Hotărârea nr. 98/2020

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.710 mp, reprezentând teren public - drumul de legătură de la fostul CET II Oradea la drumul cu nr. cadastral 65885 - Sânmartin

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.710 mp,

reprezentând teren public - drumul de legătură de la fostul CET II Oradea

la drumul cu nr. cadastral 65885 - Sânmartin

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 169266/1 din 05.02.2019, prin care se supune spre dezbatere proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.710 mp, reprezentând teren public - drumul de legătură de la fostul CET II Oradea la drumul cu nr. cadastral 65885 - Sânmartin.

                Având în vedere că prin documentația cadastrală anexată, se delimitează suprafața de 2.710 mp, reprezentând un sector necadastrat până în prezent din terenul public ce aparține Municipiului Oradea, poziționat între proprietăți private, platforma industrială a fostului CET II Oradea și drumul cu nr. cadastral 65885 - Sânmartin, ce se constituie din numerele topo indicate în tabelul propus spre aprobare prin prezenta Hotărâre.

                În vederea administrării eficiente a acestui teren;

                Luând în considerare art. 31 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată;

                Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 7/ 1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultative al Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art. 1.    Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de:

Ø     898 / 13.766 mp teren, identificat cu nr. topo 913/2, din CF 486 - Cheriu;

Ø  1.245 /   6.969 mp teren, identificat cu nr. topo 912/2, din CF 485 - Cheriu; și a

Ø     567 /   8.933 mp teren, identificat cu nr. topo 912/4, din CF 514 - Cheriu. 

                Art. 2.    Se aprobă Planul de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.710 mp, astfel:

Suprafaţa

nr. cadastral

nou constituit

 

Nr. CF sau

Adeverința

în care este înscris nr. topo

 

Nr. topo.

Suprafaţa ce se dezlipeşte din

nr. topo

 

Suprafaţa

de teren

înscrisã în CF

 

 

Reprezintă

2.710

CF 486 - Cheriu

913/2

  898

13.766

Teren drum, proprietate publică

   a Municipiului Oradea

CF 485 - Cheriu

912/2

1.245

  6.969

CF 514 - Cheriu

912/4

   567

   8.933

                Art. 3.  Se aprobă trecerea în proprietate publică a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 2.710 mp, respectiv deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, cu categoria de folosință drum.

                Art. 4.  Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitor la imobilul - teren public, aprobat prin prezenta Hotărâre.

                Art. 5.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar;

                Art. 6.   Prezenta Hotărâre se comunică cu:

-          Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

-          Primarul Municipiului Oradea;

-          PMO - Instituția Arhitectului Șef;

-          PMO - Direcţia Patrimoniului Imobiliar  (DPI) - Serviciul Terenuri;

-          PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

-          PMO - Direcţia Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.;

      -      O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

      -      societatea Aloref S.R.L. prin grija DPI – Serviciul Terenuri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 98

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila