Hotărârea nr. 91/2020

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 530/2019 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la faza SF, în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire Cămine Studențești Corp C1 si Corp C2, in Campusul Universitar al Universității din Oradea, str. Universitătii , nr. 1, Oradea

 

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 530/2019 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la faza SF, în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire Cămine Studențești Corp C1 si Corp C2, in Campusul Universitar al Universității din Oradea,

str. Universitătii , nr. 1, Oradea

 

          Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 166536 din 04.02.2020, inițiat de către primarul municipiului Oradea și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 166876 din 04.02.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune Consiliului Local al municipiului Oradea abrogarea abrogarea HCL 530/2019 și aprobarea noilor indicatorilor tehnico - economici la faza SF pentru realizarea obiectivului de investiții Construire Camine Studentesti Corp C1 si Corp C2, in Campusul Universitar al Universitatii din Oradea”, și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

            În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit.a), d), lit. e),  alin. (7) lit. f),  m) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ

          

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

 

Art. 1.  Se aprobă următorii indicatorii tehnico – economici la faza SF – pentru obiectivul de investiții: “Construire Camine Studentesti Corp C1 si Corp C2, in Campusul Universitar al Universitatii din Oradea”.

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

 

Ordonator principal de credite:                             Primarul Municipiului Oradea 

Investitor:                                                        Municipiul Oradea 

Beneficiar:                                                                Universitatea din Oradea, str.Universitătii nr.1

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – Varianta 2

                        Valoarea totală a investiției:                               26.787.167,01 lei fără TVA

                        Din care C+M:                                                   22.484.158,41 lei fără TVA

                         Durata de realizare a investiției:                        24 luni

                          Eșalonarea investiției:

                           Anul 1:                                                            14.989.438,94 lei fără TVA

                           Anul 2:                                                             7.494.719,47 fără TVA

                                             

Art. 2.    Finanțarea obiectivului de lucrări se va realiza din bugetul local al Municipiului Oradea.

Art. 3.    Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 530/ 2019

Art. 4.    Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5.     Prezenta hotărâre se comunică cu:

-          Instituția Prefectului Județului Bihor

-          Primarul Municipiului Oradea

-          Direcția Patrimoniu Imobiliar

-          Direcția Economică

-          Universitatea din Oradea

-          Se afişează pe pagina web a municipiului Oradea.

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                           Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 91

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila