Hotărârea nr. 89/2020

pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 687/2010 privind aprobarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

53b2f1784f0d276ad2161b5f07b1034ea94e7b51d73574c93b844a64d691e61e


 

ROMÂNIA                                                                                                                            

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                 

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                             

CONSILIUL LOCAL

 

 

                  

H O T Ă R Â R E

 

pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 687/2010 privind aprobarea componenţei  Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

 

            Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 170281/06.02.2020 și  Raportul de specialitate înregistrat sub nr.170291/06.02.2020 prin care Compartimentul Consiliului Local propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea art. 1 din H.C.L. 687/2010 privind componenţa  Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice,

Având în vedere art.8 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, la nivelul tuturor consiliilor locale, se înfiinţează comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, formată din primar, secretarul unităţii administrative teritoriale, reprezentanţi ai poliţiei şi ai jandarmeriei,

            Ţinând seama de prevederile art. 10, 11 şi 12 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată,

            Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 687/2010 privind aprobarea componentei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice,

Având în vedere adresa Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor, înregistrată sub nr. 167541/05.02.2020 prin care se solicită înlocuirea domnului colonel Jarca Marius Doru,  membru în Comisia de avizări a adunărilor publice, cu dl. maior Tăut Andrei – titular, dl. maior Micle Cristian – membru supleant și dl. locotenent colonel Smeu Mihai – membru supleant

Luând în considerare adresa Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, înregistrată sub nr. 176656/11.02.2020 prin care ne comunică componența Comisiei de avizare a adunărilor publice,  astfel: d-l comisar Beltechi Cosmin – titular, d-l comisar Sălăjan Aurel – membru supleant, iar din cadrul Biroului Rutier d-l comisar șef Gherman Alin – titular, iar d-l subcomisar Sabău Mihai – membru supleant.

            Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. g), alin. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art.I. Modificarea art. 1 din H.C.L. 687/2010 privind aprobarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, după cum urmează:

  • dl. Florin Alin Birta – viceprimar al Municipiului Oradea
  • dl. Ionel Vila – secretar general al municipiului Oradea
  • dl. Beltechi Cosmin - comisar  de poliţie în cadrul Poliţiei Municipiului Oradea.
  • dl. Alin Gherman – comisar șef de poliţie în cadrul Poliţiei Municipiului Oradea
  • dl. Ioan Nicolae Găluţ – șef serviciu Ordine publică și rutieră Poliția Locală
  • dl. Tăut Andrei – maior - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor

            Art.II. Se numesc următorii  membrii supleanți pentru situația în care membrii titulari ai comisiei lipsesc: 

o    dl. Micle Cristian – maior în cadrul Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor

o    dl. Smeu Mihai – locotenent colonel în cadrul Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor

o   dl. Sălăjan Aurel – comisar de poliţie în cadrul Poliţiei Municipiului Oradea

o   dl. Sabău Mihai – subcomisar în cadrul Poliţiei Municipiului Oradea

            Art.III. Celelalte  prevederi ale  H.C.L. 687/2010 rămân neschimbate.

            Art.IV. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârile Consiliului Local nr. 498/2016, nr. 57/2017 și nr.  473/2017 privind modificarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice.

Art.V. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Compartiment Consiliul Local şi Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice.

Art.VI. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Primarul municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor

·         Direcţia juridică

·         Poliţia Municipiului Oradea

·         Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor

·         membrii Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

·         Se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 89

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila