Hotărârea nr. 97/2020

privind aprobarea modificării Anexei 3 la H.C.L. nr. 1053 din 05.11.2018, pentru înscrierea în Cartea funciară a imobilului, cu suprafața de 8.870 mp., constituit prin alipirea suprafețelor din nr. topo / cadastrale afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Modernizare stradă poet Gheorghe Pituț (tronson cuprins între str. Matei Corvin - Calea Bihorului)”

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL                                                   

  H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării Anexei 3 la H.C.L. nr. 1053 din 05.11.2018, pentru înscrierea în Cartea funciară a imobilului, cu suprafața de 8.870 mp., constituit prin alipirea suprafețelor din nr. topo / cadastrale afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică

Modernizare stradă poet Gheorghe Pituț (tronson cuprins între str. Matei Corvin - Calea Bihorului)”

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 173746/1 din 10.02.2020 și Raportul de specialitate cu nr. 173746/2 din 10.02.2020   prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar – Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea modificării Anexei 3 la H.C.L. nr. 1053 din 05.11.2018, pentru înscrierea în Cartea funciară a imobilului, cu suprafața de 8.870 mp., constituit prin alipirea suprafețelor din nr. topo / cadastrale afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, mai sus menționată.

Având în vedere că prin H.C.L., nr. 1053 din 05.11.2018, s-a aprobat coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă poet Gheorghe Pituț (tronson între str. Matei Corvin - Calea Bihorului)”, respectiv declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 9.208 mp şi a construcţiilor - proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări.

Văzând că ulterior aprobării hotărârii amintite, din discuțiile avute cu reprezentanții A.P.I.A. Bihor, privind cota de 427 / 4.390 mp. teren din nr. cadastral 182673 - Oradea, afectat de amplasamentul lucrării, s-a concluzionat că poate fi necesară o Hotărâre de Guvern pentru radierea din patrimoniul A.P.I.A. a cotei din imobilul afectat de coridorul de expropriere.

Luând în considerare că, procedura de emitere a unei H.G. necesită un interval de timp îndelungat, s-a propus modificarea Anexei 3 la H.C.L. nr. 1053 din 05.11.2018, prin eliminarea poz. 44, reprezentând imobilul cu nr. cadastral 182673 - Oradea, aflat în administrarea A.P.I.A. Bihor.

Pentru înscrierea în Cartea funciară a suprafeței de 8.870 mp., reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Modernizare stradă poet Gheorghe Pituț”, este necesară aprobarea - Anexei 1 la prezenta Hotărâre - reprezentând tabelul modificat, cu Lista imobilelor care intră în coridorul lucrării (cuprinzând toți proprietarii, inclusiv Municipiul Oradea / Statul Român), pentru terenul afectat faptic de proiectul de interes public local, în zona studiată.

Ținând cont de cele mai sus arătate,

În conformitate cu prevederile art. 11. alin. 7 a Legii nr. 255/2010, actualizată, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local şi a Normelor de aplicare a Legii nr. 255/2010,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultative al Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) și d), alin. 4 lit. a), d), alin. 7 lit. m), și art. 139 alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art. 1. Aprobarea modificării Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1053 din 05.11.2018, în sensul eliminării poz. 44 din anexa inițială.

                Art. 2.  Aprobarea înscrierii, după perfectarea operațiunilor legale, într-o coală de Carte funciară, a imobilului - cu suprafața de 8.870 mp. - constituit prin alipirea suprafețelor din nr. topo / cadastrale afectate de lucrare, conform Anexei nr. 1, la prezentul Raport de specialitate, reprezentând teren cu categoria de folosință „drum” str. Gheorghe Pitut - tronsonul 2 - proprietate publică a Municipiului Oradea.

                Art. 3.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

                Art. 4.    Prezenta Hotărâre se comunică cu:

-          Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

-          Primarul Municipiului Oradea;

-          PMO - Direcţia Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

-          PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

-          PMO - Direcţia Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări Gestiune;

-          O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                     Chiană Laurențiu Alin

 

                                                         

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 97

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru” și 4 de voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila