Hotărârea nr. 1/2021

Hotărâre pentru aprobarea înscrierii în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea a 12 (douăsprezece) noi coli de Carte Funciară pentru nr. cadastrale 209551 ÷ 209562 - Oradea, constituite prin dezmembrarea terenului cu nr. cadastral 208814, pe care se va dezvolta Cartierul Diaspora - în zona str. Izvorului

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea înscrierii în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea a 12 (douăsprezece) noi coli de Carte Funciară pentru nr. cadastrale 209551 ^ 209562 - Oradea, constituite prin dezmembrarea terenului cu nr. cadastral 208814, pe care se va dezvolta Cartierul Diaspora - în zona str. Izvorului

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 3387/1 din 11.01.2021 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 3387/2 din 11.01.2021, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar -Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradean aprobarea înscrierii în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea a 12 (doisprezece) noi coli de Carte Funciară pentru nr. cadastrale 209551 + 209562 - Oradea, pe care se va dezvolta Cartierul Diaspora - în zona str. Izvorului,

Văzând CF, nr. 208814 - Oradea, în care este intabulată suprafața de 8.509 mp teren - cu nr. cadastral 208814 - în proprietatea publică a Municipiului Oradea (Nr. inventar 700730 și 018036),

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 878 din 12.11.2020, de aprobare a Planului de amplasament și delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 208814 potrivit parcelării aprobate cu hotărârea nr. 866/2020 prin care s-a reglementat Planul Urbanistic Zonal de urbanizare parcelare teren pentru construire locuințe și dotări - Cartier Diaspora, în zona str. Izvorului, nr. cadastrale 180014 și 206039 - Oradea,

Luând în considerare referatul de admitere al O.C.P.I. Bihor, cu nr. 140399 din 05.01.2021, privind dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 208814, în nr. cadastrale 209551 + 209562 - Oradea,

În baza prevederilor art. 27 din Legea nr. 7/ 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 286 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte funciară pentru nr. cadastrale 209551 și 209552, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea, astfel:

> nr. cadastral 209551 - cu suprafața de 2.303 mp,

> nr. cadastral 209552 - cu suprafața de 1.005 mp.

Art. 2. Se aprobă trecerea din proprietatea publică a Municipiului Oradea în proprietatea privată a Municipiului

Oradea a parcelelor cu nr. cadastrale 209553 + 209562.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 10 (zece) noi coli de Carte funciară pentru nr. cadastrale 209553 + 209562, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea, astfel:

> nr. cadastral 209553 - cu suprafața de 600 mp, nr. cadastral 209554 - cu suprafața de 582 mp, nr. cadastral 209555 - cu suprafața de 501 mp, nr. cadastral 209556 - cu suprafața de 500 mp, nr. cadastral 209557 - cu suprafața de 501 mp, nr. cadastral 209558 - cu suprafața de 502 mp, nr. cadastral 209559 - cu suprafața de 512 mp, nr. cadastral 209560 - cu suprafața de 501 mp, nr. cadastral 209561 - cu suprafața de 500 mp, nr. cadastral 209562 - cu suprafața de 502 mp.

Art. 4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea și a evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar. Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Cadastru;

  • - PMO - Instituția Arhitectului Șef;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei


Nr. 1

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”