Hotărârea nr. 90/2020

Privind aprobarea încheierii unui acord de principiu de înfrățire între Municipiul Oradea Județul Bihor din România și Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Băcioi Municipiului Chișinău din Republica Moldova

ROMÂNIA                                                                                                                                                                    

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                                   

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                                            

CONSILIUL LOCAL

Nr. 180244/13.02.2020                        

 

H O T Ă R Â R E

 

Privind aprobarea încheierii unui acord de principiu de înfrățire între Municipiul Oradea Județul Bihor din România și Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Băcioi Municipiului Chișinău din Republica Moldova

 

                Văzând Referatul de aprobare al primarului, înregistrat sub nr.180223 din data de 13.02.2020 și analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.180238 din data 13.02.2020,

În urma solicitării înaintate de către Primăria comunei Băcioi, municipiul Chișinău, Republica Moldova, cu privire la propunerea de înfrățire între Primăria Municipiul Oradea, județul Bihor și Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Băcioi Municipiului Chișinău din Republica Moldova, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr.464346/P în data de 12 decembrie 2019 și în urma solicitării cu același obiect, din anul anterior, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr.493560/P în data de 19.12.2018.

                Ţinând seama de avizul conform al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr.11645 din 17 ianuarie 2020, transmis Primăriei Municipiului Oradea în data de 06 februarie 2020, înregistrat cu nr.169867/CL/06.02.2020.

                Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate al Consiliului Local;

În temeiul art. 89 alin.(6), (8) și (14), art. 129 alin. (9) lit. b) și art. 139 alin. (1) și (3) lit. f) din din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art.I. Se aprobă încheierea  Acordului de principiu de înfrățire între între Municipiul Oradea, Județul Bihor din România și Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Băcioi Municipiului Chișinău din Republica Moldova, în forma prezentată în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Se mandatează Primarul Municipiului Oradea pentru semnarea documentelor necesare pentru finalizarea procedurii de înfrățire a celor două comunități.

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primarului Municipiului Oradea și Direcția Juridică.

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituția Prefectului Județului Bihor;

·         Primăria Comunei Băcioi;

·         Ministerului Afacerilor Externe

·         Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 90

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila