Hotărârea nr. 10/2021

Hotărâre privind aprobarea actualizării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E privind aprobarea actualizării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

Analizând Referatul de aprobare nr. 707 din 05.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 718 din 05.01.2021 , întocmite de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea actualizării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio,

Luând in considerare:

 • adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio nr. 478902/30.12.2020 prin care se solicită aprobarea modificărilor la Statutul Asociației;

 • Legea nr. 276/2020 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

 • art. 89-91, art. 132 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 89-91, art. 129 alin.(2) litera e), alin.(9) litera c), art. 132, art. 139 alin.(3) litera f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă actualizarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează primarul municipiului Oradea pentru a semna statutul actualizat al Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară Transregio.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică :

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • Prefectul judetului Bihor;

 • Direcția Economică;

 • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

 • Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

 • Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 ianuarie 2021

Nr. 10

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local

TRANSREGIO

CAPITOLUL I

Denumirea, sediul și durata Asociației

Preambul

 • 1. Municipiul Oradea, cu cod de identificare fiscală 4230487, prin Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Piața Unirii nr. 1, Județul Bihor, cod 410100, reprezentat de domnul primar Florin Birta, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.I.

 • 2. Comuna Borș, cu cod de identificare fiscală 4390526, prin Consiliul Local al Comunei Borș, cu sediul în Comuna Borș nr. 200, Județul Bihor, cod 417075, reprezentat de domnul primar Geza Batori, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Borș nr.I.

 • 3. Comuna Sânmartin, cu cod de identificare fiscală 4641296, prin Consiliul Local Sânmartin, cu sediul în comuna Sânmartin, Bulevardul Felix nr. 105, reprezentat de domnul primar Cristian Laza, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Sânmartin nr. /.

 • 4. Comuna Ineu, cu cod de indentificare fiscală 4935208, prin Consiliul Local Ineu, cu sediul în Ineu, str. Principală, nr. 7, reprezentat de domnul primar Dumitru Togor, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ineu nr. /.

 • 5. Comuna Paleu, cu cod de identificare fiscală 15304644, prin Consiliul Local Paleu, cu sediul în Paleu, str. Principală, nr. 18, reprezentat de domnul primar Somogyi Ludovic, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Paleu /.

 • 6. Comuna Cetariu, cu cod de identificare fiscală 4390518, prin Consiliul Local Cetariu, cu sediul în Cetariu , nr. 48, reprezentat de domnul primar Ferencz Sandor Biro, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Cetariu nr. /.

 • 7. Comuna Hidișelul de Sus, cu cod de identificare fiscală 4660743, prin Consiliul Local Hidișelul de Sus, cu sediul în Hidișelul de Sus, str. Principală nr.328, reprezentat de domnul primar Petroi Adrian, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Hidișelul de Sus nr.___/.

 • 8. Comuna Tileagd, cu cod de identificare fiscală 4820321 prin Consiliul Local Tileagd, cu sediul în Tileagd, str. Trandafirilor, nr. 1088, reprezentat prin primar Codrean Adrian, împuternicit în acest scop prin hotărârea Consiliului Local Tileagd nr. /

denumiți colectiv asociați și individual asociatul, s-au asociat i au 'nființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local TRANSREGIO (denumită în continuare Asociația), în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 pi id Codul administrativ, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificări și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile admin rativ-teritoriale , precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 , în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport TRANSREGIO (denumită în continuare Asociația), persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul Stati.

CAPITOLUL I

Denumirea, sediul și durata Asociației

Art.1 Denumirea Asociației este ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTEL COMUNITARA TRANSREGIO, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr.106319 din 21.12.201 eliberată de Ministerul Justiției. Asociația va avea ștampilă și însemne proprii.

Art. 2

 • (1) Sediul Asociației este în România, Localitatea Oradea, P-ța Unirii nr. 1, camera 138, Județul Bihor.

 • (2) Sediul Asociației va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unei hotărâri a Adunării Generale a Asociaț i sau a Consiliului Director, conform prezentului Statut.

Art. 3 Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAPITOLUL II Scopul și obiectivele Asocic. si

Art 4

 • (1) Asociația se constituie în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de transport public (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare Strategia de dezvoltare).

 • (2) în baza mandatului primit din partea unităților administrativ-teritoriale membre, Asociația poate organiza, reglementa și gestiona activități care au legătură directă/indirectă cu atingerea scopului prevăzut la alin.(1). Aceste servicii sau activități nu au un caracter economic, rolul lor fiind asigurarea organizării, gestionării și reglementării în condiții optime a servicului de transport public.

 • (3) Forma de gestiune a Serviciului va fi atribuirea directă în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice și cu ale Regulmentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, cu respectarea următoarelor principii:

 • a) garantarea respectării drepturilor și intereselor utilizatorilor Serviciului de transport public local;

 • b) rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu ale localităților implicate;

 • c) administrarea eficientă a bunurilor aparținând sistemelor de transport proprietate a unităților administrativ-teritoriale;

 • d) utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a Serviciului de transport public local;

 • e) deplasarea în condiții de siguranță și de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor și a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări;

 • f) asigurarea executării unui transport public local suportabil în ceea ce privește tariful de transport;

 • g) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcți ai transportului, denumiți în continuare utilizatori, și prin finanțarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil pentru operator;

 • h) autonomia sau independența financiară a operatorului de transport;

 • i) susținerea dezvoltării economice a localităților implicate prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;

 • j) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, ale personalului instituțiilor publice și ale operatorilor economici pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale prin servicii de calitate;

 • k) protecția categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local;

 • I) integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimație de călătorie pentru toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • m) dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente;

n) consultarea asociațiilor reprezentative ale operatorilor de trai sport și/sau ale transportatorilor autorizați, precum și ale utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale privind transportul public local și modalitățile de funcționare a acestui Serviciu.

(4) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituiri Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru nbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilite ale populației și principiul "poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privim protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Art. 5

 • (1) Obiectivele Asociației sunt următoarele:

 • a) să elaboreze și să aprobe Strategia de dezvoltare a Ser aiului;

 • b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în nfrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

 • c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general;

 • d) să elaboreze și să aprobe caietul de sarcini și regulan mtu Serviciului de Transport public cu respectarea disozițiilor legale;

 • e) să elaboreze și să aprobe documentația de atribuire a contractului de delegare, cu respectarea dispozițiilor legale.

 • f) să încheie contractul de delegare cu operatorul, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar;

 • g) să monitorizeze executarea contractului de delegare și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operator ndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încrec ițate operatorilor și calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;

 • h) să identifice și să propună orice acțiuni vizând creșterea oportun tăților de finanțare a proiectelor de investiți în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

 • i) să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructu; r tehni -edilitară aferentă Serviciului.

 • j) evaluarea fluxurilor de transport de persoane și determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerințelor de transport public local, precum și anticiparea evoluției acestora;

 • k) stabilirea traseelor principale și secundare și a programelor de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate și atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile legale;

 • I) actualizarea periodică a traseelor și a programelor de transport în funcție de necesitățile de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public interjudețean, internațional, feroviar de persoane existent, precum și corelarea între modalitățile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie;

 • m) întocmirea și urmărirea realizării programelor de înființare, reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de transport public local, în condițiile legii;

 • s) autorizarea transportatorilor pentru realizarea de către aceștia a serviciului de transport public local;

 • 1. transportul public de persoane prin curse regulate;

 • 2. transportul public local de persoane prin curse regulate speciale.

ș) stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

 • t) ducerea la îndeplinire a mandatelor primite din partea membrilor cu privire la implementarea unor reglementări care vizează exercițiul unor competențe aflate în legătură directă/ indirectă cu serviciul de transport public.

 • (2) Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul Statut, asociații mandatează Asociația să exercite în numele și pe seama lor următoarele atribuții legate de Serviciu:

 • a) dreptul de înființare, organizare și gestionare ale unui compartiment ca Autoritate de autorizare cu atribuții specificate de legislația în vigoare.

 • b) dreptul de a delega gestiunea Serviciului de utilități publice, inclusiv dreptul de a concesiona bunurile aparținând domeniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale membre, care constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului de utilități publice;

 • c) elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorului;

 • d) aprobarea documentației de atribuire, care va include ol gatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și ane gatorii la acesta;

 • e) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiun

 • f) urmărirea, monitorizarea și raportarea indic orilor de performanță și aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicat , el borată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;

 • g) elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciile a caietelor de sarcini, a contractelor de fumizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative xale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de fumizare/prestare ori a altor reglementăr :adru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

 • h) urmărirea, monitorizarea și raportarea indicatori x de rformanță ai Serviciului, stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii în vederea asigurării gestionării și administrării Serviciului de către operator pe criterii de eficiență economică și managerială și aplicarea măsurilor corective și a penalităților prevăzute de contractul de delegare, în situația în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanță și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea Serviciului;

 • i) întocmirea de rapoarte de monitorizare a execuți contractului de delagare, care conțin inclusiv măsuri de prin care se asigură medierea confiiectelor dintre utilizatori și operatori;

 • j) prin hotărâri ale consiliilor locale se vor stabili (da cazul) si alte atribuții, drepturi și obligații pentru a căror exercitare unitățile admini ativ-teritoriale membre conferă Asociației mandat, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Autoritățile deliberative ale membrilor asociati își păstrează competența exclusivă în ceea ce privește următoarele atribuții:

 • a) aprobarea programelor de investiții privind dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente Serviciului;

 • b) derularea angajamentelor contractuale în vigoare până la ajungerea la termen a acestora.

 • c) stabilirea categoriilor de persoane care beneficiază de facilități la utilizarea serviciului de transport public.

 • d) realizarea lucrărilor de construire, reparație șsi întreținere ;e privesc infrastructura publică necesară pentru prestarea servicului de transport de transport public.

CAPITOLUL III

Patrimoniul Asociației

Art. 6

 • (1) Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activităților proprii, pe de o parte, și din dreptul de folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaților, acordat sau ce va fi acordat Asociației de către asociați, pe de altă parte.

 • (2) Patrimoniul inițial al Asociației este de 800 Lei, constituit din contribuția în numerar și/sau în natură a asociaților, după cum urmează:

 • a. Municipiul Oradea - 400 Lei;

 • b. Comuna Borș - 400 Lei;

 • (3) Patrimoniul inițial al Asociației include și dreptul de folosință gratuită, pe termen limitat, a următoarelor bunuri aparținând domeniului public și/sau privat al asociaților, altele decât bunurile ce compun sistemele publice aferente Serviciului:

 • - imobilul situat in Oradea, compus din o Cameră, aflat in patrimoniul municipiului Oradea conform Cârtii Funciare anexate, in baza Contractului de Comodat incheiat pentru o perioadă de 5 ani.

 • (4) în condițiile prevăzute de lege, bunurile date în administrare de către părți pentru exercitarea competențelor legate de gestiunea Serviciului de transport public de persoane vor fi înregistrate contabil ca mijloace fixe în partea de activ a bilanțului Asociației și,respectiv, fie ca drepturi ale părților în partea de pasiv a bilanțului Asociației, fie, dacă bunurile sunt finanțate de către terți, în pasiv la finanțări de către terți.

Art. 7

 • (1) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • c) donații, sponsorizări sau legate;

 • d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul Statut.

 • (2) în cazul aprobării aderării de noi membri la Asociație, patrimoniul Asociației se va majora cu contribuția noului membru la patrimoniul deja constituit. Această contribuție reflectă un aport valoric calculat la data aderării prin înmulțirea unei valori fixe (0,1 lei) cu numărul de locuitori comunicat de către Institutul Național de Statistică, prin Direcția Județeană de Statistic

Art. 8 Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități gnomice.

Art. 9 Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situa e fina îiare se întocmesc și se publică în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL IV

Asociații

Art. 10 Asociații au următoarele drepturi:

 • a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducei ale Asociației, prin reprezentanți lor în aceste organe;

 • b) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociației, conform prevederilor prezentului Statut;

 • c) să primească, la cerere, toate informațiile disponit j care rivesc activitatea Asociației;

 • d) să se adreseze instanțelor judecătorești în cazul în care o hotărâre a Asociației este contrară Statutului, legilor și reglementărilor în vigoare sau este de natură să producă daune consumatorilor, utilizatorilor sau unei minorități.

Art. 11. Asociații au următoarele obligații:

 • a) să respecte Statutul și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;

 • b) să plătească cotizația anuală, plata urmând să se facă până la sf irsitul lunii martie a fiecărui an. Cotizația pentru primul an de funcționare este fixată prin prezentul Statut la suma de 0,5 lei/an/locuitor.

Pentru perioada ulterioară primului an de funcționare valoar ta cot ației de 0,5 lei/an/locuitor, poate fi modificată prin hotărârile de consiliu ale tuturor unități administrativ-teritoriale asociate.

La calculul cotizației se va avea în vedere numărul locuitorilor fiecărei unități administrativ-teritoriale (cu domiciliul în unitățile administrative-teritoriale membre) comunicat de nstitutul Național de Statistică, prin Direcția Județeană de Statistică.

 • c) să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație;

 • d) să participe, prin reprezentanții lor, la ședințele Adunării Generale a Asociației și ale Consiliului Director.

 • e) să se abțină de la întreprinderea oricăror acte sau fapte care ar putea avea drept consecință lezarea imaginii Asociației și/sau producerea unui prejudiciu ;

 • f) să desfășoare acțiuni în sprijinul creșterii prestigiului Asociației;

 • g) să nu desfășoare activități politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor organizate de Asociație.

Art. 12.

 • (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociație, conform prevederilor prezentului articol.

 • (2) Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația în care asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de delegare. Dacă oricare dintre asociați dorește să se retragă din contractul de delegare și, respectiv, din Asociație, acest asociat va notifica președintelui Asociației și celorlalți asociați intenția sa. Președintele Asociației va convoca adunarea generală a Asociației în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

 • (3) Adunarea generală a Asociației va analiza consecințele retragerii și modificările care se impun la actul constitutiv al operatorului căruia i s-a atribuit contractul de delegare a gestiunii serviciului (în special în ceea ce privește investițiile), conform prevederilor contractului de delegare, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut.

 • (4) în cazul în care un asociat nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul sau se retrage unilateral din contractul de delegare după semnarea acestuia, indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a contractului de delegare, acest asociat va fi exclus din Asociație.

Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului și neadoptarea, în două ședințe consecutive ale autorității deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către operator din alte motive decât un vot negativ.

Adunarea generală va hotărî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la contractul de delegare (în special cu privire la investiții), conform prevederilor acestuia, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut.

 • (5) Orice asociat care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească:

 • a) sumele corespunzătoare rambursării de către opt rator a nprumuturilor contractate pentru finanțarea dezvoltării (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) infrastructurii aferente Serviciului re; pectivului asociat, de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asociației, plus cheltuielile aferente acestor împrumuturi;

 • b) sumele corespunzătoare investițiilor de care a ber it în perioada în care a fost membru al Asociației, altele decât cele prevăzute la lit. a);

 • c) sumele prevăzute ca despăgubiri în contractul de delegare.

 • d) pe lângă sumele de literele a)-c) orice alte sume care reprezintă un prejudiciu suferit de Asociație ca urmare a retragerii sau excluderii din Asociație

 • (6) Adunarea Generală poate hotărî excluderea membrului asociat și în următoarele situații:

 • a) membrul asociat în cauză nu își îndeplinește timp de un obligațiile față de Asociație;

 • b) folosește prerogativele statutare în interes personal;

 • c) acționează prin orice mijloace în scopul vădit al defăim rii Asociației, a membrilor și a activității acesteia;

 • d) aduce prejudicii morale și materiale Asociației.

Art13. Asociația poate accepta noi membri, cu acordul asociați r și cu încheierea unui act adițional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul statutului. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociației acceptă în totalitate p' le prezentului statut și deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adițional la contractul de delegare, ce va fi semnat de Asociație în numele și pe seama unității administrativ-teritoriale respective. Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației ai nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau județean, după caz.

CAPITOLUL V

Organele Asociației

 • 1. Adunarea Generală a Asociației f

Art.14

 • (1) Adunarea Generală a Asociației este organul de conducere al As xiației.

 • (2) Reprezentanții membrilor în Adunarea Generală a Asociației sunt:

 • - primarii, în cazul comunelor, orașelor și municipiilor asociate, pe întreaga perioadă a mandatelor de aleși locali.

 • - președinții de consilii județene, în cazul județelor asociate, pe întreaga perioadă a mandatului de aleși locali.

I

 • (3) Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociației. Mandatul reprezentaților este valabil de la data dobândirii calității de primar sau președinte de consiliu județean și până la încetarea acesteia.

 • (4) Fiecare asociat are obligația de a comunica Asociației, în regim de urgență, identitatea reprezentantului său.

 • (5) Reprezentanții membrilor în Adunarea Generală a Asociației își pot delega calitatea de reprezentanți, în condițiile legii.

 • (6) Membrii Adunării Generale sunt prevăzuți Anexa 1 la statut - Primele organe și organele actuale de conducere, administrare și control.

Art. 15

 • (1) Președintele Asociației se alege cu o majoritate simplă din rândul membrilor Adunării Generale pentru o perioadă care se suprapune cu mandatul pe care acesta îl exercită în calitate de ales local.

 • (2) Președintele Asociației îndeplinește următoarele atribuții:

 • 1. convoacă și conduce lucrările Adunării Generale și pe cele ale Consiliului Director;

 • 2. reprezintă Asociația în relațiile cu terți, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel;

 • 3. semnează actele și documentele adoptate de organul de conducere a Asociației;

 • 4. deleagă responsabilitățile specifice vicepreședintelui Asociației;

 • 5. urmărește și asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor, deciziilor, altor documente și măsuri, stabilite de Adunarea Generală a Asociaților și de către Consiliul Director;

 • 6. prezintă informări și analize asupra activității desfășurate de către Consiliul Director;

 • 7. propune Consiliului Director numirea și revocarea din funcție a directorului executiv,

 • 8. îndeplinește orice alte sarcini dispuse de către Ar mare; ienerală;

 • 9. emite dispoziții, care sub rezerva legalității, sunt oblic atorii pentru membrii aparatului tehnic.

 • (3) a) Vicepreședintele Asociației se alege pe o perioadă care se suprapune cu mandatul pe care acesta îl exercită în calitate de ales local.

 • b) Vicepreședintele Asociației are ca atribuții:

 • 1. îndeplinește oricare din atribuțiile președintelui în absența acestuia;

 • 2. îndeplinește orice alte atribuții încredințate de către președinte.

Art. 16

 • (1) Adunarea Generală a Asociației îndeplinește atribuțiile care îi revin conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 respectiv conform mandatului încredințat de către asociați prin prezentul Statut.

 • (2) Atribuțiile Adunării Generale ale Asociației cu privire la activitatea proprie sunt:

 • a) stabilirea Strategiei și a obiectivelor generale ale Asociație

 • b) realizarea scopului și obiectivelor Asociației;

 • c) acordarea descărcării de gestiune membrilor Consiliului Director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat Adunării Generale d’ ul Director;

I) alegerea sau revocarea Președintelui Asociației, care va fi și președintele Consiliului Director, precum și stabilirea prerogativelor, limitelor și a duratei mandatuiu acestuia;

 • e) alegerea sau revocarea vicepreședintelui Asociației, care va fi și vicepreședintele Consiliului Director, precum și stabilirea prerogativelor, limitelor și a duratei m mdatului acestuia.

 • f) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru urmate exercițiu financiar;

 • g) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;

 • h) alegerea și revocarea membrilor Comisiei de Cenzori și stabilirea regulilor generale de organizare și funcționare a Comisiei de Cenzori;

 • i) aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociației, și, dacă este cazul, a comisiilor constituite în vederea îndeplinirii/exercitării obligațiilor/drepturilor Asociației;

 • j) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare depășește echivalentul în Lei al sumei de 150.000 Euro;

 • k) modificarea Statutului Asociației;

 • I) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • m) aprobarea primirii de noi membri în Asociație, a retragerii și excluderii unor membri din Asociație;

n) aprobarea cotizației anuale;

 • o) aprobarea raportului anual al comisiei de cenzori

 • p) orice alte atribuții prevăzute prin lege, Statut sau prin hotărârile autorităților deliberative ale membrilor asociati.

1

 • (3) Atribuțiile Adunării Generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați conform art. 5 alin. (2) sunt:

 • a) delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice transferate în responsabilitatea asociațiilor, inclusiv dreptul de a concesiona bunurile aparținând domeniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale membre care constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor de utilități publice;

 • b) înființarea unui compartiment ca autoritate de autorizare cu atribuții specificate de legislația în vigoare;

 • c) elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme;

 • d) aprobarea încheierii și modificării contractului de delegare a gestiunii;

 • e) aprobarea regulamentului și caietului de sarcini aferente Serviciului;

 • f) emiterea de hotărâri cu privire la atribuțiile, drepturile și obligațiile pentru a căror exercitare unitățile administrativ-teritoriale membre, prin hotărâri ale consiliilor locale, conferă Asociației mandat, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 • g) aprobarea măsurilor propuse în rapoartele de monitorizare a executării contractului de delegare, elaborate și prezentate de consiliul director;

 • h) adoptarea de hotărâri privind aplicarea măsurilor corective și a penalităților prevăzute de contractul de delegare în situația în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanță;

 • (4) Adunarea generală a Asociației adoptă hotărâri în exercitarea drepturilor speciale de informare și de control asupra operatorului, acordate Asociației conform art. 7 a (3) din prezentul Statut.

Art. 17.

 • (1) în temeiul art. 16 alin. (3), Adunarea Generală a Asociației otărăște asupra aspectelor legate de obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al asociaților, în special:

 • a) Strategia de dezvoltare;

 • b) Politica tarifară;

 • c) Contractul de delegare.

 • (2) în legătură cu acestea, asociații convin:

 • a) Asociația va asigura elaborarea și aprobarea Strateg! de dezvoltare a Serviciului. Pe baza Strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investițiile necesare al oiectivelor prevăzute de această strategie și prioritizarea acestora, precum și planul de implementare și analiza macrosuportabilității. Planurile de investiții vor fi actualizate periodic ținând seama de Strategia de dezvoltare',

 • b) Sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri neram. ursabile acordate de Uniunea Europeană sau de instituții financiare, fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale ale asociaților, fondurile proprii sau atrase ale operatorilor;

 • c) Listele de investiții prioritare și planurile de finanțat a acestora vor fi discutate în ședințele Adunării Generale a Asociației și aprobate de autoritățile delibera ve ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și ale asociaților deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor. în funcție de investițiile la care se referă, listele de investiți prioritare și planurile de finanțare vor fi anexate și vor face parte integrantă din contractele de delegare corespunzătoare;

 • d) Studiile de fezabilitate aferente listelor de investiții vor fi supuse avizului Asociației înainte de a fi aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiiioi (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor);

 • e) în funcție de specificul Serviciului, de activitățile componente ale acestuia aflate sub responsabilitatea fiecărui asociat și de Strategia de dezvoltare, gestiunea Serviciului, respectiv a activităților componente ale Serviciului, după caz, precum și concesiune sistemelor de utilități publice aferente Serviciului/activităților componente ale Serviciului vor fi încredințate operatorului în baza contractului de delegare;

 • f) Contractul de delegare a gestiunii activităților componente ale Serviciului va fi atribuit conform prevederilor legale în vigoare și va fi încheiat cu Operatorul de către rociație, în numele și pe seama asociaților care deleagă împreună prin Contractul de delegare activitățile componente ale Serviciului aflate sub responsabilitatea acestora;

 • g) Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiții stabilite prin contractele de delegare, va întreține, va moderniza, va reabilita și va extinde infrastructura concesionată și va gestiona activitățile componente ale Serviciului pe riscul și răspunderea sa, conform clauzelor Contractului de Delegare;

 • h) Asociația va monitoriza îndeplinirea de către Operator a obligațiilor care le incumbă în temeiul Contractului de Delegare;

 • i) Asociația va exercita, în numele și pe seama asociaților, drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în calitate de delegatar, conform prevederilor prezentului Statut.

 • j) Operatorul va fi o societate comercială înființată în una dintre formele prevăzute de legislația privind societățile comerciale, având ca acționari toate sau o parte din unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației.

 • k) Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea Serviciului pentru asociați.

 • I) Asociația va fi consultată cu privire la propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de aprobarea acestora. Autoritățile deliberative ale asociaților care sunt în același timp și acționari ai operatorului vor respecta avizul Asociației.

 • (3) în vederea exercitării de către Asociație a controlului direct și a influenței dominante asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului, asociații care sunt acționari ai operatorului acordă Asociației, potrivit prezentului statut, dreptul de a:

 • a) propune lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administrație al operatorului;

 • b) propune revocarea membrilor consiliului de administrație al operatorului;

 • c) propune introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor consiliului de administrație al operatorului pentru prejudiciile aduse acestuia;

 • d) acorda avizul conform asupra regulamentului de organizare și funcționare al operatorului înainte de aprobarea acestuia de către consiliul de administrație al societății;

 • e) acorda avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de consiliul de administrație al societății înainte de aprobarea acestora de către adunarea generală a operatorului;

 • f) acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de legea societăților comerciale și a celor prevăzute în contractul de delegare, asupra destinației și cuantumului acestora, necesar pentru ca adunarea generală a Operatorului să poată lua o hotărâre în acest domeniu;

 • g) aviza propunerile de modificare a actului constituti / al o| datorului înainte de adoptarea lor;

 • h) fi informată, în aceeași măsură ca oricare acționar al operatorului, despre activitatea acestuia.

Art. 18 Reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociaț sunt sponsabili pentru activitatea lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19

 • (1) Adunarea Generală a Asociației va fi convocată, ori de câte ori este necesar, de către Președintele Asociației sau de un număr de cel puțin %din asociați.

 • (2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cei )uțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data ședinței și va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi ale ț linței.

 • (3) în funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, convocarea va fi trimisă numai reprezentanților asociaților care au dreptul să participe și să voteze :u privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului Statut.

 • (4) Ședințele adunării generale a Asociației vor fi conduse de președintele Asociației sau, în absența acestuia, de persoana desemnată de acesta, împuternicita scop.

 • (5) Adunarea Generală a Asociației va alege dintre part ipanții la ședință un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței.

 • (6) Procesul-verbal este semnat de Președinte și de sec etar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței, fiecărui asociat convocat conform prevederilor alin. (2), indiferent dacă reprezentantul aceste î a fost sau nu prezent la ședință.

 • (7) Hotărârile Adunării Generale a Asociației se consemne ă Intr-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Art. 20.

 • (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot ega in adunarea generală a Asociației.

 • (2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiți asociați, respectiv asociații în competența cărora este organizat și funcționează Serviciul la data ședinței adunării generale, asociații beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum ș asociații deserviți de bunurile

rezultate în urma investițiilor, denumiți în prezentul statut asociați implicați, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței adunării generale doar reprezentanții acestora.

 • (3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-k) și lit. m)-p) se iau în prezența a două treimi din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală a Asociației se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală a Asociației este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaților prezenți.

 • (4) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) literele g) și h) respectiv alin.(4) se iau în prezența tuturor asociaților/asociaților implicați și cu votul favorabil fie a cel puțin jumătate din numărul asociaților/asociaților implicați, care însumează cel puțin două treimi din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați, fie a cel puțin două treimi din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin jumătate din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați.

Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți.

 • (5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) literele a) - f) se iau în prezența tuturor asociaților/asociaților implicați și cu votul favorabil fie a cel puțin jumătate din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin două treimi din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați, fie a cel puțin două treimi din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin jumătate din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați.

Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de asociați implicați prezenți și va hotărî cu majoritatea asociaților/asociaților implicați prezenți.

 • (6) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. I) se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la oricare convocare.

 • (7) în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (3)-(6), dacă o hotărâre a adunării generale a Asociației privește în mod direct Serviciul sau bunurile care aparțin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului acestuia.

 • (8) în cazul în care reprezentantul unuia dintre asociați nu poate participa la ședința unei adunări generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi ilocuit de un alt reprezentat al unității administrativ-teritoriale, mandatat în acest sens în condițiile prevăzute de Codul Administrativ (OUG nr. 57/2019).

 • (9) Cu respectarea corespunzătoare a prevederilor ar 20 alin.(1)-(8), ședința Adunării generale poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare la distanță.

 • (10) Hotărârile adunării generale pot fi semnate inclusiv c j semnă ară electronică extinsă.

Art. 21.

 • (1) Hotărârile adunării generale a Asociației luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) literele I), m) și n) respectiv art.16 alin.(3) literele a), c), d) și e) iu pot fi votate de reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației decât în baza u dat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.

 • (2) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociați trebuie aduse la cunoștința autorităților deliberative ale asociaților sau asociaților implicați, după caz, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței. De asemenea, Asociația este obligată să publice toate hotărârile Adunării Generale pe propria pagină de internet

 • (3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a Adunării Generale a Asociației dintre cele luate în exerc nea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) din prezentul Statut poate iniția acțiune în justiție în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (4) Adunarea Generală a Asociației poate delega Con; liului! ector, prin hotărâre adoptată în aceleași condiții ca cele prevăzute la art. 20 alin. (3), atribuț: privind aprobarea schimbării sediului Asociației.

 • 2. Consiliul Director

M.22.

 • (1) Consiliul director este organul executiv de conducere al asociației și este format din președintele asociației și încă cel puțin 4 membri aleși din rândul membrilor adunării generale a asociației.

 • (2) Membrii Consiliul Director sunt prevăzuți în Anexa 1 la sta ele organe și organele actuale de conducere, administrare și control.

 • (3) Mandatul membrilor Consiliului Director este limitat la mandatul de primar sau de președinte de consiliu județean, după caz.

 • (4) Președintele Asociației este și președintele al Consiliului Director, având următoarele atribuții:

 • a. conduce ședințele Consiliului Director;

 • b. semnează deciziile emise de Consiliul Director;

 • c. îndeplinește orice altă atribuție stabilită de Adunarea Generală.

 • (5) Vicepreședintele Asociației este și vicepereședintele Consiliului Director fiind ales de Adunarea Generală a Asociației . Vicepreședintele Consiliului Director îl înlocuiește pe președintele Consiliului Director.

 • (6) Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 23.

 • (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a Asociației și exercită atribuțiile prevăzute de prezentul Statut și cele ce îi vor fi delegate de Adunarea Generală.

 • (2) Consiliul Director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației:

 • a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al exercițiului financiar viitor și proiectul programelor Asociației;

 • b) propune cuantumul cotizare! pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare Adunării Generale;

 • c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, cu excepția contractelor a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 500.000 Euro;

 • d) angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de Adunarea Generală a Asociației și ținând cont de bugetul aprobat de aceasta;

Din aparatul tehnic vor face parte cel puțin următoarele persoane:

un secretar

un contabil

un consilier juridic

un număr suficient de specialiști pentru monitorizarea executării contractului/contractelor de delegare, conform mandatului acordat asociației prin prezentul statut,

 • e) în relația cu asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul Statut;

 • f) orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

 • (3) Consiliul Director are următoarele atribuții cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociați conform art. 5 alin. (2):

 • a) elaborarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului, a Caietului de sarcini al Serviciului și a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului ce vor fi supuse aprobării Adunării Generale;

 • b) consultarea asociațiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului;

 • c) medierea conflictelor dintre utilizatori și Operator, la cererea uneia dintre părți;

 • d) solicitarea de informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din pr prietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea Serviciului;

 • e) invitarea Operatorului pentru audieri, în vederea concilierii d ferendelor apărute în relația cu utilizatorii Serviciului.

Art. 24

 • (1) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația va constitui un aparat tehnic propriu.

 • (2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de msiliul Director, la propunerea Președinteului Asociației. Pe lângă angajații permanent! ai aparatului tehnic pot face parte și specialiști din exteriorul asociației.

 • (3) Din aparatul tehnic vor face parte un număr suficient de specialiști pentru îndeplinirea atribuțiilor, conform mandatului acordat Asociației prin prezentul Statut.

 • (4) La calculul cuantumului propus al cotizației anuale, Consil I Director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a aparatuli tehnic al Asociației.

 • (5) Aparatul tehnic are în atribuțiunile sale:

 • a) reprezentarea interfeței permanente dintre Adunarea Generală și Consiliul Director, pe de o parte și terți, pe de altă parte;

 • b) îndeplinirea sarcinilor specifice încredințate de către directoru executiv,

 • c) redactarea și arhivarea documentelor Asociației, precum și buna gestionare și exploatare a bunurilor aparținând Asociației;

 • d) întocmirea și supunerea spre aprobarea Consiliului Director a Regulamentului Intern;

 • e) ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale, deciziilor Consiliului Director, dispozițiilor directorului executiv.

 • (6) Directorul executiv își exercită activitatea în baza unui contract de mandat și are în principal următoarele atribuții:

a)administrarea documentelor Asociației;

b) elaborarea și semnarea documentelor înaintate spre aprobare Adunării Generale si Consiliului Director al Asociației;

c)informarea Adunării Generale si a Consiliului Director cu privire la calendarul activităților desfășurate de către aparatul tehnic și operațional al Asociației;

d) organizarea, conducerea și gestionarea activității curente a Asociației;

ejreprezintarea și angajarea, prin semnătură, a Asociației în raporturile cu terții din țară si/sau din străinătate, inclusiv cu instituțiile publice si cu cele bancare;

 • f) negocierea și semnarea, în condițiile legii, a contractelor necesare bunei funcționări a Asociației;

 • g) aducerea la îndeplinire a angajamentelor și hotărârilor luate de Consiliul Director și de către Adunarea Generală;

 • h) negocierea, încheierea/suspendarea/modificarea/desfacerea/încetarea, în condițiile legii, a contractelor individuale de muncă;

 • i) emiterea dispozițiilor, în executarea deciziilor Consiliului Director și în exercitarea atribuțiilor proprii;

 • j) formularea către Consiliul Director a propunerilor privind nivelul de salarizare în funcție de studii și muncă efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege, primele și alte forme de remunerare a personalului;

k)asigurarea managementului economic și financiar al organizației;

I) alte atribuții stabilite conform contractului de mandat, hotărârilor AGA, deciziilor Consiliilor Director, cu respectarea Codului Muncii si a Regulamentului Intern al Asociației.

Alt 25

 • (1) Consiliul Director se întrunește în ședințe, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Președintelui Asociației.

 • (2) Deciziile Consiliului Director se iau în prezența și cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului Director.

 • (3) Consiliul Director va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței. Procesele-verbale se semnează de toți membrii Consiliului Director prezenți. Deciziile Consiliului Director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

 • (4) Cu respectarea corespunzătoare a prevederilor alin. (5) - (10), ședința Consiliului Director poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță.

 • (5) Hotărârile Consiliului Director pot fi semnate inclusiv cu semnătură electronică extinsă.

C.Controlul financiar al Asociației

Art. 26.

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de căti Cenzor propus de către Consiliul Director și aprobat de către Adunarea Generală a Asociaților. Dur a ta andatului Cenzorului este de 4 (patru) ani cu posibilitatea prelungirii acestuia. Cenzoru os1 evăzut în Anexa 1 la statut -Organele actuale de conducere, administrare și control.

CAPITOLUL VI

Dizolvarea și lichidarea

Art. 27 Asociația se dizolvă:

 • a) de drept;

 • b) prin hotărârea instanței judecătorești competente;

 • c) prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 28 Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimb ?a act stui scop;

 • b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliul i Director în conformitate cu prezentul Statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;

 • c) reducerea numărului de asociați sub limita de 2, dacă icesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop (6 luni).

Alt 29

 • (1) Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătoreasc la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate:

 • a. când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sa i contrară ordinii publice;

 • b. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite au contrare ordinii publice;

 • b. când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • c. când asociația a devenit insolvabilă;

 • d. în cazul îndeplinirii condiției prevăzute la art. 14 din OG nr. 26/2000.

 • (2) în cazul necomunicării datelor de identificare ale beneficiarului real în termenul prevăzut la art. 34A5 alin. (7) din OG nr. 26/2000, asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

 • (3) Instanța competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul.

 • (4) Asociația se poate dizolva și prin hotărârea adunării generale. în termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripție își are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 30

 • (1) Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de legislația privind asociațiile.

 • (2) în cazul în care Asociația a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 29 alin. (1) literele a)-c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de municipiul Oradea, în calitate de unitate administrativ-teritorială în care Asociația își are sediul.

Art. 31.

 • (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

 • (2) Asociația își încetează existența la data radierii ei din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

Art. 32

 • (1) Prezentul Statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, special împuterniciți în acest scop.

 • (2) Prezentul Statut este guvernat de legea română. în situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

 • (3) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest Statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

înființarea Asociației a fost autorizată prin încheier Juc cătoriei Oradea nr. 49/A/2012

pronunțată în Camera de consiliu din data de 06.03.2012.

Procedura de autorizare a înființării a Asociației a fost, derulată de

***

Prezentul Statut a fost încheiat în 10 (zece) exemplare originale.

Primele organe de conducere, administrare și control

Organele actuale de conducere, administrare și control

Adunarea Generală:

 • - Ilie Bolojan

 • - Geza Batori

Adunarea Generală:

 • - Florin Birta

 • - Geza Batori

 • - Cristian Laza

 • - Dumitru Togor

 • - Ludovic Somogyi

 • - Ferencz Sandor Biro

 • - Petroi Adrian

 • - Adrian Codrean

Consiliul Director:

 • - Ilie Bolojan

 • - Geza Batori

 • - Ciprian Barna

Consiliul Director:

 • - Florin Birta

 • - Geza Batori

 • - Cristian Laza

 • - Dumitru Togor

 • - Ludovic Somogyi

 • - Ferencz Sandor Biro

 • - Petroi Adrian

 • - Adrian Codrean

Cenzor:

 • - Liviu George Popa

 • - Delia Florina Ungur - Ion lulius Delorean

Cenzor:

Rus Maria

Președinte Asociație - Ilie Bolojan

Președinte Asociație - Florin Birta

Vicepreședinte Asociație:

- Geza Batori

ASOCIAȚI:

 • 1. Municipiul Oradea

Primar Florin Birta

 • 2. Comuna Borș ____________________

Primar Geza Batori

 • 3. Comuna Sânmartin

Primar Cristian Laza

 • 4. Comuna Paleu_______________________

Primar Ludovic Somogyi

 • 5. Comuna Ineu________________________

Primar Dumitru Togor

 • 6. Comuna Cetariu_______________________

Primar Ferencz Sandor Biro

 • 7. Comuna Hidișelul de Sus

Primar Adrian Petroi

 • 8. Comuna Tileagd_______________________

Primar Adrian Codrean

ACT ADIȚIONALNR.6 LA STATUTUL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

TRANSREGIO

 • I. Preambulul Statutului se modifică și va avea următorul conținut:

  Preambul

 • 1. Municipiul Oradea, cu cod de identificare fiscală 4230487, prin Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Piața Unirii nr. 1, Județul Bihor, cod 410100, reprezentat de domnul primar Florin Birta, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. /_________________________.

 • 2. Comuna Borș, cu cod de identificare fiscală 4390526, prin Consiliul Local al Comunei Borș, cu sediul în Comuna Borș nr. 200, Județul Bihor, cod 417075, reprezentat de domnul primar Geza Baton, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Borș nr. /,

 • 3. Comuna Sânmartin, cu cod de identificare fiscală 4641296, prin Consiliul Local Sânmartin, cu sediul în comuna Sânmartin, Bulevardul Felix nr. 105, reprezentat de domnul primar Cristian Laza, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Sânmartin nr. /___________________________.

 • 4. Comuna Ineu, cu cod de indentificare fiscală 4935208, prin Consiliul Local Ineu, cu sediul în Ineu, str. Principală, nr. 7, reprezentat de domnul primar Dumitru Togor, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ineu nr. /.

 • 5. Comuna Paleu, cu cod de identificare fiscală 15304644, prin Consiliul Local Paleu, cu sediul în Paleu, str. Principală, nr. 18, reprezentat de domnul primar Somogyi Ludovic, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Paleu/.

 • 6. Comuna Cetariu, cu cod de identificare fiscală 4390518, prin Consiliul Local Cetariu, cu sediul în Cetariu , nr. 48, reprezentat de domnul primar Ferencz Sandor Biro, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Cetariu nr. /.

 • 7. Comuna Hidișelul de Sus, cu cod de identificare fiscală 4660743, prin Consiliul Local Hidișelul de Sus, cu sediul în Hidișelul de Sus, str. Principală nr.328, reprezentat de domnul primar Petrei Adrian, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Hidișelul de Sus nr. /___________________,

 • 8. Comuna Tileagd, cu cod de identificare fiscală 4820321, prin Consiliul Local Tileagd, cu sediul în Tileagd, str. Trandafirilor, nr. 1088, reprezentat prin primar Codrean Adrian, împuternicit în acest scop prin hotărârea Consiliului Local Tileagd nr.I.

denumiți colectiv asociați și individual asortatul, s-au asociat și au înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local TRANSREGIO (denumită în continuare Asociația), în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale , precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 , în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport TRANSREGIO (denumită în continuare Asociația), persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul Statut.

 • II. Art.14 se modifică prin introducerea alin. (6) care va avea următorul conținut:

 • (6) Membrii Adunării Generale sunt prevăzuți Anexa 1 la statut - Primele organe și organele actuale de conducere, administrare si control.

 • III. Art. 20 se modifică prin introducerea alin.(9) și (10] care vor avea următorul conținut:

 • (9) Cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 19 și 20 a!in.| 1)-(8), ședința Adunării generale poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă ia d stanță.

 • (10) Hotărârile adunării generale pot fi semnate inclusiv cu s jmnăl ră electronică extinsă.

 • IV. Alin.(2) al art. 22 se modifică și va avea urmă >ru! conținut:

Membrii Consiliul Director sunt prevăzuți în Anexa 1 la statut - Primele organe și organele actuale de conducere, administrare si control.

 • V. Art. 25 se modifică prin introducerea alin.(4) și (5) care vor avea următorul conținut:

 • (4) Cu respectarea corespunzătoare a prevederilor alii . (5) - (10), ședința Consiliului Director poate avea loc și prin mijloace electronice de comun care directă la distanță.

 • (5) Hotărârile Consiliului Director pot fi semnate incluși cu semnătură electronică extinsă.

 • VI. Art. 26 se modifică si va avea urmotorul conținut:

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de către un Cenzor propus de către Consiliul Director și aprobat de către Adunarea Genera i a Asociaților. Durata mandatului Cenzorului este de 4 (patru) ani cu posibilitatea prelungi ii acestuia. Cenzorul este prevăzut în Anexa 1 la statut - Primele organe și organele actuale de conducere, administrare și control.

 • VII. Alin.(2) al art. 30 se modifică și va avea urm nținut:

(1) în cazul în care Asociația a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 29 alin. (1) literele a)-c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluare de municipiul Oradea, în calitate de unitate administrativ-teritorială în care Asociația își ane sediui.

 • VIII. La finalul statutului se introduc următoar j mențiuni:

înființarea Asociației a fost autorizată prin înch ierea Judecătoriei Oradea nr. 49/A/2012 pronunțată în Camera de consi iu din data de 06.03.2012.

Procedura de autorizare a înființării a Asocia! iei a fost derulată de doamna Pop Cot Tania Mihaela.

 • IX. Din conținutul statutului se elimină noțiunea de act constitutiv al Asociației. J                                                                        J                                                                                 J

 • X. Se introduce Anexa 1 care conține ( >onența nominală a primelor și actualelor organe de conducere, adminis ; și de control.

  Primele organe de conducere, administrare și control

  Organele actuale de conducere, administrare si control

  Adunarea Generală:

  • - Ilie Bolojan

  • - Geza Batori

  Adunarea Generală:

  Florin Birta

  • - Geza Batori Cristian Laza Dumitru Togor

  • - Ludovic Somogyi Ferencz Sandor Biro Petroi Adrian

  • - Adrian Codrean

  Consiliul Director:

  • - Ilie Bolojan

  • - Geza Batori

  • - Ciprian Bama

  Consiliul Director:

  Florin Birta

  Geza Batori

  Cristian Laza

  • - Dumitru Togor

  Ludovic Somogyi

  • - Ferencz Sandor Biro

  Petroi Adrian

  • - Adrian Codrean

  Cenzor:

  • - Liviu George Popa

  • - Delia Florina Ungur - Ion lulius Delorean

  Cenzor:

  Rus Maria

  Președinte Asociație - Ilie Bolojan

  Președinte Asociație - Florin Birta

  Vicepreședinte Asociație:

  - Geza Batori

ASOCIAȚI:

 • 1. Municipiul Oradea

Primar Florin Birta

 • 2. Comuna Borș ___________________

Primar Geza Batori

 • 3. Comuna Sânmartin

Primar Cristian Laza

 • 4. Comuna Paleu______________________

Primar Ludovic Somogyi

 • 5. Comuna Ineu_______________________

Primar Dumitru Togor

 • 6. Comuna Cetariu_______________________

Primar Ferencz Sandor Biro

 • 7. Comuna Hidișelul de Sus

Primar Adrian Petroi

 • 8. Comuna Tileagd__

Primar Adrian Codrean