Hotărârea nr. 95/2020

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 298 mp, respectiv a propunerii de alipire a acestuia cu nr. cadastral 158078 - Oradea, precum și pentru majorarea cu 298 mp a suprafeţei de teren concesionată prin contractul nr. 640 din 2000, în favoarea societăţii Inflor Com S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL                                                          

 

H O T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 298 mp,

respectiv a propunerii de alipire a acestuia cu nr. cadastral 158078 - Oradea,

precum și pentru majorarea cu 298 mp a suprafeţei de teren concesionată prin contractul nr. 640 din 2000, în favoarea societăţii Inflor Com S.R.L.

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 173432/1 din 10.02.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 173432/2 din 10.02.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar -  Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 298 mp, respectiv alipirea acestuia cu nr. cadastral 158078 - Oradea, precum și majorarea cu 298 mp a suprafeţei de teren concesionată prin contractul nr. 640 din 2000, în vederea construirii unei spălătorii auto ecologice self-service care va extinde / diversifica serviciile oferite clienţilor la staţia de alimentare carburanţi GPL existentă.

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 373 din 01.03.2018 şi Avizul nr. 1013 din 06.06.2019 pentru PUZ - Reconversie funcţională - Construire spălătorie auto ecologică, emise de Instituția Arhitectului Șef. Constatând că amplasamentul studiat nu permite amenajarea a două incinte distincte una cu funcţiune de staţie de carburanţi GPL şi alta cu funcţiunea de spălătore de tipul celei propuse, care să aibă asigurate şi căile de acces, respectiv de intrare și ieşire în condiţii optime.

În baza solicitării societăţii Inflor Com S.R.L. privind extinderea suprafeţei concesionate prin contractul de concesiune nr. 640 din 27.07.2000, cu 298 mp, prin alipirea cu parcela având nr. cadastral 158078 - Oradea (nr. cad. vechi 354) atribuită cu procesul verbal de adjudecare a licitaţiei publice nr. 137583 din 26.07.2000.

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 593 din 31.07.2019, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal - reconversie funcţională din UTR Lc în UTR Et; Construire spălătorie auto ecologică self - service, bulevardul Decebal nr. cadastral 158078, nr. topo. 3099/3, nr. topo. 3101/3,   

Ţinând seama de prevederile art. 15 lit. e) al Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construire, republicată și actualizată;

Luând în considerare prevederile art. 27 a Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Conform art. 361 alin. (2) şi art. 362 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultative al Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 309, art. 310, art.  312 și art. 313 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ş t e

 

                Art. 1.  Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 298 mp, astfel:

Nr. topo

din care se constituie

nr. cadastral

CF (sau nr. Adev. O.C.P.I.) în care este înscris

nr. topo

Suprafața de teren a numărului topo

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo.

și se constituie în noul nr. cadastral

-mp-

 3099/3

 173320 - Oradea

    912

 58

 3101/3

 173321 - Oradea

16.984

240

                                                                                              Total      

298

 

                Art. 2.  Se aprobă înscrierea în evidenţele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren - în suprafață de 298 mp - proprietate publică a Municipiului Oradea - situat în b-dul. Decebal.

                Art. 3.  Se aprobă trecerea din proprietatea publică, în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a suprafeței de 298 mp identificată cu nr. cadastral nou constituit conform art. 1 din prezenta Hotărâre.

                Art. 4.   Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de alipire a imobilului cu nr. cadastral nou constituit la art. 1, cu nr. cadastral 158078 - Oradea, astfel:

Suprafaţa

nr. cadastral

 nou constituit

- mp -

Nr. cadastrale

care se alipesc

 

Nr. CF

în care este

întăbulat nr. top

Nr. cadastral

nou constituit

Suprafaţa noului nr. cadastral

 - mp. -

Observaţii

Înainte de alipire

După alipire

 298

 Constituit la pct. 1

  -  Oradea

 

1.070

Teren -        proprietate privată a   Municipiului Oradea

Construcție -  proprietate a societății Inflor Com S.R. L.

 772

158078

  158078  - Oradea

 

 

                Art. 5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 4 din prezenta Hotărâre, reprezentând:

§   Teren - 1.070 mp - proprietate privată a Municipiului Oradea,

§   Construcție - proprietate a societății Inflor Com S.R.L.

                Art. 6. Se aprobă majorarea, cu 298 mp, a suprafeţei concesionate în amplasamentul situat la intersecția bd. Decebal – str. Vlădeasa de societatea Inflor Com S.R.L. prin contractul nr. 640 din 27.07.2000, de la 772 mp la 1.070 mp, în vederea extinderii activităţii prin construirea unei spălătorii auto de tip self service.

                Art. 7.   Beneficiarul dreptului de concesiune, are obligația de a moderniza clădirea existentă și să amenajeze spațiul verde situat între incinta și intersecția dintre str. Vlădeasa și b-dul. Decebal, prin grija și pe cheltuiala sa, conform propunerilor prezentate în panșele 15.A, 16.A, 17.A, 18.A, 19.A, 20.A și 21.A aferente proiectului nr. 1393/2018.

                Art. 8.  Redevența pentru suprafața de teren concesionată suplimentar (298 mp), este de 38,2481 lei/ mp/ an, astfel cum a fost adjudecată prin licitația publică organizată în anul 2000 și indexată de atunci și până în prezent. Baza de calcul a indexării este luna decembrie 2019.

                Art. 9. Se aprobă completarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanţă cu prevederile din prezenta Hotărâre.

                Art. 10. Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar și societatea Inflor Com S.R.L.

                Art. 11.   Prezenta Hotărâre se comunică cu:

-                      Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

-                      Primarul Municipiului Oradea;

-                      PMO - Direcţia Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

-                      PMO - Direcţia Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru;

-                      PMO - Direcția Economică -  Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

-                      O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară;

-                      societatea Inflor Com S.R.L.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 95

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila