Hotărârea nr. 96/2020

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 655 din 09.09.2013, pentru aprobarea extinderii spațiului comercial învecinat, înscris în CF nr. 150228-C1-U2, prin închirierea suprafeţei utile de 99,08 mp, înscrisă în CF nr. 73083 - Oradea cu nr. topo 776, pentru reabilitarea şi amenajarea „Pasajului de trecere între str. Republicii şi str. Madách Imre”, respectiv realizarea unei terase
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL                                         

           

H O T Ă R Â R E

 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 655 din 09.09.2013,

pentru aprobarea extinderii spațiului comercial învecinat, înscris în CF nr. 150228-C1-U2,

prin închirierea suprafeţei utile de 99,08 mp, înscrisă în CF nr. 73083 - Oradea cu nr. topo 776,

pentru reabilitarea şi amenajarea Pasajului de trecere între str. Republicii şi str. Madách Imre”, respectiv realizarea unei terase

 

                                                                  

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 171629/1 din 07.02.2020 și  Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 171692/2 din 10.02.2020 prin care Direcţia Patrimoniu Imobiliar – Serviciul Terenuri propune Consiliului local al municipiului Oradea revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 655 din 09.09.2013 privind aprobarea extinderii spațiului comercial învecinat, înscris în CF nr. 150228-C1-U2, prin închirierea suprafeţei utile de 99,08 mp, înscrisă în CF nr. 73083 - Oradea cu nr. topo 776, pentru reabilitarea şi amenajarea Pasajului de trecere între str. Republicii şi str. Madách Imre” respectiv realizarea unei terase.

Având în vedere că pasajul de trecere, ca parte comună a condominiului de la adresa str. Madach Imre nr. 1 - 5, face obiectul unui contract de asociere cu Asociația de proprietari Bazar, având ca obiect reabilitarea și administrarea acestuia de către Municipiul Oradea, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 28.01.2020, se impune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 655 din 09.09.2013.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultative al Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. a) și art. 139 alin. (1) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ.

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e

 

            Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 655 din 09.09.2013, privind aprobarea extinderii spațiului comercial învecinat, înscris în CF nr. 150228-C1-U2, prin închirierea suprafeţei utile de 99,08 mp, înscrisă în CF nr. 73083 - Oradea cu nr. topo 776, pentru reabilitarea şi amenajarea Pasajului de trecere între str. Republicii şi str. Madách Imre”, respectiv realizarea unei terase.

            Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

            Art. 3.    Prezenta Hotărâre se comunică cu:

-          Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

-          Primarul Municipiului Oradea;

-          Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcţia Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

-          PMO - Instituția Arhitectului Șef;

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 96

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila