Hotărârea nr. 92/2020

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1017 din 27 noiembrie 2017 și aprobarea noilor indicatori tehnico - economici la faza DALI, în urma ajustarii preturilor în baza OUG nr.114/2018, pentru realizarea obiectivului de investiție: Reparatii capitale si modernizare Bazin Olimpic, Aleea Strandului nr.5, Oradea.

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1017 din 27 noiembrie 2017 și aprobarea noilor  indicatori tehnico - economici la faza DALI, în urma ajustarii preturilor în baza OUG nr.114/2018, pentru realizarea obiectivului de investiție: Reparatii capitale si modernizare Bazin Olimpic, Aleea Strandului nr.5, Oradea.

 

            Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 171237 din 06.02.2020, inițiat de către primarul municipiului Oradea și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 171242 din 06.02.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune Consiliului Local al municipiului Oradea abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1017 din 27 noiembrie 2017 și aprobarea noilor indicatorilor tehnico – economici la faza DALI, pentru realizarea obiectivului de investiție: Reparatii capitale si modernizare Bazin Olimpic, Aleea Strandului nr.5, Oradea,

            În urma ajustarii pretului in baza OUG nr.114/2018, în vederea realizării obiectivului de investiții: Reparatii capital si modernizare Bazin Olimpic, Aleea Strandului nr.5, Oradea, 

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

            În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit.a), d), lit. e),  alin. (7) lit. f),  m) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

 

            Art. 1.  Se aprobă noii indicatori tehnico-economici revizuiți la faza DALI pentru obiectivul de investiție: Reparatii capital si modernizare Bazin Olimpic, Aleea Strandului nr.5, Oradea, după cum urmează:

 CARACTERISTICI PRINCIPALE  ȘI  INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

AI  INVESTIȚIEI

 Ordonator principal de credite:                             Primarul Municipiului Oradea 

 Beneficiar:                                                            Municipiul Oradea

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

                        

             Valoarea totală a investiției:                             11.809.463,86 lei fără TVA

            Din care C+M:                                                     8.180.902,75 lei fără TVA

            Diverse si neprevazute                                           974.969,70 lei fără TVA

             Durata de realizare a investiției:                                                     24 luni

 

            Art. 2.    Se abrogă Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 1017 din 27 noiembrie 2017.

            Art. 3.    Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

            Art. 4.    Prezenta hotărâre se comunică cu:

-               Instituția Prefectului Județului Bihor

-               Primarul Municipiului Oradea

-               Direcția Patrimoniu Imobiliar

-               Direcția Economică

-               Instituția Arhitectului Șef

-               Se afişează pe pagina web a municipiului Oradea.

                                              

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                           Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 92

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila