Hotărârea nr. 9/2020

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare – Parcelare teren pentru amplasare locuințe și dotări de cartier, zona str.Cedrilor – str.Plopilor- str.Castanilor, nr.cad.206058-:-206086, Oradea

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

16f6444617f8c6a5bf7ae6175ead367cb5824fe62b7b9052a2a93956e2644211


 

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                    

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                                   

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                                            

CONSILIUL LOCAL                             

 

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare –   Parcelare teren pentru amplasare locuințe și dotări de cartier, zona str.Cedrilor – str.Plopilor- str.Castanilor, nr.cad.206058-:-206086, Oradea

 

                Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 221/06.01.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.3581/10.01.2020, întocmit de către Instituţia Arhitectului Şef, Compartimentul Urbanism și Avize,  prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic  Zonal de urbanizare  - Parcelare teren pentru construire de locuințe și dotări de cartier,  zona str.Cedrilor – str.Plopilor, nr.cad.206058-:-206086 Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.1162/07.03.2019, la solicitarea beneficiarilor PAROHIA REFORMATĂ ORADEA – EPISCOPIA BIHOR și Szekeres Alexandru,  proiect elaborat de SC Pannon Proiect  SRL, arh. Czirjak Levente, specialist cu drept de semnatură RUR. Documentația are ca scop stabilirea condițiilor de parcelare a unui teren situat în cartierul Episcopia Bihorului și dezvoltarea unei zone rezidentiale, reglementarea accesului la parcele, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea nordica-vestică a localității, în cartier Episcopia Bihorului

Conform PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR ULiu - Zonă de urbanizare pentru  locuințe cu regim mic de înațime.

POT maxim admis = 35,0%;  CUT maxim admis = 0,9;

Regim de înalțime maxim: trei nivele supraterane

Legatura zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează pe str.Cedrilor, str. Plopilor și str.Castanilor;

Terenul care a generat PUZ-ul, în suprafața totală de 20000,0mp, este identificat cu nr.cad.206058 înscris în CF nr.206058, nr.cad.206059 înscris în CF nr.206059, nr.cad.206061 înscris în CF nr.206061, nr.cad.206062 înscris în CF nr.206062, nr.cad.206063 înscris în CF nr.206063, nr.cad.206064 înscris în CF nr.206064, nr.cad.206072 înscris în CF nr.206072, nr.cad.206073 înscris în CF nr.206073, nr.cad.206074 înscris în CF nr.206074, nr.cad.206075 înscris în CF nr.206075, nr.cad.206076 înscris în CF nr.206076, nr.cad.206077 înscris în CF nr.206077, nr.cad.206084 înscris în CF nr.206084, nr.cad.206085  înscris în CF nr.206085, nr.cad.206086 înscris în CF nr.206086 (proprietar PAROHIA REFORMATA ORADEA – EPISCOPIA BIHOR), nr.cad.206065 înscris în CF nr.206065, nr.cad.206066 înscris în CF nr.206066, nr.cad.206067 înscris în CF nr.206067, nr.cad.206069 înscris în CF nr.206069, nr.cad.206070 înscris în CF nr.206070, nr.cad.206071 înscris în CF nr.206071, nr.cad.206078 înscris în CF nr.206078, nr.cad.206079 înscris în CF nr.206079, nr.cad.206080 înscris în CF nr.20606780, nr.cad.206081 înscris în CF nr.206081, nr.cad.206082 înscris în CF nr.206082, nr.cad.206083 înscris în CF nr.206083 (proprietar Szekeres Alexandru), nr.cad.206060 înscris în CF nr.206060, nr.cad.206068 înscris în CF nr.206068 (inscris provizoriu in proprietatea UAT Oradea)

 Reţele tehnico edilitare: Zona este deservită de retele de apă, canalizare ți electricitate

                Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin.2, lit.c) și alin.6, lit.c) şi art.139, alin.3, lit.e), din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

                                                                                                                                                            

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

                Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal de urbanizare  - Parcelare teren pentru construire de locuințe și dotari de cartier, zona str.Cedrilor – str.Plopilor, nr.cad.206058-:-206086 Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementarile specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Zona studiată prin PUZ este delimitată de str.Castanilor, limita zonei studiate prin PUZ aprobat cu HCL nr.483/2010, limita zonei studiate prin PUD aprobat cu HCL nr.883/2005 și limita estică a parcelei identificată cu nr.cad.8609;

Prin tema de proiectare se propun urmatoarele obiective:

1) parcelarea terenului care a generat PUZ-ul, rezultand 27 loturi (25 parcele destinate construirii de locuințe și 2 loturi destinate dotarilor de cartier și zonelor verzi);

2) dezvoltarea rețelei stradale în vederea asigurării accesului la parcele create;

3) alocarea unei rezerve de teren (în cota de minim  10% din suprafața terenului studiat) destinată amenajării spațiilor cu acces public (dotari și spații verzi)

1.Reglementari pentru pentru terenul care a generat PUZ-ul

  - Funcțiuni: locuințe unifamiliale sau bifamiliale ( se admit servicii cu acces public, servicii profesionale sau manufacturiere, în condițiile specificate în RLU aferent PUG), dotări de cartier și spații verzi;

  - suprafață minimă lot: 499,0mp

  - POT max = 35,0%, CUT max = 0,90;

  - regim de aliniere: obligatoriu 4,50m (corpul principal de cladire) iar  garajele la minim 6,0m;

  - retrageri față de mejdii: minim 3,0m față de mejdia vestică, minim 2,0m față de mejdia estică, minim 6,0m față de mejdia posterioară;

 - anexele cu suprafata însumată mai mică de 25,0mp se vor amplasa conform Codului Civil

 - se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit în incinta sau încorporat în cladire;

2. Dezvoltarea retelei stradale

     Se propune constituirea unei rețele de străzi astfel:

      - un drum public cu profil transversal de 9,0m în prelungirea str.Plopilor;

      - un drum public cu profil transversal de 9,0m în prelungirea str.Castanilor;

      - 2 drumuri publice cu profil transversal de 11,0m în prelungirea  celor 2 ramuri ale str.Cedrilor;

       Terenul necesar dezvoltării rețelei stradale va trece din proprietate privată în domeniul public;

       În acest sens există declarația (autentificată notarial nr.3105/13.11.2019) dată de beneficiarii PUZ-ului privind  renunțarea la dreptul de proprietate asupra terenului necesar dezvoltării rețelei stradale (nr.cad.206060 si nr.cad.206068 fiind înscrise provizoriu în proprietatea UAT Oradea) conform propunerii din PUZ;

       Documentația cadastrală și actul de renuntare se vor înregistra la Direcția Imobiliară Oradea, în vederea trecerii terenului mai sus menționat  în domeniul public cu destinația de drum public.

3. Subzona de dotari publice

         Parcela identificată cu nr.cad.206059 va fi destinată dezvoltării unor dotări publice de cartier iar parcela identificată cu nr.cad.206061 va fi destinată amenajării unui spațiu verde de folosință comună. Ambele parcele vor ramane în proprietatea beneficiarilor ca domeniu privat cu acces public.

Asigurarea utilitatilor:

Parcelele vor fi racordate la rețelele de energie electrică, apă și canalizare existente în zona prin extinderea acestora prin grija și pe cheltuiala beneficiarilor (conform declatrației autentificate notarial nr.46/08.01.2020).

Autorizarea construcțiilor pe parcelele studiate prin PUZ este condiționată de obținerea autorizatiilor de construire pentru dotarea zonei cu rețele de utilități (apă, canalizare menajeră si pluvială, energie electrică, drumuri balastate), urmând ca aceste dotări să fie finalizate și recepționate până la data luării în folosință a construcțiilor autorizate pe parcelele studiate prin PUZ";

 Această mențiune se va înscrie în CF, prin grija Direcției Juridice și în autorizațiile de construire eliberate pentru construcțiile de pe parcelele studiate, prin grija Institutiei Arhitectului Sef

                Art.2 . Reglementarile cu privire la organizarea urbanístică stabilite prin PUZ, au un termen de valabilitate de 7 ani de la data aprobarii lor, termen în care prevederile prezentului PUD trebuie puse în aplicare.

                Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Urbanism și Avize;

                Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-    Compartimentul Urbanism și Avize,

-    Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, PAROHIA REFORMATA ORADEA – EPISCOPIA BIHOR și Szekeres Alexandru, prin grija Compartimentului Urbanism si Avize

-    Instituţia Prefectului judeţului Bihor

-    Primarul Municipiului Oradea;

-    Directia Patrimoniu Imobiliar;

-    Directia Tehnică;

-    Directia Juridică

-    Se publică în M.O. al judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                               Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 09

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila