Hotărârea nr. 93/2020

pentru aprobarea ameliorării suprafeței totale de 65,3199 ha teren degradat - proprietate publică a Municipiului Oradea, prin efectuarea unor lucrăride împăduriri

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea ameliorării suprafeței totale de 65,3199 ha teren degradat
- proprietate publică a Municipiului Oradea, prin efectuarea unor lucrări de împăduriri


                Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 173537/1 din 10.02.2020 și Raportul de specialitate , înregistrat cu nr. 17353 din 10.02.2020  prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar – Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea ameliorarii suprafeței de 65,3199 ha teren degradat - proprietate publică a Municipiului Oradea, prin efectuarea de lucrări de împăduriri.

Având în vedere identificarea a trei parcele, în suprafaţă totală de 65,3199 ha, teren degradat ca urmare a depozitărilor ilegale și activităților economice de extragere a zăcămintelor minerale (pietriș și balast) din vecinătatea râului Crișul Repede, respectiv de argilă, de către Fabrica de cărămidă din zona străzii Calea Clujului, în vecinătatea Uzinei de Apă - Cartierul Tinerilor. Două dintre aceste parcele sunt situate pe malurile stâng și drept al râului Crișul Repede în aval de podul CFR aferent liniei ferate Arad - Oradea și unul la limita dintre Uzina de Apă și spatele parcelelor rezidențiale situate în strada Victor Papilian - Cartierul Tineretului.

Văzând Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate și Hotărârea Guvernului nr. 1257/2011 de aprobare a regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare;

Luând în considerare intenția administrației publice locale orădene de transpunere a prevederilor Planului Urbanistic General în teren, prin declararea perimentrului de ameliorare, includerea acestuia în fondul forestier al UAT - Municipiul Oradea și actualizarea Cărții funciare potrivit lucrărilor ce vor fi efectuate în perimetrul de ameliorare.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultative al Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), c), d) alin. (4) lit. e),  alin (6) lit. a), alin. (7) lit. i)  și art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ,

 

            CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art. 1. Se aprobă ameliorarea suprafeței totale de 65,3199 ha teren degradat - proprietate publică a Municipiului Oradea, prin efectuarea de lucrări de împăduriri, în mun. Oradea:

Ø  str. George Bacaloglu FN, pe amplasamentul indicat în Planul de Situație, Anexa nr. 1 la prezentul Raport;

Ø  mal drept al râului Crișul Repede, pe amplasamentul indicat în Planul de Situație, Anexa nr. 2 la prezentul Raport;

Ø  mal stâng al râului Crișul Repede, pe amplasamentul indicat în Planul de Situație, Anexa nr. 3 la prezentul Raport.

                Art. 2.  Se dă acordul pentru transmiterea, prin protocol, către Garda Forestieră a terenului, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în vederea realizării unor lucrări de împăduriri.

                Art. 3.  Se împuternicește primarul Municipiului Oradea sau reprezentantul legal desemnat de către acesta, să semneze:

Ø  cererea pentru constituirea perimetrelor de ameliorare, pe limita și suprafața specificată în anexele nr. 1, 2 și 3 la prezenta Hotărâre;

Ø  acte, documente și protocoale necesare proiectării și realizării de lucrări, finanțate din Fondul pentru mediu, în perimetrul de ameliorare;

Ø  documente pentru recepția lucrărilor efectuate în perimentrul de ameliorare și includerea acestuia în fondul forestier al UAT - Municipiul Oradea; și să semneze

Ø  contractul sau actul adițional la contract, după caz, pentru paza și administrarea în regim silvic a suprafeței de 65,3199 ha teren.

                Art. 4.  Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Oradea, Direcția Juridică, Direcția Patrimoniu Imobiliar.

                Art. 5.  Prezenta Hotărâre se comunică cu:

            - Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

            - Primarul Municipiului Oradea;

                          - PMO - Direcția Economică;

                             - PMO - Direcția Juridică;

             - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri.                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Chiană Laurențiu Alin

                                                                                                                               

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 93            

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila