Proces verbal din 08.05.2020

Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 08.05.2020

PROCES VERBAL încheiat azi 08 mai 2020 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

în baza Dispoziției Primarului nr. 724/04.05.2020 a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 08 mai 2020.

Participă următorii consilieri: dl. Avram Nicolae loan, dl. Birta Florin Alin, dna. Blaga Mariana, dna. Buhaș Camelia Liana, dl. Chiană Lurențiu Alin, dl. Duse Traian Adrian, dna. Dulca Camelia mariana, dl. Dragoș Marcel David, dl. Felea Adrian loan, dl. Filimon Teofil Laviniu, dna. Fonoage Corina Lavinia Silvia, dl. lonescu Romeo, dna. Kecse Gabriela, dna. Kirei Melinda, dl. Kis Gabor Ferenc, dl. Leseu loan, dl. Maci Mihai, dl. Morar Grigore, dl. Negrea Adrian, dl. Negrean Daniel Dumitru, dl. Tau loan, dna. Peto Dalma Csila, dl. Sabău-Popa Liviu Mihai, dl. Zdrîncă Ionel Marius.

Ia cuvântul dl. Ionel Vila - secretar general al municipiului Oradea:

Bună ziua doamnelor si domnilor consilieri! Suntem la a doua ședință desfășurată în condiții speciale, în conformitate cu art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (3) lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. Vreau să facem prezența prin apelare nominală și v-aș ruga să răspundeți în momentul în care eu vă dau citire numelui.

DL Ionel Vila face apelul nominal:

DL Avram Nicolae - Prezent

DL Birta Florin - Prezent

Dna. Blaga Mariana - Prezentă

Dna. Buhaș Camelia - Prezentă

Dl. Chiană Laurențiu - Prezent

Dl. Dragoș Marcel - Prezent

Dl. Dulcă Camelia - Prezentă

Dl. Dușe Traian - Prezent

Dl. Felea Adrian - Prezent

Dl. Filimon Teofil - Prezent

Dna. Fonoage Lavinia - Prezentă

Dl. lonescu Romeo - Prezent

Dna. Kecse Gabriela - Prezentă

Dna. Kirei Melinda - Prezentă

Dl. Kis Gabor - Prezent

Dl. Lezeu loan - Prezent

DL Maci Mihai - Prezent

Dl. Marinău Florin - Prezent

Dl. Mălan Mircea - Prezent

Dl. Mohan Aurel - Prezent

Dl. Morar Grigore - Prezent

Dl. Negrea Adrian - Prezent

Dl. Negrean Daniel - Prezent

Dna. Peto Dalma - Prezentă

Dl. Sabău Li viu - Prezent

Dl. Tau loan - Prezent

Dl. Zdrîncă Ionel - Prezent

dl. Ionel Vila - secretar general al municipiului Oradea:

Suntem în unanimitate, se pot adopta hotărâri ale Consiliului Local în condițiile legii. înainte de a da cuvântul președintelui de ședință, supun atenției dumneavoastră procesul-verbal de la ședința anterioară, cea din 27 aprilie 2020, dacă sunt obiecții sau sunt abțineri, vă rog!

înțeleg că nu sunt, deci putem consemna în UNANIMITATE PENTRU.

Preia cuvântul dl. președinte Chiană Laurențiu Alin.

dl. Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință:

Bună ziua tuturor!

Ca urmare a situației în care ne aflăm ședința continuă prin supunerea la vot a procedurilor stabilite înainte, privind modul de desfășurare a ședinței. Borderoul privind ordinea de zi cu materialele propuse spre analiza și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea în ședința extraordinară de astăzi din data de 8 mai 2020 - vot UNANIMITATE PENTRU’ Mulțumesc!

Conform procedurilor stabilite se va da citire hotărârilor din fiecare capitol și la sfârșitul fiecărui capitol vom supune la vot materialele. înainte de acest lucru voi da cuvântul domnului primar pentru a ne preciza unele aspecte privind ordinea de zi.

dl. Ilie Bolojan - primar:

Bună ziua stimați consilieri! Vă rog să acceptați ca pe ordinea de zi să intre două materiale care au fost finalizate acum pe ultima sută de metri. Este vorba despre materialele care au legătură cu cele două spitale din subordinea Consiliului Municipiului Oradea, Spitalul Municipal și Spitalul Județean care sunt menite să creeze posibilitatea achiziției de dotări pentru a gestiona problematica COVID în perioada următoare. Practic rectificăm bugetul local în sensul în care fiecare spital primește pe baza unei convenții încheiată între Primăria Oradea și spitale un împrumut de aproximativ 8.000.000 lei fiecare spital, necesar pentru a le crea baza legală în vederea acestor proceduri de achiziție în așa fel încât în paralel cu derularea acestor proceduri să poată aplica pe programul de finanțare din bani europeni pentru dotările pe COVID iar dacă aceste documentații vor fi acceptate, banii să fie acoperiți din fonduri europene iar Consiliului Municipal să i se returneze împrumutul în condițiile în care doar o parte din aceste achiziții vor fi finanțate din bani europeni, diferența va rămâne ca și aport și contribuție din partea Consiliului Municipal la dotările spitalelor, dar asta urmează să fie reglate într-o procedura ulterioară prin hotărâri de consiliu și veți decide în consecință. Vă mulțumesc pentru înțelegere!

dl. Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință:

Supun la vot borderoul ordinii de zi cu precizările făcute de domnul primar.

Vot UNANIMITATE PENTRU

Dau citire proiectelelor din borderou:

  • I.   DIRECȚIA ECONOMICĂ

PUNCTUL NR. 1 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii parțiale a operatorului Administrația Domeniului Public SA de la plata redevenței datorate în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea nr. 21020/2019 începând cu luna aprilie 2020 și până la reluarea activităților suspendate.

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe proprietatea Municipiului Oradea, situate pe str. Ion Mihalache, înscrise în CF 203197 - Oradea.

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 4 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Administrația Domeniului Public SA să voteze „pentru” în cazul încheierii unui Contract pentru drept de acces din Parcarea supraetajată de pe strada Brașovului către Centrul Comercial din vecinătate.

  • 22 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVA

PROIECTUL NR. 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020.

  • 23 VOTURI PENTRU

4 ABȚINERI

PUNCTUL NR. 30 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea în scopul derulării achizițiilor necesare gestionării infecțiilor cu COVID 19.

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 31 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în scopul derulării achizițiilor necesare gestionării infecțiilor cu COVID 19 .

VOT UNANIMITATE PENTRU

  • II.   D.M.P.F.I.

PUNCTUL NR. 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului actualizat si a cheltuielilor legate de proiectul „Construirea grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie anteprescolară și preșcolară în municipiul Oradea”.

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 6 Proiect de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare cu Asociația „Clus Therm Transylvania”.

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 8 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 68/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice.

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 9 Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 1 si a Art.2 din HCL nr. 69/2020 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții „Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610”.

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 10 Proiect de hotărâre Privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 71/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții “Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare PT 104”.

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 11 Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 1 si a Art.2 din HCL nr. 72 /2020 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872”.

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 12 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 70/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții „Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871 ”.

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 13 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 181/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății între str. losif Vulcan și Parcul Traian”.

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 14 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 185/12.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții „Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”.

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 15 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 182/12.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății; respectiv renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice”.

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 16 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 184/12.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”.

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 17 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.3 din HCL nr. 322/27.04.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate revizuit, pentru obiectivul de investiții: „Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent”.

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 18 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 183/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții „Dezafectare PT 850 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”.

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 20 Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investitii:„Modemizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610”.

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 21 Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871".

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 22 Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872”

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 23 Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice.

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 24 Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor pentru obiectivul de investiții:„Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent”.

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 25 Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății între str. losif Vulcan și Parcul Traian”

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 26 Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice.

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 27 Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”.

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 28 Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investitii:„Modemizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății; 6uncta6ive renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste âuncta termice prin intermediul unor mini âpuncte termice”.

VOT UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 29 Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104.

VOT UNANIMITATE PENTRU

  • III.  DIRECȚIA TEHNICĂ

PUNCTUL NR. 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați pentru obiectivul de investiție ”iluminat arhitectural POD DACIA” din municipiul Oradea.

VOT UNANIMITATE PENTRU

  • IV.  D.A.S.O.

PUNCTUL NR. 19 Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii de selecție a partenerilor publici și privați în cadrul programului pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate.

VOT UNANIMITATE PENTRU

dl. Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință:

La diverse, dau cuvântul domnului primar.

dl. Ilie Bolojan - primar:

Stimați consilieri, vreau să vă mulțumesc pentru derularea acestor ședințe desfășurate în condiții neobijnuite și pentru înțelegrea de care au dat dovadă toate grupurile de consilieri în așa fel încât ședințele noastre de consiliu să se țină și să nu fie perturbate. Vă pot informa că ședința de consiliu ordinară intenționăm să o convocăm în intervalul 26-28 luna aceasta. Va fi o ședință relativ normală în care întâlnirea intenționăm să o convocăm în sală, cu mască pe față, deci să revenim treptat, treptat la ședințele de consiliu normale, păstrăm distanțele și sigur luările de poziție vor fi mult mai directe și ședința se va desfășura după un tipic cu care suntem obișnuiți. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru ajutor!

dl. Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință:

Mulțumesc domnule primar, nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă. Mulțumesc! La revedere! O zi buna tuturor!


SECRETAR GENERAL, Ionel Vila

întocmit, Lazăr Oana