcția Economică;

  • d-na. ^^^^^^^^^^H, prin grija DPI - Serviciul Terenuri;

  • se publică pe www.oradea.ro

  • se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 100

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi „pentru” și 3 voturi ,,împotriva”


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei