• Hotărârea 181/2021 - Municipiul Oradea

  privind înlocuirea unor reprezentanți ai autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea
 • Hotărârea 180/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici, și a contribuţiei proprii aferente investiției ”Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare”
 • Hotărârea 179/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România și a Regulamentului de Organizare și Funcționarea al Parteneriatului
 • Hotărârea 178/2021 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea Art.2 si Art.3 din H.C.L. nr. 677/19.07.2018 şi aprobarea bugetului cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente investitiei “Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea” în conformitate cu O.U.G. 114
 • Hotărârea 177/2021 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea Art.2 si Art.3 din H.C.L. nr. 676/19.07.2018 şi aprobarea bugetului cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente investitiei: “Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 28, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”, in conformitate cu OUG 114
 • Hotărârea 176/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat valoric, a indicatorilor tehnico-economici actualizați valoric ai proiectului, a analizei cost-beneficiu actualizată și a cheltuielilor legate de proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I - Oradea”
 • Hotărârea 175/2021 - Municipiul Oradea

  pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Oradea în Comisia Locală de Ordine Publică și constituirea acesteia
 • Hotărârea 174/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Dezvoltare zona rezidentiala si parc public; Parcelare teren pentru locuinte individuale zona str.Valentina Bostina – str. Nicolae Toma, nr.cad.170439, 198562-:198603, Oradea
 • Hotărârea 173/2021 - Municipiul Oradea

  privind corectarea erorii materiale din plansa „06- Reglementari urbanistice, unitati teritoriale de referinta”, aferente P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr.501/2016, privind incadrarea parcelelor identificate cu nr.cad.19162, 19109, 159162, 159171, str.Ogorului, Oradea, din UTR Lip in UTR Et
 • Hotărârea 172/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire spalatorie auto in regim self service, str. Calea Borsului, nr.49, nr.cad.198263, Oradea
 • Hotărârea 171/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea PUZ URBANIZARE - Dezvoltarea unei zone de activitati economice cu caracter industrial (Ei) si a unei zone de institutii si servicii (Is); Construire depozit logistic si birouri, str. Corneliu Baba, nr.cad.12225, nr.cad.162064 – Oradea
 • Hotărârea 170/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Extindere, recompartimentare si reabilitare casa,
 • Hotărârea 169/2021 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea,
 • Hotărârea 168/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Desfiintare corp C1 si C2, construire locuinta unifamiliala si imprejmuire teren, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr.1A, nr.cad.172774 – Oradea
 • Hotărârea 167/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil de apartamente in regim hotelier si alimentatie publica str. Avram Iancu nr.12, nr. cad. 184240 – Oradea
 • Hotărârea 166/2021 - Municipiul Oradea

  privind modificarea capitolului III alin. a) din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat cu H.C.L. nr. 983/26.11.2020
 • Hotărârea 165/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea amânării începerii perioadei de execuție a Contractului de finanțare încheiat între Municipiul Oradea, R.A.Aeroportul Oradea și Ryanair Designated Activity Company
 • Hotărârea 164/2021 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea perioadei de mobilizare stabilită prin contractul de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 355532/2020 și prorogarea termenelor stabilite pentru aplicarea tarifelor aferente activității de salubrizare și a celor de depozitare deșeuri
 • Hotărârea 163/2021 - Municipiul Oradea

  privind retragerea din concesiunea societății Termoficare Oradea SA a unor active fixe și concesionarea acestora către societatea Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 162/2021 - Municipiul Oradea

  privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Ianuarie 2021
 • Hotărârea 161/2021 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea către operatorul Oradea Transport Local SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 122/C2/01.05.2019
 • Hotărârea 160/2021 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea către societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea a unor active fixe, proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019
 • Hotărârea 159/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achitării cotizației datorate de Municipiul Oradea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio pentru anul 2021
 • Hotărârea 158/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 25 februarie 2021 (prima convocare) şi în data de 26 februarie 2021 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare
 • Hotărârea 157/2021 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013
 • Hotărârea 156/2021 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 25 februarie 2021 (prima convocare) şi în data de 26 februarie 2021 (a doua convocare)
 • Hotărârea 155/2021 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 8.050 mp cu societatea Izo Concept SRL
 • Hotărârea 154/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1551 din 2020
 • Hotărârea 153/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat pe str. Republicii nr. 10 – 10A Palatul Stern
 • Hotărârea 152/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat în Oradea, str. Republicii nr. 12-12A, Palatul Apollo
 • Hotărârea 151/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achitării cotizației datorate de Municipiul Oradea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea pentru anul 2021
 • Hotărârea 150/2021 - Municipiul Oradea

  privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 149/2021 - Municipiul Oradea

  privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 148/2021 - Municipiul Oradea

  privind achiziționarea serviciilor unui avocat pentru consultanța, asistența și reprezentarea juridică a Municipiului Oradea și a instituțiilor subordonate în fața instanțelor de judecată, în dosarul 1198/111/2020
 • Hotărârea 147/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea cotizaţiei parțiale a Municipiului Oradea pentru anul 2021 la Asociaţia Atletic Club Oradea CAO 1910, aferentă sezonului competiţional 2020-2021
 • Hotărârea 146/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România
 • Hotărârea 145/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a Anexei nr. 1 pentru obiectivul de investiții: „Extinderea creșei și grădiniței nr. 28 cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 144/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafața de 753 mp, respectiv pentru transmiterea dreptului de servitute auto pe cota de 358 / 753 mp, în favoarea imobilului cu nr. cadastral 189917 - Oradea, deținut de societatea Euro Bison S.R.L., în mun. Oradea - str. Transilvaniei
 • Hotărârea 143/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 46 mp, identificat cu nr. cadastral 209649, înscris în CF 209649 - Oradea, situat în zona străzii Sofiei
 • Hotărârea 142/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea cererii de trecere a Anexei - Boxă parter SC = 30 mp, situată în municipiul Oradea,
 • Hotărârea 141/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a cotei de 178 / 8.803 mp din nr. cadastral 202627 - Oradea, precum și pentru extinderea cu 178 mp a suprafeţei de teren concesionată, situată în str. Ogorului nr. 169, în baza contractului nr. 2100 din 21.01.2021 în favoarea societății Champion Car Wash S.R.L.
 • Hotărârea 140/2021 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 18.829 mp, înscris în CF 209898 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, în favoarea societății Hanning Motors Romania S.R.L.
 • Hotărârea 139/2021 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 181191, înscris în CF 181191, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 138/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați la faza SF și a variantei 1 recomandate de proiectant în vederea realizării obiectivului de investiții: „Realizarea rețelei cu utilități publice în Parcul Industrial Eurobusiness IV în municipiul Oradea”
 • Hotărârea 137/2021 - Municipiul Oradea

  pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Ana Ipătescu nr. 9, destinat activităților educative
 • Hotărârea 136/2021 - Municipiul Oradea

  pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu comercial situat în incinta Bazei Sportive”Ioșia” din mun. Oradea, cu destinația - unitate de alimentație publică cu terasă
 • Hotărârea 135/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a spațiului comercial de tip chioșc situat în incinta Sălii Sporturilor ”Antonio Alexe” din mun. Oradea, cu destinația - unitate de alimentație publică
 • Hotărârea 134/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri în vederea prelungirii duratei contractelor de închiriere/ comodat/ administrare, și de dare în folosință gratuită având ca obiect spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință / spațiile comerciale aflate în proprietatea / administrarea Municipiului Oradea
 • Hotărârea 133/2021 - Municipiul Oradea

  pentru închirierea, prin licitație publică, a locuințelor libere aparținând Municipiului Oradea,
 • Hotărârea 132/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre privind aprobarea eliminării unui criteriu de calificare pentru închirierea locuințelor aparținând Municipiului Oradea, gestionate de Direcția Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 131/2021 - Municipiul Oradea

  pentru repartizarea a două locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Oradea nr. 127 din 2019
 • Hotărârea 130/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 2.266 mp, proprietate privată aparținând unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Valea Frumoasă”
 • Hotărârea 129/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 110 mp, proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Moviliței”
 • Hotărârea 128/2021 - Municipiul Oradea

  pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.401 mp, și a edificatelor (garduri) - proprietate privată a unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Cântărețului”
 • Hotărârea 127/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață totală de 17.575 mp,proprietate privată a unor persoane fizice și juridice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Drum de legătură între strada Santăului și Matei Corvin”, din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 126/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului - în suprafaţă de 72 mp - identificat cu nr. cadastral 209117, înscris în CF 209117 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului
 • Hotărârea 125/2021 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului - în suprafaţă de 71 mp - identificat cu nr. cadastral 209474 și înscris în CF 209474 - Oradea, situat în zona străzii Petru Maior
 • Hotărârea 124/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 68 mp, identificat cu nr. cadastral 209424, înscris în CF 209424 - Oradea, situat în zona străzii Piatra Craiului
 • Hotărârea 123/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 201 mp, identificat cu nr. cadastral 209203, înscris în CF 209203 - Oradea, situat în zona străzii Suișului
 • Hotărârea 122/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului - în suprafață de 182 mp - identificat cu nr. cadastral 209579, înscris în CF 209579 - Oradea, situat în zona străzii Sofiei
 • Hotărârea 121/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 98 mp, identificat cu nr. cadastral 208843, înscris în CF 208843 - Oradea, situat în zona străzii Pădurii
 • Hotărârea 120/2021 - Municipiul Oradea

  pentru preluarea în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 96 mp, identificat cu nr. cadastral 191227, înscris în CF 191227 - Oradea, situat în zona străzii Cireșilor
 • Hotărârea 119/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 42 mp, identificat cu nr. cadastral 206788, înscris în CF 206788 - Oradea, situat în zona străzii Sofiei
 • Hotărârea 118/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 11 mp, identificat cu nr. cadastral 208674, înscris în CF 208674 - Oradea, situat în zona străzii Nufărului
 • Hotărârea 117/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.073 mp, reprezentând teren situat în zona străzii Apateului
 • Hotărârea 116/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața totală de 710 mp, reprezentând teren situat în zona străzii Santăului
 • Hotărârea 115/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 377 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea - situat în zona străzii Moviliței
 • Hotărârea 114/2021 - Municipiul Oradea

  pentru achiziționarea de către Municipiul Oradea a imobilului reprezentând teren, în suprafață de 504 mp, cu o construcție - casă din cărămidă, situată în str. Slatinei nr. 27, ce urmează a fi parte din amplasamentul aferent unui proiect de utilitate publică de interes local „Amenajare spațiu public urban - zona Rogerius, Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 113/2021 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a terenului, în suprafață de 474 mp, înscris în CF 209447 - Oradea, situat în str. Valea Frumoasă, în favoarea proprietarului construcției edificate pe acest teren
 • Hotărârea 112/2021 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a cotei de 67 / 367 mp teren, înscrisă în CF 206973 - Oradea, situată în str. Ștefan Odobleja nr. 46, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe acest teren
 • Hotărârea 111/2021 - Municipiul Oradea

  privind sistarea stării de indiviziune, cu sultă, asupra imobilului, identificat cu nr. cadastral 205731, înscris în CF 205731 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului, nr. 123, în favoarea coproprietarului - societatea Vancol Com S.R.L.
 • Hotărârea 110/2021 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea directă a suprafeței de 1.258 mp teren, identificată cu nr. cadastral 178759, înscrisă în CF nr. 178759 - Oradea, situată în șoseaua Borșului, la preţul stabilit prin Raportul de evaluare, în favoarea societății Lampart Trade S.R.L.
 • Hotărârea 109/2021 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea cotei de 300 / 612 mp teren, identificată cu nr. cadastral 196355, înscrisă în CF nr. 196355 - Oradea, situată în str. Graurilor, la preţul stabilit în Raportul de evaluare
 • Hotărârea 108/2021 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea suprafeței de 528 mp teren, identificată cu nr. cadastral 184985, înscrisă în CF nr. 184985 - Oradea, situată în str. Fabricilor, la preţul stabilit prin Raportul de evaluare
 • Hotărârea 107/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeței de 834 mp teren, identificat cu nr. cadastral 204430, înscris în CF nr. 204430 - Oradea, situat în str. Piatra Craiului, la preţul stabilit prin Raport de evaluare
 • Hotărârea 106/2021 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea directă a cotei de 92,5 / 370 mp teren, identificată cu nr. cadastral 153013, înscrisă în CF nr. 153013 - Oradea, situată în str. Cuza Vodă,
 • Hotărârea 105/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeței de 53 mp teren, identificată cu nr. cadastral 208182, înscrisă în CF nr. 208182 - Oradea, situată în str. Al. Sulfinei, la preţul stabilit prin Raportul de evaluare,
 • Hotărârea 104/2021 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea suprafeței de 695 mp teren, identificată cu nr. cadastral 207265, înscrisă în CF nr. 207265 - Oradea, situată în str. caporal Constantin Mușat, la preţul stabilit în Raportul de evaluare
 • Hotărârea 103/2021 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea cotei de 65 / 447 mp teren, identificat cu nr. cadastral 178316, înscris în CF nr. 178316 - Oradea, situat în str. Liszt Ferenc, la preţul stabilit în Raportul de evaluare, în favoarea soților Abrudan Radu - Mihai și Abrudan Cosmina - Elena
 • Hotărârea 102/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, în suprafață de 1.007 mp, identificată cu nr. cadastral 192691, înscrisă în CF 192691 - Oradea, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă situată în mun. Oradea, str. Aleea Lavandei nr. 7A, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L.
 • Hotărârea 101/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului - în suprafață de 382 mp - identificat cu nr. cadastral 194124, înscris în CF 194124 - Oradea, situat în mun. Oradea, în str. Veteranilor, în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 100/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203603, înscris în CF 203603, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 99/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 166872, înscris în CF 166872, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 98/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203589, înscris în CF 203589, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 97/2021 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203590, înscris în CF 203590, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 96/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205634, înscris în CF 205634, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 95/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205626,înscris în CF 205626, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 94/2021 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205644, înscris în CF 205644, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 93/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205632, înscris în CF 205632, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 92/2021 - Municipiul Oradea

  pentru stabilirea nivelului minim al redevenței la contractele de concesiune aflate în derulare referitor la terenurile, situate în Cartierul Tineretului - în zona străzii Calea Clujului, ce au fost concesionate în scopul construirii de locuinţe
 • Hotărârea 91/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, conform scenariului 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Amenajare pistă de alergare str.Sovata – mal Crișul Repede”
 • Hotărârea 90/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, conform scenariului 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Pistă de biciclete, alee de acces auto, împrejmuire și racord la rețeaua de canalizare a clădirii vestiarului bazei sportive în zona străzii Codrilor – Ștrand Dinamo”
 • Hotărârea 89/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “MODERNIZARE STRADA GEORGE BACALOGLU”
 • Hotărârea 88/2021 - Municipiul Oradea

  privind susţinerea organizării “ Zilei Mondiale a Sindromului Down”
 • Hotărârea 87/2021 - Municipiul Oradea

  privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Chiana Laurențiu Alin, prin demisie si vacantarea locului deținut de acesta
 • Hotărârea 86/2021 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile februarie 2021, martie 2021 și aprilie 2021
 • Hotărârea 85/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 ianuarie 2021
 • Hotărârea 84/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea.
 • Hotărârea 83/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea lucrărilor cadastrale și notariale necesare efectuării publicității imobiliare la parcelarea reglementată prin PUZ-ul aprobat cu HCL 726/2020 privind terenul situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu (Cartierul Tineretului)
 • Hotărârea 82/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.106 mp teren, proprietate publică a mun. Oradea, cu categoria de folosință „drum” – pista de biciclete, str. Emilian Mircea Chitul – Sfântul Apostol Andrei.
 • Hotărârea 81/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a cotei de 270 / 643 mp teren cu nr. topo 2420 din CF 169363 - Oradea, reprezentând suprafața de teren aferentă apartamentului nr. 1, (CF 169363-C1-U1) din casa colectivă notată în CF 169363-C1, situată în str. Jean Calvin nr. 13
 • Hotărârea 80/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.879 din 12.11.2020 pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată ale unor persoane fizice/juridice, în suprafață totală de 15.312 mp, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local Drum de legătură între centura municipiului Oradea (cartier Grigorescu) și comuna Nojorid (DN79 / DC64)”în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre
 • Hotărârea 79/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii, din proprietatea publică, în proprietatea privată a Municipiului Oradea a două parcele, identificate cu nr. cadastral 209175 - Oradea, în suprafață de 2.076 mp, respectiv cu nr. cadastral 209177 - Oradea, în suprafață de 1.264 mp, situate în Parcul Industrial Eurobusiness 3 - str. Uzinelor
 • Hotărârea 78/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a 3 (trei) parcele de teren, proprietate privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 77/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață totală de 29 mp, identificat cu nr. cadastrale 209106 și 209113, înscrise în CF 209106 și 209113 - Oradea, situate în zona străzii Șanțului
 • Hotărârea 76/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Menumorut nr. 4, bl. D105, parter, încheiat cu Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor
 • Hotărârea 75/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, B-dul. General Magheru nr. 7, încheiat cu Partidul Național Liberal - Filiala Bihor
 • Hotărârea 74/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea prețului de vânzare a 13 parcele, reprezentând suprafețe de teren fără acces direct la stradă, utilizate de „curți – grădini” situate între str. Henrik Ibsen și Veteranilor, valabil –pentru anul 2021.
 • Hotărârea 73/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea prețului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate construcții situate în str. Veteranilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri referitoare la vânzarea acestor terenuri, valabile pentru anul 2021.
 • Hotărârea 72/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea prețului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case, atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, din Cartierul Tineretului, în zona str. Calea Clujului – Uzina de apă.
 • Hotărârea 71/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând teren - în suprafață totală de 2.730 mp - cu construcții, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului” - tronsoanele 1 și 4, precum și pentru reglementarea situației juridice ale unor terenu
 • Hotărârea 70/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 615/2020, privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.065 mp, și a construcțiilor constând în garduri – proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare str. Cireșilor – tronson cuprins între str. Strugurilor și intersecția cu str. Piersicilor” în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre.
 • Hotărârea 69/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării a trei locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii,construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiul Oradea nr. 127 din 2019
 • Hotărârea 68/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 8 locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 67/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Mierlei nr. 12,în favoarea Asociației „Amia Suflet de Copil”
 • Hotărârea 66/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați la faza PT, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții „Construirea Grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea”.
 • Hotărârea 65/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 617 din 14.08.2020, pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 990 mp, și a edificatelor - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Viilor”, în sensul actualizării Anexelor 1 și 2
 • Hotărârea 64/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 582 din 24.07.2020,pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 766 mp, și a construcţiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrăriide utilitate publică de interes local ,,Modernizare strada Piersicilor - tronson cuprins între strada calea Bihorului și strada Izvorului” în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre
 • Hotărârea 63/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 616 din 14.08.2020,pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 375 mp, și a construcţiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Dimitrie Anghel tronson cuprins între strada Strugurilor și strada Izvorului” în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre
 • Hotărârea 62/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 581 din 24.07.2020,pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 2.420 mp, și a construcţiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Caișilor - tronson cuprins între strada Izvorului și strada Piersicilor” în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre
 • Hotărârea 61/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.123 mp, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinația „pistă de biciclete”, situată în str. Mircea Emilian Chitul
 • Hotărârea 60/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind nominalizarea unui delegat al Consiliului local al Municipiului Oradea în cadrul Comisiei locale de recrutare – încorporare.
 • Hotărârea 59/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Dușe Traian-Adrian, prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta
 • Hotărârea 58/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind propunerea de desfiinţare a serviciului social fără personalitate juridică – Centrul social cu destinaţie multifuncţională „CANDEO” situat în Oradea, str. Iuliu Maniu, nr. 20 din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea înfiinţat prin HCL 147/10 martie 2015
 • Hotărârea 57/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 872/2020 privind aprobarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
 • Hotărârea 56/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2021 – Amplasamentele pe care se vor derula lucrări de interes local de către beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea
 • Hotărârea 55/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale sau semicolective (maxim 2 unitati locative), str.Piersicilor, nr.cad.179455, Oradea
 • Hotărârea 54/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare (Masterplan) pentru dezvoltarea unei zone destinate activităților industriale PUZ pentru subzona 1 din masterplan – construire 4 hale, zona str.Uzinelor – str.Beothi Odon, Oradea nr.cad. 171427, 171440, 171441, 171444, 171446, 171447, 171449, 171450
 • Hotărârea 53/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de regenerare urbană – Centrul Cartierului Rogerius - și a planului de acțiuni.
 • Hotărârea 52/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea
 • Hotărârea 51/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.451 din 30 iunie 2003 privind atribuirea de denumiri unor strazi nou create in municipiul Oradea
 • Hotărârea 50/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea, aflate în prelungirea unor străzi existente
 • Hotărârea 49/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului-cadru al documentației pentru emiterea certificatelor de atestare a edificării/extinderii construcțiilor (adeverințe notare), executate fără autorizație de construire, (mai vechi de trei ani) pentru care împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la art. 31 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, nu mai permite aplicarea sancţiunilor
 • Hotărârea 48/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Restructurarea fostei incinte Rovex Desființare, refuncționalizare și extindere corpuri existente Construire corpuri noi cu funcțiune mixtă str.Griviței, nr.9-11 nr.cad. 208805 – Oradea
 • Hotărârea 47/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire piscina de inițiere și anexe, str. Bârsei, nr.20, nr.cad.188863, nr.cad.157275, nr.cad. 206218, nr.cad.191184 – Oradea
 • Hotărârea 46/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare pentru dezvoltarea unei zone rezidențiale; Parcelare teren pentru locuințe individuale zona str.Răspântiilor, nr.cad.12123, 12124, 18975, 206036, Oradea
 • Hotărârea 45/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Etajare parțială casă existentă, închidere terasă acoperită, modernizare casă, modificări interioare-exterioare, reabilitare fațadă, str. Barbu Stefanescu Delavrancea, nr.8, nr.cad. 206707 – Oradea
 • Hotărârea 44/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire hală, sediu firmă, stație betoane str. Ogorului, nr. 2L, nr.cad. 194326, Oradea
 • Hotărârea 43/2021 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru “Pietonalizare zona Libertății, mun. Oradea - racordarea mini-punctelor termice la rețeaua de transport și montarea acestora”
 • Hotărârea 42/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru „Bretea de legătură între Magistrala 1 și Magistrala 3”
 • Hotărârea 41/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie
 • Hotărârea 40/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Stație de pompare ape uzate menajere și branșament electric pe str. Coriolan Hora, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 39/2021 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Stație de pompare apă potabilă și branșament electric pe str. Ion Bogdan, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 38/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție „Modernizare str. episcop Radu Demeteriu”
 • Hotărârea 37/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Modernizare str. Veteranilor”
 • Hotărârea 36/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 2 recomandat de proiectant pentru „Modernizare str. Caporal Constantin Mușat”
 • Hotărârea 35/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta a II-a recomandată de proiectant pentru
 • Hotărârea 34/2021 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru „Modernizare str. pictor Roman Mottl”.
 • Hotărârea 33/2021 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 6, alin. 6.4. din contractul de administrare nr. 258573 din 19.10.2015 încheiat între Municipiul Oradea și societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA prin încheierea unui act adițional
 • Hotărârea 32/2021 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 ianuarie 2021 (prima convocare) şi în data de 1 februarie 2021 (a doua convocare)
 • Hotărârea 31/2021 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 ianuarie 2021 (prima convocare) şi în data de 01 februarie 2021 (a doua convocare)
 • Hotărârea 30/2021 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea numirii societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. în calitate de administrator al societății Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L.
 • Hotărârea 29/2021 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013
 • Hotărârea 28/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020
 • Hotărârea 27/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea –
 • Hotărârea 26/2021 - Municipiul Oradea

  privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile Octombrie, Noiembrie şi Decembrie 2020
 • Hotărârea 25/2021 - Municipiul Oradea

  privind retragerea din concesiunea societatății Termoficare Oradea SA a unor active fixe prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013
 • Hotărârea 24/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al
 • Hotărârea 23/2021 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al
 • Hotărârea 22/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile ianuarie 2021, februarie 2021 și martie 2021
 • Hotărârea 21/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre privind aprobarea proiectului: „consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat din municipiul Oradea, în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”, obiectiv de investiții finanțat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020
 • Hotărârea 20/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Căuș Vasile-Aurel, prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta
 • Hotărârea 19/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre pentru pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA VICTOR PAPILIAN”
 • Hotărârea 18/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre pentru pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA VIRGIL MAXIM”
 • Hotărârea 17/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre pentru pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA BETHLEN GÁBOR”
 • Hotărârea 16/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre pentru pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA DENIS DIDEROT”
 • Hotărârea 15/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Branșament de apă și racord canalizare menajeră la Sala de Sport Polivalentă din mun. Oradea”
 • Hotărârea 14/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la ACORDUL DE ASOCIERE încheiat în vederea achiziționării în comun a serviciilor de actualizare al Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții: ”DRUM EXPRES ORADEA-ARAD”
 • Hotărârea 13/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 896/2020 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021
 • Hotărârea 12/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre privind prelungirea perioadei de mobilizare aprobată prin HCL nr. 853/2020 și prorogarea termenelor stabilite prin HCL nr.888/2020 și HCL nr. 887/2020
 • Hotărârea 11/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013
 • Hotărârea 10/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre privind aprobarea actualizării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio
 • Hotărârea 9/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile Iunie, Iulie, August şi Septembrie 2020
 • Hotărârea 8/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre privind modificarea tarifului de utilizare definitivă a terenului aferent Depozitului Ecologic de Deșeuri pentru depozitare deșeuri nepericuloase provenite din afara județului Bihor
 • Hotărârea 7/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre privind abrogarea parțială a HCL nr. 651/2006 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent pentru ,,Ansambluri rezidențiale Calea Aradului (A) și strada Armatei române (B), Oradea,,
 • Hotărârea 6/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 49 din 30 ianuarie 2019 privind schimbarea denumirii străzii „Piața Emanuil Gojdu” cu denumirea „Piața Mihai Viteazul”
 • Hotărârea 5/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construite imobil de locuinte colective, str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 19, nr. cad. 208530, Oradea
 • Hotărârea 4/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire sediu firma si depozit str. Calea Santandrei, nr.82, cad.186133 – Oradea
 • Hotărârea 3/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre pentru închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, b-dul. Dacia nr. 108, bl. AM 6, cu destinația de birou parlamentar, în favoarea d-lui. Bodog Florian - senator
 • Hotărârea 2/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre pentru închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Piața 1 Decembrie nr. 4 - 6, cu destinația de birou parlamentar, în favoarea d-nei. Cătăniciu Steluța, deputat
 • Hotărârea 1/2021 - Municipiul Oradea

  Hotărâre pentru aprobarea înscrierii în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea a 12 (douăsprezece) noi coli de Carte Funciară pentru nr. cadastrale 209551 ÷ 209562 - Oradea, constituite prin dezmembrarea terenului cu nr. cadastral 208814, pe care se va dezvolta Cartierul Diaspora - în zona str. Izvorului