Hotărârea nr. 94/2020

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.003 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Piatra Craiului

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.003 mp,

reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Piatra Craiului

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 23438/1 din 27.01.2020, prin care se supune spre dezbatere proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.003 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, strada Piatra Craiului.

                Văzând Cărțile Funciare nr. 203974 și 203976 - Oradea, potrivit cărora terenul identificat cu nr. topo 7356/6 și 7356/5, este în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

                Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcţia Patrimoniu Imobiliar sub nr. 371345 din 18.10.2019, prin care dl. Farcaș Traian a solicitat achiziționarea terenului din vecinătatea proprietății deținută de acesta pe str. Piatra Craiului.

                Prin documentația cadastrală întocmită se delimitează suprafața de teren ce va fi înscrisă într-o nouă coală de Carte Funciară, procedura și condițiile de valorificare a terenului urmând să fie aprobate după obținerea CF nou.

                Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 7/ 1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultative al Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art. 1.  Se aprobă Planul de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.003 mp, astfel:

Suprafaţa

nr. cadastral

nou constituit

 

 

CF

în care este înscris terenul

 

 

Nr. topo.

 

Nr.  de inventar

 

Suprafaţa

ce se dezlipeşte din nr. topo

 

 

Suprafaţa

de teren

înscrisã în CF

 

 

        Reprezintă

2.003

203976 - Oradea

7356/6

018363

  719

719

Teren - proprietate privată

            a Municipiului Oradea

203974 - Oradea

7356/5

018364

1.284

1.439

 

                Art. 2.   Se aprobă înscrierea în evidenţele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea.

                Art. 3. Se aprobă actualizarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanţă cu prevederile din prezenta Hotărâre.

                Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

                Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

§  Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

§  Primarul Municipiului Oradea;

§  PMO - Direcţia Patrimoniului Imobiliar  (DPI) - Serviciul Terenuri;

§  PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

§  PMO - Direcţia Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.;

§  O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară;

§  d-lui. Farcaș Traian prin grija DPI – Serviciul Terenuri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 94

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila